ข้อมูลทั่วไปของผู้รับคำพยากรณ์
ชื่อ "ตฤณ แปลว่า ความหมาย หมายถึง หญ้า" ภาษาอังกฤษ TRIN อ่านว่า ตริน ตัวอักษรที่ออกเสียง ต เลขศาสตร์เท่ากับ 9 อายตนะ ๖ เท่ากับ 9 ชื่อนี้เหมาะสำหรับเพศ ชาย

วิเคราะห์ชื่อด้วยมหาทักษา
เจ้าชะตาเกิดตรงกับวันอังคาร อักษรตามทักษามีดังนี้
ทักษาของผู้ที่เกิดวันอังคาร
ดาวอังคาร(๓)เป็นบริวาร อักษรที่แทนด้วยดาวอังคาร คือ จ ฉ ช ซ ฌ ญ
ดาวพุธ(๔)เป็นอายุ อักษรที่แทนด้วยดาวพุธ คือ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
ดาวเสาร์(๗)เป็นเดช อักษรที่แทนด้วยดาวเสาร์ คือ ด ต ถ ท ธ น
ดาวพฤหัสบดี(๕)เป็นศรี อักษรที่แทนด้วยดาวพฤหัสบดี คือ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
ดาวราหู(๘)เป็นมูละ อักษรที่แทนด้วยดาวราหู คือ ย ร ล ว
ดาวศุกร์(๖)เป็นอุตสาหะ อักษรที่แทนด้วยดาวศุกร์คือ ศ ษ ส ห ฬ ฮ
ดาวอาทิตย์(๑)เป็นมนตรี อักษรที่แทนด้วยดาวอาทิตย์ คือ อ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ
ดาวจันทร์(๒)เป็นกาลกิณี อักษรที่แทนด้วยดาวจันทร์ คือ ก ข ค ฆ ง
หมายเหตุ: วันอังคารในระบบจันทรคติ คือ ผู้เกิดในวันอังคาร ตั้งแต่ เวลา ๐๖.๐๐ น. – วันพุธ เวลา ๐๕.๕๙ น.
ชื่อตฤณ สามารถวิเคราะห์ชื่อตามทักษาได้ดังนี้
วรรคบริวาร มีอักษรหรือสระจำนวน ๐ ตัว
วรรคอายุ มีอักษรหรือสระจำนวน ๑ ตัว คือ ณ
วรรคเดช มีอักษรหรือสระจำนวน ๑ ตัว คือ ต
วรรคศรี มีอักษรหรือสระจำนวน ๐ ตัว
วรรคมูละ มีอักษรหรือสระจำนวน ๐ ตัว
วรรคอุตสาหะ มีอักษรหรือสระจำนวน ๐ ตัว
วรรคมนตรี มีอักษรหรือสระจำนวน ๐ ตัว
วรรคกาลกิณี มีอักษรหรือสระจำนวน ๐ ตัว
ชื่อตฤณ ไม่มีอักษรและพยัญชนะที่เป็นกาลกิณี
ชื่อตฤณ ไม่มีอักษรและพยัญชนะที่เป็นอุตสาหะเกิน ๒ ตัว

สรุปชื่อตฤณ ไม่มีอักษรที่มีวรรคเป็นกาลกิณีและพยัญชนะที่เป็นวรรคอุตสาหะเกิน ๒ ตัว เหมาะสมนำมาตั้งชื่อตามหลักทักษา

วิเคราะห์ชื่อด้วยเลขศาสตร์
ผลรวมของชื่อ ตฤณ เท่ากับ ๙ ผลรวมของชื่อตัวมีผลต่อชะตาชีวิต ๔๐ %
เลขศาสตร์เท่ากับ พยากรณ์ว่า เลข ของดาวเกตุ(๙) ดาวคราสของดวงอาทิตย์ เป็นเลขแห่งความลึกลับ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พิสูจน์ไม่ได้ มักมีความคิดฉับพลัน มีญาณสังหรณ์ที่แม่นยำ เลื่อมใสศรัทธา สนใจในศาสตร์เร้นลับ มีสัมผัสที่หก สนใจของเก่าแก่ ชอบสะสมของเก่า อีกอย่างหนึ่งเชื่อกันว่าดาวเกตุ (๙) เป็นดาวคุ้มภัยให้แคล้วคลาด คุกตะรางและอุบัติเหตุได้ และยังช่วยให้อายุมั่นขวัญยืน ให้ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี มีความคิดเห็นตรงไปตรงมา บางครั้งก็มุทะลุถึงกร้าวร้าว มักชอบทำอะไรใหม่ๆแปลกๆ เป็นผู้ริ่เริ่มและบุกเบิกสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอๆ มักมีความขัดแย้งในตนเอง ตนมักตนเป็นศัตรูของตน โกรธง่ายหายเร็ว
สรุปผลรวมเลขศาสตร์ของชื่อเท่ากับ ๙ มีผลต่อชะตาชีวิตในระดับสูง หากเป็นไปได้ควรนำมาตั้งชื่อ

