ชื่อมงคลลำดับที่ 9001-9100
ชื่ออ่านว่าเพศ
พีรยา พี-ระ-ยา หญิง
พีร์รัฐ พี-รัด ชาย
พีร์ลดา พี-ละ-ดา หญิง
พีรวัฒน์ พี-ระ-วัด ชาย
พีรวัศ พี-ระ-วัด ชาย
พีรวัส พี-ระ-วัด ชาย
พีรวิชญ์ พี-ระ-วิด ชาย
พีรวีร์ พี-ระ-วี หญิง
พีรศักดิ์ พี-ระ-สัก ชาย
พีรสินี พี-ระ-สิ-นี หญิง
พีระ พี-ระ ชาย
พีระพล พี-ระ-พน ชาย
พีระพัฒน์ พี-ระ-พัด ชาย
พีระวิชย์ พี-ระ-วิด ชาย
พีระวิทย์ พี-ระ-วิด ชาย
พีระวุฒิ พี-ระ-วุด ชาย
พีรัชญานันท์ พี-รัด-ชะ-ยา-นัน หญิง
พีรัชต์ พี-รัด ชาย
พีรัฐ พี-รัด ชาย
พีราพิชยุ พี-รา-พิ-ชา-ยุ ชาย
พีราวิชญ์ พี-รา-วิด ชาย
พีร์ พี ชาย
พึ่งพร พึ่ง-พอน หญิง
พุชฌงค์ พุด-ชง ชาย
พุฒ พุด ชาย
พุฒิดา พุด-ทิ-ดา หญิง
พุฒิตา พุด-ทิ-ตา หญิง
พุฒิธาดา พุด-ทิ-ทา-ดา หญิง
พุฒินันทน์ พุด-ทิ-นัน ชาย
พุฒินันท์ พุด-ทิ-นัน ชาย
พุฒินาท พุด-ทิ-นาด ชาย
พุฒิประภา พุด-ทิ-ประ-พา หญิง
พุฒิพงศ์ พุด-ทิ-พง ชาย
พุฒิภัทร พุด-ทิ-พัด ชาย
พุฒิวิชญ์ พุด-ทิ-วิด ชาย
พุฒิศักดิ์ พุด-ทิ-สัก ชาย
พุทธ พุด ชาย
พุทธคุณ พุด-ทะ-คุน ชาย
พุทธชาด พุด-ทะ-ชาด หญิง
พุทธชาติ พุด-ทะ-ชาด หญิง
พุทธพงษ์ พุด-ทะ-พง ชาย
พุทธรักษ์ พุด-ทะ-รัก หญิง
พุทธรักษา พุด-ทะ-รัก-สา หญิง
พุทธรัตน์ พุด-ทิ-รัด ชาย
พุทธวัฒน์ พุด-ทะ-วัด ชาย
พุทธิ พุด-ทิ ชาย
พุทธิชัย พุด-ทิ-ไช ชาย
พุทธิชา พุด-ทิ-ชา ชาย
พุทธิดา พุด-ทิ-ดา หญิง
พุทธิตา พุด-ทิ-ตา หญิง
พุทธิพงศ์ พุด-ทิ-พง ชาย
พุทธิพร พุด-ทิ-พอน ชาย
พุทธิมา พุด-ทิ-มา หญิง
พุทธิวัฒน์ พุด-ทิ-วัด ชาย
พุธิดา พุ-ทิ-ดา หญิง
พูนเกียรติ พูน-เกียด ชาย
พูนพิศมัย พูน-พิด-สะ-ไหม หญิง
พูนเพียร พูน-เพียน ชาย
พูลพงศ์ พูน-พง ชาย
พูลศักดิ์ พูน-สัก ชาย
พูลสวัสดิ์ พูน-สะ-หวัด ชาย
พู่ พู่ หญิง
เพชร เพ็ด หญิง
เพชรกล้า เพ็ด-กล้า ชาย
เพชรชมพู เพ็ด-ชม-พู หญิง
เพชรดา เพด-ระ-ดา หญิง
เพชรดาภรณ์ เพ็ด-ระ-ดา-พอน หญิง
เพชรแท้ เพ็ด-แท้ ชาย
เพชรพงพี เพ็ด-พง-พี ชาย
เพชรพงษ์ เพ็ด-ชะ-พง ชาย
เพชรพราว เพ็ด-พราว หญิง
เพชรพลอย เพ็ด-พลอย หญิง
เพชรไพรริทร์ เพ็ด -ไพร-ริด หญิง
เพ็ชรรพี เพ็ด-ระ-พี ชาย
เพชรรัตน์พงษ์ เพ็ด-ชะ-รัด-พง หญิง
เพชรรัตน์ เพ็ด-ชะ-รัด หญิง
เพชรฤกษ์ เพ็ด-เริก ชาย
เพชรลดา เพ็ด-ละ-ดา หญิง
เพชรลัดดา เพ็ด-ลัด-ดา หญิง
เพชรสกุล เพ็ด-สะ-กุน หญิง
เพชรสมบุญ เพ็ด-สม-บุน หญิง
เพชรา เพ็ด-ชะ-รา หญิง
เพชรากานต์ เพ็ด-ชะ-รา-กาน หญิง
เพชราภรณ์ เพ็ด-ชะ-รา-พอน หญิง
เพชรี เพ็ด-ชะ-รี หญิง
เพ็ญโฉม เพ็น-โฉม หญิง
เพ็ญทรัพย์ เพ็น-ทรับ หญิง
เพ็ญนภา เพ็น-นะ-พา หญิง
เพ็ญนีติ์ เพ็น-นิ-ติ หญิง
เพ็ญประภา เพ็น-ประ-พา หญิง
เพ็ญพรรณ เพ็น-พัน หญิง
เพ็ญพร เพ็น-พอน หญิง
เพ็ญพศุตม์ เพ็น-พิ-สุด หญิง
เพ็ญพักตร์ เพ็น-พัก หญิง
เพ็ญพัชรา เพ็น-พัด-ชะ-รา หญิง
เพ็ญพิชชา เพ็น-พิด-ชา หญิง
เพ็ญพิชญา เพ็น-พิด-ชะ-ยา หญิง
เพ็ญพิชา เพ็น-พิ-ชา หญิง
เพ็ญพิมล เพ็น-พิ-มน หญิง
เพ็ญเพชรี เพ็น-เพ็ด-ชะ-รี หญิง
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

การดูดวงด้วยกราฟชีวิตเป็นการดูดวงโดยใช้วันเดือนปีเกิดเป็นสำคัญและใช้เวลาเกิดเพื่อหาวันเดือนปีเกิดที่ถูกต้อง การดูดวงด้วยกราฟชีวิตจะแบ่งภพออกเป็น 12 ภพเช่นเดียวกับโหราศาสตร์ไทยแต่ใช้วันเดือนปีเกิดเพื่อหาเลขประจำฐานทั้ง 12 แทนตำแหน่งของดาวในราศีจักร

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยเลขโหรา เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เพิ่มโชคดีในปีนั้น

เป็นตำราที่แม่นยำตำราหนึ่ง ซึ่งได้ใช้กันแพร่หลายเป็นอันมาก เดิมเป็นตำราของชาวยิปซี แล้วถูกถ่ายทอดเป็นภาษาอังกฤษ ตำราโอเรกุรัม เป็นตำราที่ไขความข้องใจของผู้รับคำพยากรณ์อย่างง่ายได้เป็นอันดี