ชื่อมงคลลำดับที่ 8601-8700
ชื่ออ่านว่าเพศ
พันธวัธน์ พัน-ทะ-วัด ชาย
พันธวิศ พัน-ทะ-วิด ชาย
พันธสกล พัน-ทะ-สะ-กน ชาย
พันธิกา พัน-ทิ-กา หญิง
พันธิตร พัน-ทิด ชาย
พันธิตรา พัน-ทิ-ตรา หญิง
พันธิตา พัน-ทิ-ตา หญิง
พันธิน พัน-ทิน ชาย
พันธุ์เกษม พัน-กะ-เสม ชาย
พันธุดา พัน-ทุ-ดา หญิง
พันธุ์ธัช พัน-ทัด ชาย
พันธุ์พิษณุ์ พัน-พิด ชาย
พันธุ์ศักดิ์ พัน-สัก ชาย
พันธุ์ พัน ชาย
พันพัสสา พัน-พัด-สา หญิง
พันฤทธิ์ พัน-ริด ชาย
พันวาตรี พัน-วา-ตรี ชาย
พันสันต์ พัน-สัน หญิง
พันแสง พัน-แสง ชาย
พัลลภ พัน-ลบ ชาย
พัลลภา พัน-ละ-พา หญิง
พัศญา พัด-สะ-ยา หญิง
พัศฐนันท์ พัด-ถะ-นัน หญิง
พัศวัต พัด-สะ-วัด ชาย
พัสกร พัด-สะ-กอน ชาย
พัสกรณ์ พัด-สะ-กอน หญิง
พัสกฤช พัด-สะ-กริด หญิง
พัสกฤศ พัด-สะ-กริด ชาย
พัสกล พัด-สะ-กน หญิง
พัสกาจ พัด-สะ-กาด หญิง
พัสการ พัด-สะ-กาน หญิง
พัสกาล พัด-สะ-กาน หญิง
พัสขจร พัด-สะ-ขะ-จอน หญิง
พัสตราภรณ์ พัด-ตรา-พอน หญิง
พัสธร พัด-สะ-ทอน ชาย
พัสธรณ์ พัด-สะ-ทอน ชาย
พัสพร พัด-สะ-พอน หญิง
พัสรี พัด-สะ-รี หญิง
พัสวี พัด-สะ-วี หญิง
พัสสกล พัด-สะ-กน หญิง
พัสสน พัด-สน ชาย
พัสสรรค์ พัด-สัน หญิง
พัสสวรรณ พัด-สะ-วัน หญิง
พัสสากร พัด-สา-กอน หญิง
พัสสากล พัด-สา-กน หญิง
พากร พา-กอน ชาย
พากษ์ศรี พาก-สี หญิง
พากุล พา-กุน หญิง
พาขจี พา-ขะ-จี หญิง
พาขวัญ พา-ขวัน หญิง
พาเขษม พา-ขะ-เสม หญิง
พาณิภัค พา-นิ-พัก หญิง
พาทินธิดา พา-ทิน-ทิ-ดา หญิง
พาทิศ พา-ทิด ชาย
พาทิศรา พา-ทิด-สะ-รา หญิง
พาทิส พา-ทิด หญิง
พาทีรัตน์ พา-ที-รัด ชาย
พานชนก พาน-ชะ-นก หญิง
พาพร พา-พอน หญิง
พาภัค พา-พัก หญิง
พาม พาม ชาย
พายุ พา-ยุ ชาย
พาริส พา-ริด หญิง
พาวิน พา-วิน หญิง
พาสรรค์ พา-สัน หญิง
พาสรวง พา-สวง หญิง
พาสัณห์ พา-สัน หญิง
พาสิริ พา-สิ-หริ หญิง
พาสิษฐ์ พา-สิด ชาย
พิฆเนศ พิ-คะ-เนด ชาย
พิฆเนศวร พิ-คะ-เน-สวน ชาย
พิจักษณ์ พิ-จัก ชาย
พิจิกา พิ-จิ-กา หญิง
พิชคุณ พิ-ชะ-คุน ชาย
พิชชญามญช์ พิด-ชะ-ยา-มน หญิง
พิชชา พิด-ชา หญิง
พิชชากร พิด-ชา-กอน หญิง
พิชชาธร พิด-ชา-ทอน หญิง
พิชชาธรณ์ พิด-ชา-ทอน ชาย
พิชชานันท์ พิด-ชา-นัน หญิง
พิชชาพร พิด-ชา-พอน หญิง
พิชชาภร พิด-ชา-พอน หญิง
พิชชาภรณ์ พิด-ชา-พอน หญิง
พิชชาภา พิด-ชา-พา หญิง
พิชชาอร พิด-ชา-ออน หญิง
พิชญกร พิ-ชะ-ยา-กอน หญิง
พิชญ์ชญาดา พิด-ชะ-ยา-ดา หญิง
พิชญ์ณัญญา พิด-นัน-ยา หญิง
พิชญ์ธนัน พิด-ทะ-นัน หญิง
พิชญ์ธรินทร์ญา พิด-ทะ-ริน-ยา หญิง
พิชญธิดา พิด-ชะ-ยะ-ทิ-ดา หญิง
พิชญธิตา พิด-ทิ-ตา หญิง
พิชญ์นภา พิด-นะ-พา หญิง
พิชญ์นรี พิด-นะ-รี หญิง
พิชญ์พงษ์ พิด-ชะ-พง ชาย
พิชญพรรณ พิด-ชะ-ยะ-พัน หญิง
พิชญ์พัชรี พิด-พัด-ชะ-รี หญิง
พิชญ์พิชา พิด-พิ-ชา หญิง
พิชญภัทร พิด-ชะ-ยะ-พัด หญิง
พิชญ์ศราพงศ์ พิด-สะ-รา-พง ชาย
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

การดูดวงด้วยกราฟชีวิตเป็นการดูดวงโดยใช้วันเดือนปีเกิดเป็นสำคัญและใช้เวลาเกิดเพื่อหาวันเดือนปีเกิดที่ถูกต้อง การดูดวงด้วยกราฟชีวิตจะแบ่งภพออกเป็น 12 ภพเช่นเดียวกับโหราศาสตร์ไทยแต่ใช้วันเดือนปีเกิดเพื่อหาเลขประจำฐานทั้ง 12 แทนตำแหน่งของดาวในราศีจักร

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยเลขโหรา เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เพิ่มโชคดีในปีนั้น

เป็นตำราที่แม่นยำตำราหนึ่ง ซึ่งได้ใช้กันแพร่หลายเป็นอันมาก เดิมเป็นตำราของชาวยิปซี แล้วถูกถ่ายทอดเป็นภาษาอังกฤษ ตำราโอเรกุรัม เป็นตำราที่ไขความข้องใจของผู้รับคำพยากรณ์อย่างง่ายได้เป็นอันดี