ชื่อมงคลลำดับที่ 9301-9400
ชื่ออ่านว่าเพศ
ภัคญา พัก-คะ-ยา หญิง
ภัคฐ์พิชา พัก-พิ-ชา หญิง
ภัคฐิติมญชุ์ พัก-ถิ-ติ-มน หญิง
ภัคณภัทร พัก-นะ-พัด หญิง
ภัคณวัฒน์ พัก-นะ-วัด ชาย
ภัคณัฏฐ์ พัก-คะ-นัด ชาย
ภัคณัฐ พัก-คะ-นัด หญิง
ภัคธร พัก-คะ-ทอน ชาย
ภัคธาดา พัก-ทา-ดา ชาย
ภัคธินันท์ พัก-ทิ-นัน หญิง
ภัคนนท์ พัก-คะ-นน หญิง
ภัคนัน พัก-คะ-นัน หญิง
ภัคนันท์ พัก-คะ-นัน หญิง
ภัคนิชา พัก-นิ-ชา หญิง
ภัคพงศ์ พัก-คะ-พง ชาย
ภัคพร พัก-คะ-พอน หญิง
ภัคพล พัก-คะ-พน ชาย
ภัคภาคิน พัก-พา-คิน ชาย
ภัครดา พัก-ระ-ดา หญิง
ภัคร์พมล พัก-พะ-มน หญิง
ภัครพล พัก-คระ-พน ชาย
ภัควพงษ์ พัก-คะ-วะ-พง ชาย
ภัควลัญช พัก-วะ-ลัน หญิง
ภัควลัญชญ์ พัก-วะ-ลัน หญิง
ภัควัต พัก-คะ-วัด ชาย
ภัควิมลพร พัก-วิ-มน-พอน หญิง
ภัคศรัณย์ พัก-สะ-รัน หญิง
ภัคสร พัก-คะ-สอน หญิง
ภัคสรณ์ พัก-คะ-สอน หญิง
ภัคสิรีญาณ์ พัก-สิ-หริ-ยา หญิง
ภัชชรดา พัด-ชะ-ระ-ดา หญิง
ภัชชาภร พัด-ชา-พอน หญิง
ภัชภากร พัด-พา-กอน หญิง
ภัชภิชา พัด-พิ-ชา หญิง
ภัชรัตน์ พัด-ชะ-รัด หญิง
ภัฏ พัด ชาย
ภัฏรดา พัด-ระ-ดา หญิง
ภัฑิรา พัด-ทิ-รา หญิง
ภัณฑ์ธิรา พัน-ทิ-รา หญิง
ภัณฑรส พัน-ทะ-รด หญิง
ภัณฑสกุล พัน-ทะ-สะ-กุน หญิง
ภัณฑากาญจน์ พัน-ทา-กาน หญิง
ภัณฑิรา พัน-ทิ-รา หญิง
ภัณฑิลา พัน-ทิ-ลา หญิง
ภัณฑิลาพร พัน-ทิ-ลา-พอน หญิง
ภัตติมา พัด-ติ-มา หญิง
ภัตพงศ์ พัด-ตะ-พง ชาย
ภัตรเมศวร พัด-ตระ-เม-สวน ชาย
ภัท พัด หญิง
ภัทฐิตา พัด-ถิ-ตา หญิง
ภัทท์อนนต์ พัด-อะ-นน ชาย
ภัททิยะ พัด-ทิ-ยะ ชาย
ภัททิยา พัด-ทะ-ยา หญิง
ภัทธร พัด-ทอน ชาย
ภัทธรธิดา พัด-ทะ-ระ-ทิ-ดา หญิง
ภัทธิรา พัด-ทิ-รา หญิง
ภัทธีรา พัด-ที-รา หญิง
ภัทร พัด ชาย
ภัทรกมล พัด-ทระ-กะ-มน หญิง
ภัทรกร พัด-ทระ-กอน ชาย
ภัทรกฤช พัด-ทระ-กริด ชาย
ภัทรกันย์ พัด-ทระ-กัน หญิง
ภัทร์กาญจน์ พัด-ทะ-กาน หญิง
ภัทรกิตติ์ พัด-ทระ-กิด ชาย
