ชื่อมงคลลำดับที่ 9801-9900
ชื่ออ่านว่าเพศ
รฤก ระ-เริก หญิง
รวมศักดิ์ รวม-สัก ชาย
รวิ ระ-วิ หญิง
รวิกิจ ระ-วิ-กิด ชาย
รวินท์นิภา ระ-วิน-นิ-พา หญิง
รวินทร์ ระ-วิน ชาย
รวินทัญญ์ ระ-วิน-ทัน ชาย
รวินท์ ระ-วิน ชาย
รวิภัส ระ-วิ-พัด หญิง
รวิภา ระ-วิ-พา หญิง
รวิภาส ระ-วี-พาด ชาย
รวิศ ระ-วิด ชาย
รวิศนา ระ-วิด-สะ-นา หญิง
รวิศรา ระ-วิด-สะ-รา หญิง
รวิศา ระ-วิ-ศา หญิง
รวิสรา ระ-วิด-สะ-รา หญิง
รวีโรจน์ ระ-วี-โรด ชาย
รวีวรรณ ระ-วี-วัน หญิง
รวีวัชร์ iระ-วี-วัด ชาย
รษิกา ระ-สิ-กา หญิง
รษิตา ระ-สิ-ตา หญิง
รษิภา ระ-สิ-พา หญิง
รสกร รด-สะ-กอน หญิง
รสธร รด-สะ-ทอน หญิง
รสนันท์ รด-สะ-นัน หญิง
รสริน รด-สะ-ริน หญิง
รสสุคนธ์ รด-สุ-คน หญิง
รสิดา ระ-สิ-ดา หญิง
รสิตา ระ-สิ-ตา หญิง
รสินทรา ระ-สิน-ทรา หญิง
รหัท ระ-หัด ชาย
รหัส ระ-หัด ชาย
ร้อยดาว ร้อย-ดาว หญิง
รอยเดช รอย-เดด ชาย
ระเบียบ ระ-เบียบ ไม่ระบุ
ระพี ระ-พี ชาย
ระพีพร ระ-พี-พอน หญิง
ระพีพรรณ ระ-พี-พัน หญิง
ระวิศักดิ์ ระ-วิ-สัก ชาย
ระวี ระ-วี หญิง
รักเกียรติ รัก-เกียด ชาย
รักตกันท์ รัก-ตะ-กัน ชาย
รักฝัน รัก-ฝัน หญิง
รักษ์กานดา รัก-กาน-ดา หญิง
รักษพล รัก-สะ-พน ชาย
รักษาพล รัก-สา-พน ชาย
รักษิกา รัก-สิ-กา หญิง
รักษิณา รัก-สิ-นา หญิง
รักอักษร รัก-อัก-สอน หญิง
รังกฤษณ์ รัง-กริด ชาย
รังรอง รัง-รอง หญิง
รังษยานุช รัง-สะ-ยา-นุด หญิง
รังสรรค์ รัง-สัน ชาย
รังสันต์ รัง-สัน ชาย
รังสิทันตุ์ รัง-สิ-ทัน ชาย
รังสิมันตุ์ รัง-สิ-มัน หญิง
รังสิมา รัง-สิ-มา หญิง
รังสิยานุช รัง-สิ-ยา-นุด หญิง
รังสี รัง-สี ชาย
รัชกฤต รัด-ชะ-กริด ชาย
รัชชนก รัด-ชะ-นก หญิง
รัชชนันท์ รัด-ชะ-นัน หญิง
รัชชริญ รัด-ชะ-ริน หญิง
รัชช์วรินทร์ รัด-วะ-ริน หญิง
รัชชานนท์ รัด-ชา-นน ชาย
รัชชาลักษณ์ รัด-ชา-ลัก หญิง
รัชชุ รัด-ชุ ชาย
รัชญา รัด-ชะ-ยา หญิง
รัชฎาพร รัด-ชะ-ดา หญิง
รัชดา รัด-ชะ-ดา หญิง
รัชดาภรณ์ รัด-ชะ-ดา-พอน หญิง
รัชดาวัลย์ รัด-ชะ-ดา-วัน หญิง
รัชต์ธร รัด-ชะ-ทอน ชาย
รัชตพงศ์ ระ-ชะ-ตะ-พง ชาย
รัชตพล รัด-ชะ-ตะ-พน ชาย
รัชตภัสสร์ รัด-ชะ-ตะ-พัด ชาย
รัชตวรรณ รัด-ชะ-ตะ-วัน หญิง
รัชตวรรณ์ รัด-ชะ-ตะ-วัน หญิง
รัชนก รัด-ชะ-นก หญิง
รัชนันท์ รัด-ชะ-นัน หญิง
รัชนาภรณ์ รัด-ชะ-นา-พอน หญิง
รัชนี รัด-ชะ-นี หญิง
รัชนีกร รัด-ชะ-นี-กอน หญิง
รัชนีวรรณ รัด-ชะ-นี-วัน หญิง
รัชปภา รัด-ปะ-พา หญิง
รัชพงศ์ รัด-ชะ-พง ชาย
รัชพร รัด-ชะ-พอน หญิง
รัชพล รัด-ชะ-พน ชาย
รัชพัช รัด-ชะ-พัด ชาย
รัชภร รัด-ชะ-พอน หญิง
รัชมน รัด-ชะ-มน หญิง
รัชวุฒิ รัด-ชะ-วุด ชาย
รัญชนา รัน-ชะ-นา หญิง
รัญชน์ รัน หญิง
รัญภา รัน-ยะ-พา หญิง
รัญวิดา รัน-วิ-ดา หญิง
รัฏฐพิชญ์ รัด-ถะ-พิด ชาย
รัฏฐาธิปัตย์ รัด-ถา-ทิ-ปัด หญิง
รัฐ รัด ชาย
รัฐกรณ์ รัด-ถะ-กอน ชาย
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เวนิใโชคดีในปีนั้น