วิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนาม
ตุ๊กตาไขนามหรืออีกชื่อหนึ่งคือตุ๊กตามอญ เป็นศาสตร์การตั้งชื่อแบบมอญโบราณ ได้มีการนำมาประยุกต์ใช้ในการตั้งชื่อสำหรับคนไทย โดยอาจารย์โหราศาสตร์ในอดีต ปรากฎว่าสามารถใช้ได้ดีในการตั้งชื่อ อีกทั้งไม่มีความสลับซ้อนเกินไปนัก ขั้นตอนการวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามมีขั้นตอนดังนี้
๑.คำนวณหาปีจุลศักราช โดยนำปีพุทธศักราชของปีเกิดลบด้วย-๑๑๘๑ หากเจ้าชะตาเกิดหลังวันที่ ๑๕ เมษายน แต่ถ้าเจ้าชะตาเกิดก่อนวันที่ ๑๕ เมษายน ให้เอาปีพุทธศักราชตั้งเอา ๑๑๘๒ ลบ จะได้ปีจุลศักราช ตัวอย่างเช่น เจ้าชะตาเกิด ๑ ธันวาคม ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้เอา ๑๑๘๑ ไปลบ จะได้ปีจุลศักราช ๒๕๖๕-๑๑๘๑=๑๓๘๔ ส่วนถ้าเกิดวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ จะได้ปีจุลศักราช ๒๕๖๕-๑๑๘๒ = ๑๓๘๓
๒.คำนวณหาเศษจุลศักราช โดยนำปีจุลศักราชหารด้วย ๗ เหลือเศษเท่าไหร่ เศษนั้นคือ เศษจุลศักราช หากหารแล้วเศษเท่ากับ ๐ ให้ใช้เศษ ๗ แทน ๐ ดังตัวอย่างข้างต้น ถ้าปีจุลศักราช ๑๓๘๔ จะได้ ๑๑๘๔/๗ ลัพธ์เท่ากับ ๑๙๗ เศษเท่ากับ ถ้าปีจุลศักราช ๑๓๘๔ จะได้ ๑๑๘๓/๗ ลัพธ์เท่ากับ ๑๙๗ เศษเท่ากับ
๓.นำเศษจุลศักราชไปวางในตำแหน่งที่เท้าขวาของตุ๊กตาไขนามดังรูปด้านล่าง เช่นคนเกิด ๑ ธันวาคม ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เศษจุลศักราชเท่ากับ ๕ นำ ๕ (ดาวพฤหัสบดี) ไปวางในตำแหน่งเท้าขวา เป็นต้น ในที่นี้จะยกตัวอย่างเศษจุลศักราชเท่ากับ ๕ เท่านั้น
เมื่อเศษจุลศักราชเท่ากับ ๕ สามารถแทนดาวในตำแหน่งต่าง ๆ ของตุ๊กตาไขนามได้ดังตารางด้านล่าง
ตารางการวางตำแหน่งดาวพระเคราะห์ในตุ๊กตา
ดาวตำแหน่งในตุ๊กตาอักษรที่ใช้ออกเสียง
พฤหัสบดี(๕)ขาขวา พ บ ป ผ ฝ ฟ ภ ม
ศุกร์(๖)ขาซ้าย ส ศ ษ ห ฬ ฮ
เสาร์(๗)เอวขวา ด ต ถ ท ธ น
อาทิตย์(๑)เอวซ้าย
จันทร์(๒)แขนขวา ก ข ค ฆ ง
อังคาร(๓)แขนซ้าย จ ฉ ช ฌ ญ
พุธ(๔)ศีรษะ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ย ร ล ว ฤ ฦ
ตัวอย่างตัวอักษรที่ออกเสียงเพื่อวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนาม
ชื่อคำอ่านอักษรที่ออกเสียง
ขนิษฐาขะ-นิด-ถาข-น-ฐ
ปัญญาปัน-ยาป-ญ
นฤชานะ-รึ-ชาน-ฤ-ช
สมภพสม-พบส-ภ
พิชญาพิด-ชะ-ยาพ-ช-ญ
กวีเทพกะ-วี-เทบก-ว-ท
สมหมายสม-หมายส-ม
อุบลอุ-บนอ-บ
บุษบาบุด-สะ-บาบ-ษ-บ
