ชื่อมงคลลำดับที่ 8001-8100
ชื่ออ่านว่าเพศ
พงษ์เพชร พง-เพ็ด ชาย
พงษ์ภัค พง-พัก หญิง
พงษ์รัตน์ พง-รัด ชาย
พงษ์วริศ พง-วะ-ริด ชาย
พงษ์วิทย์ พง-วิด ชาย
พงษ์วิสุทธิ์ พง-วิ-สุด ชาย
พงษ์ศรี พง-สี ชาย
พงษ์ศักดิ์ พง-สัก ชาย
พงษ์ศิริ พง-สิ-หริ ชาย
พงษ์สัญ พง-สัน หญิง
พงษ์สัณห์ พง-สัน ชาย
พงษ์สันติ์ พง-สัน ชาย
พงษ์สิทธิ์ พง-สิด ชาย
พงษ์ พง ชาย
พจน์ชวิทย์ พด-ชะ-วิด ชาย
พจนาถ พด-จะ-นาด ชาย
พจน์ พด ชาย
พจิน พะ-จิน หญิง
พชกร พะ-ชะ-กอน หญิง
พชญศิริ พะ-ชะ-ยะ-สิ-หริ หญิง
พชร พะ-ชะ-ระ ชาย
พชรกมล พะ-ชะ-ระ-กะ-มน หญิง
พชรกันย์ พะ-ชะ-ระ-กัน หญิง
พชรณัท พะ-ชะ-ระ-นัด ชาย
พชรดนย์ พะ-ชะ-ระ-ดะ-ไน ชาย
พชรดนัย พะ-ชะ-ระ-ดะ-ไน ชาย
พชรเดช พะ-ชะ-ระ-เดด ชาย
พชรธร พะ-ชะ-ระ-ทอน หญิง
พชรพร พะ-ชะ-ระ-พอน หญิง
พชรพล พะ-ชะ-ระ-พน ชาย
พชรพัชร พะ-ชะ-ระ-พัด หญิง
พชรพัชร์ พะ-ชะ-ระ-พัด ชาย
พชรภร พะ-ชะ-ระ-พอน หญิง
พชรภัคค์ พะ-ชะ-ระ-พัก หญิง
พชรภัคร์ พะ-ชะ-ระ-พัก หญิง
พชรภัทร พะ-ชะ-ระ-พัด ชาย
พชรมณ พะ-ชะ-ระ-มน หญิง
พชรมน พะ-ชะ-ระ-มน หญิง
พชรมนต์ พะ-ชะ-ระ-มน หญิง
พชริฏา พะ-ชะ-ริ-ดา หญิง
พชรินทร์ พะ-ชะ-ริน หญิง
พชร์ พด หญิง
พชิระภัทร์ พะ-ชิ-ระ-พัด ชาย
พณณกร พัน-นะ-กอน ชาย
พณิชย์ พะ-นิด ชาย
พณิชา พะ-นิ-ชา หญิง
พธู พะ-ทู หญิง
พนขัณฑ์ พะ-นะ-ขัน ชาย
พนธกร พน-ทะ-กอน ชาย
พนธิตร พะ-นะ-ทิด ชาย
พนภัสสร พน-พัด-สอน หญิง
พนัชกร พะ-นัด-ชะ-กอน หญิง
พนัส พะ-นัด ชาย
พนัสฐ์ พะ-นัด ชาย
พนัสณรงค์ พะ-นัด-นะ-รง ชาย
พนัสบดี พะ-นัด-สะ-บอ-ดี ชาย
พนา พะ-นา ชาย
พนาเวช พะ-นา-เวด ชาย
พนิด พะ-นิด หญิง
พนิดา พะ-นิ-ดา หญิง
พนิดานันท์ พะ-นิ-ดา-นัน หญิง
พนิต พะ-นิด หญิง
พนิตนันท์ พะ-นิด-นัน หญิง
พนิตา พะ-นิ-ตา หญิง
พนิตานันท์ พะ-นิ-ตา-นัน หญิง
พบกาญจน์ พบ-กาน หญิง
พบขจร พบ-ขะ-จอน หญิง
พบธรรม พบ-ทำ ชาย
พบพร พบ-พอน หญิง
พบพราวเพชร พบ-พราว-เพ็ด หญิง
พบพาน พบ-พาน ชาย
พบภัค พบ-พัก หญิง
พบศร พบ-สอน ชาย
พบสรรค์ พบ-สัน หญิง
พบสัณห์ พบ-สัน ชาย
พภัสสรณ์ พะ-พัด-สอน หญิง
พมลพร พะ-มน-พอน หญิง
พยอม พะ-ยอม หญิง
พยัคฆา พะ-ยัก-คา ชาย
พโยม พะ-โยม ชาย
พร พอน หญิง
พรกนก พอน-กะ-หนก หญิง
พรกมล พอน-กะ-มน หญิง
พรกรัณย์ พอน-กะ-รัน ชาย
พรกฤช พอน-กริด หญิง
พรกฤช์ พอน-กริ หญิง
พรกฤษณ์ พร-กริด ชาย
พรกัญ พอน-กัน หญิง
พรกัลย์ พอน-กัน หญิง
พรกาณฑ์ พอน-กาน หญิง
พรการ พอน-กาน หญิง
พรกุล พอน-กุน หญิง
พรเกษม พอน-กะ-เสม ชาย
พรขจร พอน-ขะ-จอน หญิง
พรขจี พอน-ขะ-จี หญิง
พรขวัญ พอน-ขวัน หญิง
พรเขษม พอน-ขะ-เสม หญิง
พรจิรา พอน-จิ-รา หญิง
พรชฎา พอน-ชะ-ดา หญิง
พรชนก พอน-ชะ-นก หญิง
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

การดูดวงด้วยกราฟชีวิตเป็นการดูดวงโดยใช้วันเดือนปีเกิดเป็นสำคัญและใช้เวลาเกิดเพื่อหาวันเดือนปีเกิดที่ถูกต้อง การดูดวงด้วยกราฟชีวิตจะแบ่งภพออกเป็น 12 ภพเช่นเดียวกับโหราศาสตร์ไทยแต่ใช้วันเดือนปีเกิดเพื่อหาเลขประจำฐานทั้ง 12 แทนตำแหน่งของดาวในราศีจักร

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยเลขโหรา เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เพิ่มโชคดีในปีนั้น

เป็นตำราที่แม่นยำตำราหนึ่ง ซึ่งได้ใช้กันแพร่หลายเป็นอันมาก เดิมเป็นตำราของชาวยิปซี แล้วถูกถ่ายทอดเป็นภาษาอังกฤษ ตำราโอเรกุรัม เป็นตำราที่ไขความข้องใจของผู้รับคำพยากรณ์อย่างง่ายได้เป็นอันดี