ชื่อมงคลลำดับที่ 8701-8800
ชื่ออ่านว่าเพศ
พิชญ์สิณี พิด-สิ-นี หญิง
พิชญ์สินี พิด-สิ-นี หญิง
พิชญ์สุกานต์ พิด-สุ-กาน หญิง
พิชญะ พิด-ชะ-ยะ ชาย
พิชญา พิด-ชะ-ยา หญิง
พิชญากร พิด-ชา-กอน หญิง
พิชญาณัฏฐ์ พิด-ชะ-ยา-นัก หญิง
พิชญาณัฐ พิด-ชะ-ยา-นัด หญิง
พิชญาณ์ พิด-ชะ-ยา หญิง
พิชญาดา พิด-ชะ-ยา-ดา หญิง
พิชญานิษฐ์ พิด-ชะ-ยา-นิด หญิง
พิชญาภัค พิด-ชะ-ยา-พัก หญิง
พิชญาภา พิด-ชะ-ยา-พา หญิง
พิชญุตม์ พิด-ชะ-ยุด ชาย
พิชญ์ พิด หญิง
พิชฎา พิ-ชะ-ดา หญิง
พิชฎาณัฏฐ์ พิ-ชะ-ดา-นัด หญิง
พิชฐามณี พิด-ถา-มะ-นี หญิง
พิชภณ พิ-ชะ-พน ชาย
พิชภพ พิ-ชะ-พบ ชาย
พิชยดา พิด-ชะ-ยะ-ดา หญิง
พิชยพัฒน์ พิ-ชะ-ยะ-พัด ชาย
พิชยภา พิ-ชะ-ยะ-พา หญิง
พิชยา พิ-ชะ-ยา หญิง
พิชยุตม์ พิด-ชะ-ยุด ชาย
พิชเยนทร์ พิด-ชะ-เยน ชาย
พิชัย พิ-ไช ชาย
พิชัยศิลป์ พิ-ไช-สิน ชาย
พิชา พิ-ชา หญิง
พิชาญ พิ-ชาน ชาย
พิชาญกร พิ-ชาน-กอน ชาย
พิชาญเมธ พิ-ชาน-เมด ชาย
พิชาญศักดิ์ พิ-ชาน-สัก ชาย
พิชาณัฏฐ์ พิ-ชา-นัด หญิง
พิชาณิดา พิ-ชา-นิ-ดา หญิง
พิชาณิตา พิ-ชา-นิ-ตา หญิง
พิชาน พิ-ชาน ชาย
พิชาพัชร์ พิ-ชา-พัด หญิง
พิชาพัทธ์ พิ-ชา-พัด หญิง
พิชาภพ พิ-ชา-พบ ชาย
พิชาภา พิ-ชา-พา หญิง
พิชามญชุ์ พิ-ชา-มน หญิง
พิชารัฐ พิ-ชา-รัด หญิง
พิชาวีร์ พิ-ชา-วี หญิง
พิชิต พิ-ชิด ชาย
พิชิตชัย พิ-ชิด-ไช ชาย
พิเชฎฐ์ พิ-เชด ชาย
พิเชฐ พิ-เชด ชาย
พิเชษฐ พิ-เชด ชาย
พิเชษฐ์พงษ์ พิ-เชด-พง ชาย
พิเชษฐ์ พิ-เชด ชาย
พิญญชญา พิน-ยะ-ชะ-ยา หญิง
พิญญ์ชญา พิน-ชะ-ยา หญิง
พิณกนก พิน-กะ-หนก หญิง
พิณทิรา พิน-ทิ-รา หญิง
พิณนารา พิน-นา-รา หญิง
พิณพร พิน-พอน หญิง
พิณรดา พิน-ระ-ดา หญิง
พิณอินท์ พิน-อิน หญิง
พิตรพิบูล พิด-พิ-บูน ชาย
พิทชานันท์ พิด-ชา-นัน หญิง
พิทยา พิด-ทะ-ยา ชาย
พิทยาภรณ์ พิด-ทะ-ยา-พอน หญิง
พิทวัส พิด-ทะ-วัด ชาย
พิทักษ์เขตต์ พิ-ทัก-เขด ชาย
พิทักษ์พงศ์ พิ-ทัก-พง ชาย
พิทักษ์ พิ-ทัก ชาย
พิธา พิ-ทา ชาย
พิธานันท์ พิ-ทา-นัน หญิง
พิธิวัฒน์ พิ-ทิ-วัด ชาย
พินท์นรา พิน-นะ-รา หญิง
พินปภา พิน-ปะ-พา หญิง
พินัย พิ-ไน ชาย
พินัยรัฐ พิ-ไน-รัด ชาย
พินิจ พิ-นิด ชาย
พินิตา พะ-นิ-ตา หญิง
พิบูลย์ พิ-บูน ชาย
พิพรรธน์ พิ-พัด ชาย
พิพัฒน์พงศ์ พิ-พัด-พง ชาย
พิพัฒน์พงษ์ พิ-พัด-พง ชาย
พิพัฒน์พล พิ-พัด-พน ชาย
พิพัฒน์ พิ-พัด ชาย
พิพัทธ์ภูมิ พิ-พัด-พูม ชาย
พิพัธน์ พิ-พัด ชาย
พิพิธ พิ-พิด ชาย
พิพิธชัย พิ-พิด-ไช ชาย
พิภชา พิ-พะ-ชา หญิง
พิภัช พิ-พัด ชาย
พิภู พิ-พู ชาย
พิภูษณะ พิ-พู-สะ-นะ ชาย
พิม พิม หญิง
พิมแก้ว พิม-แก้ว หญิง
พิมชนก พิม-ชะ-นก หญิง
พิมญดา พิม-ยะ-ดา หญิง
พิมณัฎฐา พิม-นัด-ถา หญิง
พิมดาว พิม-ดาว หญิง
พิมทอง พิม-ทอง หญิง
พิมธิดา พิม-ทิ-ดา หญิง
พิมนภา พิม-นะ-พา หญิง
พิมนิภา พิม-นิ-พา หญิง
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

การดูดวงด้วยกราฟชีวิตเป็นการดูดวงโดยใช้วันเดือนปีเกิดเป็นสำคัญและใช้เวลาเกิดเพื่อหาวันเดือนปีเกิดที่ถูกต้อง การดูดวงด้วยกราฟชีวิตจะแบ่งภพออกเป็น 12 ภพเช่นเดียวกับโหราศาสตร์ไทยแต่ใช้วันเดือนปีเกิดเพื่อหาเลขประจำฐานทั้ง 12 แทนตำแหน่งของดาวในราศีจักร

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยเลขโหรา เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เพิ่มโชคดีในปีนั้น

เป็นตำราที่แม่นยำตำราหนึ่ง ซึ่งได้ใช้กันแพร่หลายเป็นอันมาก เดิมเป็นตำราของชาวยิปซี แล้วถูกถ่ายทอดเป็นภาษาอังกฤษ ตำราโอเรกุรัม เป็นตำราที่ไขความข้องใจของผู้รับคำพยากรณ์อย่างง่ายได้เป็นอันดี