ภัทรจาริน พัด-ทระ-จา-ริน หญิง
ภัทรชญา พัด-ทระ-ชะ-ยา หญิง
ภัทรชนก พัด-ทระ-ชะ-นก หญิง
ภัทรชนน พัด-ชะ-นน หญิง
ภัทรชัย พัด-ทระ-ไช ชาย
ภัทร์ชากรณ์ พัด-ชา-กอน หญิง
ภัทรเชษฐ พัด-ทะ-เชด ชาย
ภัทรญา พัด-ทระ-ยา หญิง
ภัทร์ฐิตา พัด-ถิ-ตา หญิง
ภัทรณัฐ พัด-ทระ-นัด หญิง
ภัทรณันย์ พัด-ทระ-นัน หญิง
ภัทรดนัย พัด-ทระ-ดะ-ไน ชาย
ภัทรดร พัด-ทระ-ดอน ชาย
ภัทรธร พัด-ทระ-ทอน ชาย
ภัทรธิดา พัด-ทระ-ทิ-ดา หญิง
ภัทรธิยา พัด-ทิ-ยา หญิง
ภัทร์ธีรา พัด-ที-รา หญิง
ภัทรนันต์ พัด-ทระ-นัน หญิง
ภัทรนันท์ พัด-ทระ-นัน หญิง
ภัทรนิดา พัด-ทระ-นิ-ดา หญิง
ภัทรนิษฐ พัด-ทระ-นิด หญิง
ภัทรนิษฐ์ พัด-ทะ-นิด หญิง
ภัทรบรรณ พัด-ทะ-บัน ชาย
ภัทรประภา พัด-ทระ-ประ-พา หญิง
ภัทรประภาวดี พัด-ทระ-ประ-พา-วะ-ดี หญิง
ภัทรพงษ์ พัด-ทระ-พง ชาย
ภัทรพนธ์ พัด-ทระ-พน ชาย
ภัทรพร พัด-ทระ-พอน หญิง
ภัทรพรรณ พัด-ทระ-พัน หญิง
ภัทรพล พัด-ทระ-พน ชาย
ภัทรพลชัย พัด-ทระ-พน-ไช ชาย
ภัทรพักตร์ พัด-ทระ-พัก หญิง
ภัทรภร พัด-ทระ-พอน หญิง
ภัทรภรณ์ พัด-ทระ-พอน หญิง
ภัทรภาดา พัด-ทระ-พา-ดา หญิง
ภัทรภิรมย์ พัด-ทระ-พิ-รม หญิง
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

การดูดวงด้วยกราฟชีวิตเป็นการดูดวงโดยใช้วันเดือนปีเกิดเป็นสำคัญและใช้เวลาเกิดเพื่อหาวันเดือนปีเกิดที่ถูกต้อง การดูดวงด้วยกราฟชีวิตจะแบ่งภพออกเป็น 12 ภพเช่นเดียวกับโหราศาสตร์ไทยแต่ใช้วันเดือนปีเกิดเพื่อหาเลขประจำฐานทั้ง 12 แทนตำแหน่งของดาวในราศีจักร

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยเลขโหรา เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เพิ่มโชคดีในปีนั้น

เป็นตำราที่แม่นยำตำราหนึ่ง ซึ่งได้ใช้กันแพร่หลายเป็นอันมาก เดิมเป็นตำราของชาวยิปซี แล้วถูกถ่ายทอดเป็นภาษาอังกฤษ ตำราโอเรกุรัม เป็นตำราที่ไขความข้องใจของผู้รับคำพยากรณ์อย่างง่ายได้เป็นอันดี