นวลพรรณนวน-พันน-พ
พรเทพพอน-เทบพ-ท

๔. นำอักษรที่ออกเสียงไปเทียบกับดาวพระเคราะห์ในตาราง ในที่นี้สมมุติให้วิเคราะห์ชื่อ พรเทพ ซึ่งอ่านว่า พอน-เทพ อักษรที่ใช้ออกเสียง พ-ท ได้ตำแหน่งดวงดาวที่แทนในตุ๊กตาไขนามได้ดังนี้
ดาวเคราะห์ในส่วนต่าง ๆ ของตุ๊กตา
อักษรที่ใช้ออกเสียงดาวเคราะห์ตำแหน่งดาวเคราะห์สถิตในตุ๊กตา
พฤหัสบดี(๕)ขาขวา
เสาร์(๗)เอวขวา
๕.วิเคราะห์ตำแหน่งของอักษรที่ใช้ในการตั้งชื่อ ในตัวอย่างชื่อพรเทพ อักษรที่ใช้ออกเสียงคือ พ-ท โดยอักษร พ อยู่ตำแหน่งขา ท อยู้ในตำแหน่งเอว
หลักการวิเคราะห์เบื้องต้นในการวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามมีหลักเกณ์ดังนี้
๔.๑ อักษรที่ใช้ไม่ควรอยู่ในตำแหน่งที่ตำกว่าแขน เช่นตำแหน่งเอว และขา แต่ควรอยู่ในตำแหน่งแขนหรือ หัว เนื่องจากระดับคุณภาพชีวิตจะอยู่ในระดับต่ำ
๔.๒ อักษรที่ใช้ไม่ควรตกลงมา เช่นตำแหน่งหัวมาขา หัวมาเอว เป็นต้น เนื่องจากชีวิตจะตกต่ำลง
๔.๓ หากข้อ ๔.๑ วิเคราะห์แล้วดี ข้อ ๔.๒ เสีย ก็ไม่ควรใช้ชื่อนั้น หรือ ๔.๑ เสีย ๔.๒ ดี ก็ไม่ควรนำชื่อนั้นมาใช้เช่นเดียวกัน ควรจะดีทั้งข้อ ๔.๑ และ ๔.๒
๔.๓ ในกรณีที่ชื่อมีหลายพยางค์จะทำให้มีอักษรออกเสียงหลายตัว ทำให้มีบางช่วงที่ไม่เหมาะในการตั้งชื่อถึงแม้ว่าไม่ดีเพียงช่วงเดียว ก็ไม่ควรนำชื่อนั้นมาใช้
๔.๔ ถึงแม้จะได้ชื่อที่ดีตามวิชาตุ๊กตาไขนามแล้วก็ตาม ก็ควรพิจารณาชื่อนั้นตามหลักทักษา เลขศาสตร์ ประกอบด้วย จะทำให้ชื่อนั้นไม่ขัดกับหลักการตั้งชื่อ และได้ชื่อที่ดีที่สุด แต่ก็ต้องแลกมาด้วยความวิริยะของผู้วิเคราะห์
สำหรับการแนะนำการตั้งชื่อด้วยวิชาตุ๊กตามอญหรือวิชาตุ๊กตาไขนามขอจบเพียงเท่านี้ หากท่านใดจะวิเคราะห์ชื่อด้วยคอมพิวเตอร์สามารถทำได้ด้วยการกรอกข้อมูลตามรายละเอียดข้างล่างนี้ หากความดีของการวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามมีอยู่บ้างข้าพเจ้าขอยกความดีเหล่านั้นให้กับอาจาจารย์ ธนัทอร กุลานุพงศ์ เนื่องจากข้าพเจ้าได้รับคำแนะนำและอาศัยตำราของท่านในการเขียนโปรแกรมวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามหรือตุ๊กตามอญนี้ หากผิดพลาดประการใดข้าพเจ้าขอน้อมรับผิดแต่เพียงผู้เดียว

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อการวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนาม
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เวนิใโชคดีในปีนั้น