ชื่อมงคลลำดับที่ 7901-8000
ชื่ออ่านว่าเพศ
ผจญ ผะ-จน ชาย
ผณิศวร ผะ-นิ-สวน ชาย
ผดุงเกียรติ ผะ-ดุง-เกียด ชาย
ผดุงชาญ ผะ-ดุง-ชาน ชาย
ผดุงสิทธิ์ ผะ-ดุง-สิด ชาย
ผลินทร์ ผะ-ลิน หญิง
ผ่องศรี ผ่อง-สี หญิง
ผัน ผัน หญิง
ผาสุข ผา-สุก หญิง
ผึ้ง ผึ้ง หญิง
ฝน ฝน หญิง
ฝนแก้ว ฝน-แก้ว หญิง
ฝนชมพู ฝน-ชม-พู หญิง
ฝ้าย ฝ้าย หญิง
พงขจี พง-ขะ-จี หญิง
พงพัฒน์ พง-พัด ชาย
พงรัตน์ พง-รัด ชาย
พงศกร พง-สะ-กอน ชาย
พงศกรณ์ พง-สะ-กอน หญิง
พงศ์กรณ์ พง-กอน ชาย
พงศกฤช พง-สะ-กริด หญิง
พงศ์กฤษณ์ พง-กริด ชาย
พงศการย์ พง-สะ-กาน หญิง
พงศกาล พง-สะ-กาน หญิง
พงศกูร พง-สะ-กูน หญิง
พงศขจร พง-สะ-ขะ-จอน หญิง
พงศ์ขจร พง-ขะ-จอน หญิง
พงศ์ขจี พง-ขะ-จี หญิง
พงศ์คชา พง-คะ-ชา หญิง
พงศ์จรูญ พง-จะ-รูน ชาย
พงศ์ชนก พง-ชะ-นก ชาย
พงศ์ชยุตม์ พง-ชะ-ยุด ชาย
พงศชัช พง-สะ-ชัด หญิง
พงศชัย พง-สะ-ไช หญิง
พงศ์ชัย พง-ไช หญิง
พงศชาญ พง-สะ-ชาน หญิง
พงศ์ชาญ พง-ชาน หญิง
พงศญา พง-สะ-ยา หญิง
พงศ์ญาณ พง-ยาน หญิง
พงศ์ณรงค์ พง-นะ-รง ชาย
พงศ์เทพย์ พง-เทบ ชาย
พงศ์ธนัญญ์ พง-ทะ-นัน ชาย
พงศ์ธนัญ พง-ทะ-นัน ชาย
พงศ์ธนา พง-ทะ-นา ชาย
พงศธร พง-สะ-ทอน ชาย
พงศธรณ์ พง-สะ-ทอน ชาย
พงศ์ธร พง-ทอน ชาย
พงศ์นพนันท์ พง-นบ-พะ-นัน ชาย
พงศ์นารถ พง-นาด ชาย
พงศ์ปณต พง-ปะ-นด ชาย
พงศ์พล พง-พน ชาย
พงศ์พวัน พง-พะ-วัน ชาย
พงศ์พัฒนศิริ พง-พัด-ทะ-นะ-สิ-หริ ชาย
พงศ์พัฒน์ พง-พัด ชาย
พงศพัทธ์ พง-สะ-พัด ชาย
พงศ์พัทธ พง-พัด ชาย
พงศ์พัทธ์ พง-พัด ชาย
พงศ์พิสิฏฐ์ พง-พิ-สิด ชาย
พงศ์เพชร พง-เพ็ด ชาย
พงศภร พง-สะ-พอน ชาย
พงศ์ภรณ์ พง-พอน ไม่ระบุ
พงศภัค พง-สะ-พัก ชาย
พงศ์ภัค พง-พัก ชาย
พงศภาม พง-สะ-พาม ชาย
พงศ์รพี พง-ระ-พี ชาย
พงศ์วรินทร์ พง-วะ-ริน ชาย
พงศ์วรุตม์ พง-วะ-รุด ชาย
พงศ์วิทย์ พง-วิด ชาย
พงศ์ศักดิ์ พง-สัก ชาย
พงศ์ศานติ์ พง-สาน-ติ ชาย
พงศศิษฎ์ พง-สะ-สิด ชาย
พงศ์สกล พง-สะ-กน หญิง
พงศ์สกุล พง-สะ-กุน ชาย
พงศ์สรร พง-สัน ชาย
พงศ์สิษฐ์ พง-สิด ชาย
พงศ์สุระ พง-สุ-ระ ชาย
พงศ์สุวัชร์ พง-สุ-วัด หญิง
พงศ์เสน่ห์ พง-สะ-เหน่ ชาย
พงศอมร พง-สะ-อะ-มอน ชาย
พงศ์อมร พง-อะ-มอน ชาย
พงศา พง-สา ชาย
พงศาวลี พง-สา-วะ-ลี ชาย
พงศ์ พง ชาย
พงษ์กฤช พง-กริด หญิง
พงษ์การ พง-กาน หญิง
พงษ์กิตติ พง-กิด-ติ ชาย
พงษ์กูร พง-กูน หญิง
พงษ์ฐกร พง-ถะ-กอน ชาย
พงษ์เดช พง-เดด ชาย
พงษ์ตะวัน พง-ตะ-วัน ชาย
พงษ์เทพ พง-เทบ ชาย
พงษธร พง-สะ-ทอน ชาย
พงษ์นที พง-นะ-ที ชาย
พงษ์นเรศ พง-นะ-เรด ชาย
พงษ์พยัคฆ์ พง-พะ-ยัก ชาย
พงษ์พล พง-พน ชาย
พงษ์พัฒน์ พง-พัด ชาย
พงษ์พันธ์ุ พง-พัน ชาย
พงษ์พันธ์ พง-พัน ชาย
พงษ์พิชาญ พง-พิ-ชาน ชาย
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

การดูดวงด้วยกราฟชีวิตเป็นการดูดวงโดยใช้วันเดือนปีเกิดเป็นสำคัญและใช้เวลาเกิดเพื่อหาวันเดือนปีเกิดที่ถูกต้อง การดูดวงด้วยกราฟชีวิตจะแบ่งภพออกเป็น 12 ภพเช่นเดียวกับโหราศาสตร์ไทยแต่ใช้วันเดือนปีเกิดเพื่อหาเลขประจำฐานทั้ง 12 แทนตำแหน่งของดาวในราศีจักร

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยเลขโหรา เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เพิ่มโชคดีในปีนั้น

เป็นตำราที่แม่นยำตำราหนึ่ง ซึ่งได้ใช้กันแพร่หลายเป็นอันมาก เดิมเป็นตำราของชาวยิปซี แล้วถูกถ่ายทอดเป็นภาษาอังกฤษ ตำราโอเรกุรัม เป็นตำราที่ไขความข้องใจของผู้รับคำพยากรณ์อย่างง่ายได้เป็นอันดี