ชื่อมงคลลำดับที่ 701-800
ชื่ออ่านว่าเพศ
กัญจน์ณัฏฐ์ กัน-จะ-นัด หญิง
กัญจน์ณัฐชนก กัน-นัด-ชะ-นก หญิง
กัญจน์ณัฐ กัน-จะ-นัด หญิง
กัญจน์ณิชา กัน-นิ-ชา หญิง
กัญจน์ติพัชญ์ กัน-ติ-พัด หญิง
กัญจน์ติมา กาน-ติ-มา หญิง
กัญจน์นภัส กัน-นะ-พัด หญิง
กัญจน์นิพิฐ กัน-นิ-พิด ชาย
กัญจนพร กัน-จะ-นา-พอน หญิง
กัญจน์ภูมิ กัน-จะ-พูม ชาย
กัญจน์รณพร กัน-รน-นะ-พอน หญิง
กัญจน์รัชต์ กัน-จะ-รัด หญิง
กัญจนวัชร กัน-จะ-นะ-วัด ชาย
กัญจน์วิภา กัน-วิ-พา หญิง
กัญจน์วิมล กัน-วิ-มน หญิง
กัญจน์วิรุฬห์ กัน-วิ-รุน หญิง
กัญจน์อมร กัน-อะ-มอน หญิง
กัญจน์อมล กัน-อะ-มน หญิง
กัญจนา กัน-จะ-นา หญิง
กัญจนานุช กัน-จะ-นา-นุด หญิง
กัญจนาพร กัน-จะ-นา-พอน หญิง
กัญจนี ักัน-จะ-นี หญิง
กัญจน์ กัน หญิง
กัญจพร กัน-จะ-พอน หญิง
กัญจภรณ์ กัน-จะ-พอน หญิง
กัญจร กัน-ยะ-จอน หญิง
กัญจิญา กัน-จิ-ยา หญิง
กัญจิรานนท์ กัน-จิ-รา-นน หญิง
กัญชกช กัน-ชะ-กด หญิง
กัญชญา กัน-ชะ-ยา หญิง
กัญชนัฐสรณ์ กัน-ยะ-ชะ-นัด-สอน หญิง
กัญชพร กัน-ชะ-พอน หญิง
กัญชม กัน-ชม หญิง
กัญชริญา กัน-ชะ-ริ-ยา หญิง
กัญชลา กัน-ชะ-ลา หญิง
กัญชอร กัน-ชะ-ออน หญิง
กัญชิญา กัน-ชิ-ยา หญิง
กัญชิตา กัน-ชิ-ตา หญิง
กัญเชษฐ์ กัน-ยะ-เชด หญิง
กัญญกร กัน-ยะ-กอน หญิง
กัญญ์กุลณัช กัน-กุน-ละ-นัด หญิง
กัญญ์ชนรัตน์ กัน-ชะ-นะ-รัด หญิง
กัญญ์ชนุตต์ กัน-ชะ-นุด หญิง
กัญญ์ชยาวีร์ กัน-ชะ-ยา-วี หญิง
กัญญ์ชิสา กัน-ชิ-สา หญิง
กัญญ์ฐญา กัน-ถะ-ยา หญิง
กัญญ์ณณัฎฐ์ กัน-นะ-นัด หญิง
กัญญ์ณณัฏฐ์ กัน-นะ-นัด หญิง
กัญญ์ณณัฐ กัน-ระ-นัด หญิง
กัญญ์ณพิช กัน-นะ-พิด หญิง
กัญญ์ณภูรี กัน-นะ-พู-รี หญิง
กัญญ์ณรัณ กัน-นะ-รัน หญิง
กัญญณัช กัน-ยะ-นัด หญิง
กัญญณัฎฐ์ กัน-ยะ-นัด หญิง
กัญญ์ณัฏฐ์ณดา กัน-นัด-นะ-ดา หญิง
กัญญ์ณัฏฐ์ธาดา กัน-ยะ-นัด-ทา-ดา หญิง
กัญญณัฐ กัน-ยะ-นัด หญิง
กัญญดา กัน-ยะ-ดา หญิง
กัญญ์ดา กัน-ดา หญิง
กัญญ์ธนัญ กัน-ทะ-นัน หญิง
กัญญ์ธิดา กัน-ทิ-ดา หญิง
กัญญนรินทร์ กัน-ยะ-นะ-ริน หญิง
กัญญ์นลิน กัน-นะ-ลิน หญิง
กัญญ์ปภัส กัน-ปะ-พัด หญิง
กัญญ์ปวิชญา กัน-ปะ-วิด-ชะ-ยา หญิง
กัญญ์พชิรา กัน-พะ-ชิ-รา หญิง
กัญญพัชร กัน-ยะ-พัด หญิง
กัญญพัฒน์ กัน-ยะ-พัด หญิง
กัญญ์พิช์อร กัน-พิ-ออน หญิง
กัญญภัทร กัน-ยะ-พัด หญิง
กัญญภัสสร กัน-ยะ-พัด-สอน หญิง
กัญญภา กัน-ยะ-พา หญิง
กัญญมล กัน-ยะ-มน หญิง
กัญญรวินท์ กัน-ยะ-ระ-วิน หญิง
กัญญลักษณ์ กัน-ยะ-ลัก หญิง
กัญญวรัชญ์ กัน-ยะ-วะ-รัด หญิง
กัญญ์วรา กัน-วะ-รา หญิง
กัญญศร กัน-ยะ-สอน หญิง
กัญญ์สิณีณัฐ กัน-สิ-นี-นัด หญิง
กัญญ์อิฏฐา กัน-อิด-ถา หญิง
กัญญา กัน-ยา หญิง
กัญญากร กัน-ยา-กอน หญิง
กัญญาญ์ กัน-ยา หญิง
กัญญาณัฎฐ์ กัน-ยา-นัด หญิง
กัญญาณัฏฐ์ กัน-ยา-นัด หญิง
กัญญาณัฐ กัน-ยา-นัด หญิง
กัญญาณัฐน์ กัน-ยา-นัด หญิง
กัญญาณัท กัน-ยา-นัด หญิง
กัญญาณี กัน-ยา-นี หญิง
กัญญาณ์ กัน-ยา หญิง
กัญญาดา กัน-ยา-ดา หญิง
กัญญาทิพย์ กัน-ยา-ทิบ หญิง
กัญญานัฐ กัน-ยา-นัด หญิง
กัญญานันท์ กัน-ยา-นัน หญิง
กัญญาพงศ์ กัน-ยา-พง หญิง
กัญญาพร กัน-ยา-พอน หญิง
กัญญาพัชร กัน-ยา-พัด หญิง
กัญญาพัชร์ กัน-ยา-พัด หญิง
กัญญาภรณ์ กัน-ยา-พอน หญิง
กัญญาภัค กัน-ยา-พัก หญิง
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เวนิใโชคดีในปีนั้น