วิเคราะห์ชื่อด้วยอายตนะ ๖
อายตนะ ๖ ของชื่อตฤณ เท่ากับ ๙ พยากรณ์ว่า เจ้าชะตาเปรียบดังพระราชา จะให้ความคุ้มครองป้องกันภัยแก่บุคคลโดยทั่วไปทั้งใกล้ไกลมีอำนาจบารมี เมตตาธรรม แผ่ไปโดยทั่วถึง ผู้คนทั้งใกล้ไกล รักเคารพยำเกรง ต้องพึ่งบารมี ชีวิตจะประสบความสำเร็จจิตใจผ่องแผ้ว ดั่งผู้มีบุญมาเกิด จะได้เป็นใหญ่เป็นโต ดีนักแล

สรุปชื่อ ตฤณ ตามหลักอายตนะ ๖ เป็นชื่อที่เหมาะสมยิ่ง เมื่อพิจารณาตามหลักอายตนะ ๖

วิเคราะห์ชื่อตฤณด้วยตุ๊กตาไขนาม
ชื่อ ตฤณ มีอักษรที่ใช้ออกเสียงคือ ต ปีจุลศักราชปัจจุบันคือปีจุลศักราช ๑๓๘๕ (ผู้ที่เกิดตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๒๐ นาฬิกา ๐๒ นาที ๒๔ วินาที ถึงวันอังคารที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๐๒ นาฬิกา ๑๔ นาที ๕๙ วินาที) เศษจุลศักราชเท่ากับ ๖ สามารถตั้งเป็นตัวตุ๊กตาได้ดังนี้
ภาพแสดงการวางตำแหน่งดาวเคราะห์ในส่วนต่าง ๆ ของร่างกายในตุ๊กตาไขนาม
ตารางการวางตำแหน่งดาวพระเคราะห์ในตุ๊กตา
ดาวตำแหน่งในตุ๊กตาอักษรที่ใช้ออกเสียง
ศุกร์(๖)ขาขวา ส ศ ษ ห ฬ ฮ
เสาร์(๗)ขาซ้าย ด ต ถ ท ธ น
อาทิตย์(๑)เอวขวา
จันทร์(๒)เอวซ้าย ก ข ค ฆ ง
อังคาร(๓)แขนขวา จ ฉ ช ฌ ญ
พุธ(๔)แขนซ้าย ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ย ร ล ว ฤ ฦ
พฤหัสบดี(๕)ศีรษะ พ บ ป ผ ฝ ฟ ภ ม
ดาวเคราะห์ในส่วนต่าง ๆ ของตุ๊กตา
อักษรที่ใช้ออกเสียงดาวเคราะห์ตำแหน่งดาวเคราะห์สถิตในตุ๊กตา
เสาร์(๗)ขาซ้าย
การแทนตัวอักษรแทนดาวบนตุ๊กตา


พยากรณ์ส่วนต่าง ๆ ของตุ๊กตา
อักษร อยู่ในตำแหน่งขาของตุ๊กตา พยากรณ์ว่า มักพบอุปสรรคต่าง ๆ นานา เป็นปัญหาที่รุมเร้าเข้ามาชีวิต ไม่ได้อยู่สุขสบายเหมือนคนอื่น มีทั้งที่คาดฝันและไม่คาดฝันหรือคาดคิดเอาไว้ก่อน เป็นไปในทางทุกข์ยากเข็ญใจ ชีวิตถดถอยลงหรือต้องเน้นหนักไปทางด้านเดินทางไกล มีการเปลี่ยนแปลงโยกย้าย ดูแล้วเหนื่อยหน่าย ต้องเดินทางโยกย้ายบ่อยครั้ง ข้อดีคือเป็นคนมีความกระตือรือร้น ไม่นิ่งดูดาย แต่บางครั้งอาจล้า ๆ ถดถอยในด้านจิตใจได้ เพราะกว่าจะประสบความสำเร็จในแต่ละอย่างละเรื่อง ก็ยากเย็นหนักหนาเอาการ
ตกตำแหน่งที่ไม่ดีไม่ควรนำมาตั้งชื่อ
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

การดูดวงด้วยกราฟชีวิตเป็นการดูดวงโดยใช้วันเดือนปีเกิดเป็นสำคัญและใช้เวลาเกิดเพื่อหาวันเดือนปีเกิดที่ถูกต้อง การดูดวงด้วยกราฟชีวิตจะแบ่งภพออกเป็น 12 ภพเช่นเดียวกับโหราศาสตร์ไทยแต่ใช้วันเดือนปีเกิดเพื่อหาเลขประจำฐานทั้ง 12 แทนตำแหน่งของดาวในราศีจักร

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยเลขโหรา เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เพิ่มโชคดีในปีนั้น

เป็นตำราที่แม่นยำตำราหนึ่ง ซึ่งได้ใช้กันแพร่หลายเป็นอันมาก เดิมเป็นตำราของชาวยิปซี แล้วถูกถ่ายทอดเป็นภาษาอังกฤษ ตำราโอเรกุรัม เป็นตำราที่ไขความข้องใจของผู้รับคำพยากรณ์อย่างง่ายได้เป็นอันดี
รายชื่อมงคลอื่น ๆ