ชื่อมงคลลำดับที่ 8501-8600
ชื่ออ่านว่าเพศ
พัชร์อริญ พัด-อะ-ริน หญิง
พัชระศักดิ์ พัด-ชะ-ระ-สัก ชาย
พัชรา พัด-ชะ-รา หญิง
พัชรากร พัด-ชะ-รา-กอน ชาย
พัชรากานต์ พัด-ชะ-ระ-กาน หญิง
พัชราทิพย์ พัด-ชะ-รา-ทิบ หญิง
พัชราพร พัด-ชะ-รา-พอน หญิง
พัชราพรรณ พัด-ชะ-รา-พัน หญิง
พัชราภรณ์ พัด-ชะ-รา-พอน หญิง
พัชราภา พัด-ชะ-รา-พา หญิง
พัชราลักษณ์ พัด-ชะ-รา-ลัก หญิง
พัชราวดี พัด-ชะ-รา-วะ-ดี หญิง
พัชริญญา พัด-ชะ-ริน-ยา หญิง
พัชริญา พัด-ชะ-ริ-ยา หญิง
พัชริดา พัด-ชะ-ริ-ดา หญิง
พัชรินทร์ พัด-ชะ-ลิน หญิง
พัชรินยา พัด-ชะ-ริน-ยา หญิง
พัชริสา พัด-ชะ-ริ-สา หญิง
พัชรี พัด-ชะ-รี หญิง
พัชรีนาฏ พัด-ชะ-รี-นาด หญิง
พัชรีภรณ์ พัด-ชะ-รี-พอน หญิง
พัชรียา พัด-ชะ-รี-ยา หญิง
พัชรีรัชต์ พัด-ชะ-รี-รัด หญิง
พัชรีรัตน์ พัด-ชะ-รี-รัด หญิง
พัชรีวรรณ พัด-ชะ-รี-วัน หญิง
พัชร์ พัด หญิง
พัชวรรณ พัด-ชะ-วัน หญิง
พัชสิกา พัด-สิ-กา หญิง
พัชสุฌาย์ พัด-สุ-ชา หญิง
พัชอร พัด-ชะ-ออน หญิง
พัฒน์กุลธร พัด-กุน-ทอน ชาย
พัฒนณัฐ พัด-ทะ-นะ-นัด ชาย
พัฒน์ทวี พัด-ทะ-วี ไม่ระบุ
พัฒน์พงศ์ พัด-พง ชาย
พัฒนพงษ์ พัด-ทะ-นะ-พง ชาย
พัฒน์วรัตน์ พัด-วะ-รัด หญิง
พัฒนศักดิ์ พัด-ทะ-นะ-สัก ชาย
พัฒนัตถ์ พัด-ทะ-นัด ชาย
พัฒนา พัด-ทะ-นา ชาย
พัฒนาการ พัด-ทะ-นา-กาน ชาย
พัฒนี พัด-ทะ-นี หญิง
พัฒน์ พัด ชาย
พัณกร พัน-นะ-กอน หญิง
พัณกฤช พัน-นะ-กริด หญิง
พัณกฤศ พัน-นะ-กริด หญิง
พัณการ พัน-นะ-กาน หญิง
พัณกูร พัน-นะ-กูน หญิง
พัณกูล พัน-นะ-กูน หญิง
พัณคูณ พัน-นะ-คูน หญิง
พัณณกร พัน-นะ-กอน ชาย
พัณณ์ชนก พัน-ชะ-นก หญิง
พัณณ์ชิดา พัน-ชิ-ดา หญิง
พัณณ์ชิตา พัน-ชิ-ตา หญิง
พัณณพัฒน์ พัน-นะ-พัด หญิง
พัณณ์พิกา พัน-พิ-กา หญิง
พัณณภัทร์ พัน-นะ-พัด หญิง
พัณณิกา พัน-นิ-กา หญิง
พัณณิดา พัน-นิ-ดา หญิง
พัณณิตา พัน-นิ-ตา หญิง
พัณนิดา พัน-นิ-ดา หญิง
พัณนิตา พัน-นิ-ตา หญิง
พัณภัช พัน-นะ-พัด หญิง
พัด พัด หญิง
พัตราภรณ์ พัด-ตรา-พอน หญิง
พัทธ์ชนัญญ์ พัด-ชะ-นัน หญิง
พัทธณิช พัด-ทะ-นิด หญิง
พัทธดนย์ พัด-ทะ-ดน ชาย
พัทธดนัย พัด-ทะ-ดะ-ไน ชาย
พัทธดล พัด-ทะ-ดน ชาย
พัทธ์ธิรา พัด-ทิ-รา หญิง
พัทธ์ธีระ พัด-ที-ระ ชาย
พัทธ์ธีรา พัด-ที-รา หญิง
พัทธนดนย์ พัด-ทะ-นะ-ดน ชาย
พัทธนันท์ พัด-ทะ-นัน หญิง
พัทธ์นันท์ พัด-ทะ-นัน หญิง
พัทธนิช พัด-ทะ-นิด หญิง
พัทธ์เบญจา พัด-เบน-จา หญิง
พัทธพล พัด-ทะ-พน ชาย
พัทธมน พัด-ทะ-มน หญิง
พัทธมนัส พัด-ทะ-มะ-นัด ชาย
พัทธมา พัด-ทะ-มา หญิง
พัทธฤทัย พัด-ทะ-รึ-ไท หญิง
พัทธวรรณ พัด-ทะ-วัน หญิง
พัทธวิทย์ พัด-ทะ-วิด ชาย
พัทธวุฒิ พัด-ทะ-วุด ชาย
พัทธ์ศิกาญจน์ พัด-สิ-กาน หญิง
พัทธ์ พัด ชาย
พัน พัน ชาย
พันดา พัน-ดา ชาย
พันดาว พัน-ดาว หญิง
พันทิพา พัน-ทิ-พา หญิง
พันทิวา พัน-ทิ-วา หญิง
พันธ์กร พัน-กอน ชาย
พันธกานต์ พัน-ทะ-กาน ชาย
พันธดนย์ พัน-ทะ-ดน ชาย
พันธ์นพ พัน-นบ ชาย
พันธนันท์ พัน-ทะ-นัน หญิง
พันธ์พิศชา พัน-พิด-ชา หญิง
พันธรา พัน-ทะ-รา ชาย
พันธวัช พัน-ทะ-วัด ชาย
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

การดูดวงด้วยกราฟชีวิตเป็นการดูดวงโดยใช้วันเดือนปีเกิดเป็นสำคัญและใช้เวลาเกิดเพื่อหาวันเดือนปีเกิดที่ถูกต้อง การดูดวงด้วยกราฟชีวิตจะแบ่งภพออกเป็น 12 ภพเช่นเดียวกับโหราศาสตร์ไทยแต่ใช้วันเดือนปีเกิดเพื่อหาเลขประจำฐานทั้ง 12 แทนตำแหน่งของดาวในราศีจักร

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยเลขโหรา เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เพิ่มโชคดีในปีนั้น

เป็นตำราที่แม่นยำตำราหนึ่ง ซึ่งได้ใช้กันแพร่หลายเป็นอันมาก เดิมเป็นตำราของชาวยิปซี แล้วถูกถ่ายทอดเป็นภาษาอังกฤษ ตำราโอเรกุรัม เป็นตำราที่ไขความข้องใจของผู้รับคำพยากรณ์อย่างง่ายได้เป็นอันดี