ชื่อมงคลลำดับที่ 7801-7900
ชื่ออ่านว่าเพศ
ปุณญวิชญ์ ปุน-ยะ-วิด ชาย
ปุณญาดา ปุน-ยา-ดา หญิง
ปุณญาภา ปุน-ยา-พา หญิง
ปุณญิศา ปุน-ยิ-สา หญิง
ปุณฑริก ปุน-ทะ-ริก หญิง
ปุณฑริกา ปุน-ทะ-ริ-กา หญิง
ปุณณกรณ์ ปุน-นะ-กอน ชาย
ปุณณดา ปุน-นะ-ดา หญิง
ปุณณพิชย์ ปุน-นะ-พิด หญิง
ปุณณภา ปุน-นะ-พา หญิง
ปุณณมา ปุน-นะ-มา หญิง
ปุณณมาส ปุน-นะ-มาด หญิง
ปุณณฤกษ์ ปุน-นะ-เริก ชาย
ปุณณวัชร ปุน-นะ-วัด ชาย
ปุณณวิช ปุน-นะ-วิด ชาย
ปุณณวิชช์ ปุน-นะ-วิด ชาย
ปุณณวิชญ์ ปุน-นะ-วิด ชาย
ปุณณวิทย์ ปุน-นะ-วิด ชาย
ปุณณะ ปุน-นะ ชาย
ปุณณัฏฐา ปุน-นัด-ถา หญิง
ปุณณัตถ์ ปุน-นัด ชาย
ปุณณารี ปุน-นา-รี หญิง
ปุณณารีย์ ปุน-นา-รี หญิง
ปุณณิกา ปุน-นิ-กา หญิง
ปุณณิศา ปุน-นิ-สา หญิง
ปุณณิสา ปุน-นิ-สา หญิง
ปุณณ์ ปุน หญิง
ปุณธวี ปุน-ทะ-วี ชาย
ปุณธาวีร์ ปุน-ทา-วี ชาย
ปุณยกร ปุน-ยะ-กอน ชาย
ปุณยกุล ปุน-ยะ-กุน หญิง
ปุณยณุช ปุน-ยะ-นุด หญิง
ปุณยธร ปุน-ยะ-ทอน หญิง
ปุณยธรณ์ ปุน-ยะ-ทอน หญิง
ปุณย์ธีรา ปุน-ที-รา หญิง
ปุณยนุช ปุน-ยะ-นุด หญิง
ปุณยพร ปุน-ยะ-พอน หญิง
ปุณยภรณ์ ปุน-ยะ-พอน หญิง
ปุณยภา ปุน-ยะ-พา หญิง
ปุณยรวี ปุน-ยะ-ระ-วี หญิง
ปุณยรวีร์ ปุน-ยะ-ระ-วี หญิง
ปุณยวี ปุน-ยะ-วี ชาย
ปุณยวีร์ ปุน-ยะ-วี หญิง
ปุณยสรณ์ ปุน-ยะ-สอน หญิง
ปุณยานุช ปุน-ยะ-ระ-วี หญิง
ปุณยานุชา ปุน-ยา-นุ-ชา หญิง
ปุณยาพร ปุน-ยา-พอน หญิง
ปุณยาภรณ์ ปุน-ยา-พอน หญิง
ปุณยาภัชริ์ ปุน-ยา-พัด หญิง
ปุณยาภา ปุน-ยา-พา หญิง
ปุณย์ ปุน ชาย
ปุณรดา ปุน-ระ-ดา หญิง
ปุณรภา ปุน-ระ-พา หญิง
ปุณลภา ปุน-ละ-พา หญิง
ปุณวรีย์ ปุน-วะ-รี ชาย
ปุณิกา ปุน-นิ-กา ชาย
ปุ่น ปุ่น ชาย
ปุ๋ม ปุ๋ม หญิง
ปุรเชษฐ์ ปุ-ระ-เชด ชาย
ปุรินย์ ปุ-ริน หญิง
ปุริม ปุ-ริม ชาย
ปุล ปุน หญิง
ปุลวริศว์ ปุน-วะ-ริด ชาย
ปุลิชข์ ปุ-ลิด ชาย
ปุษยา ปุด-สะ-ยา หญิง
ปู ปู หญิง
ปูริดา ปู-ริ-ดา หญิง
เปนไท เปน-ไท ชาย
เปนธัมม์ เปน-ทำ ชาย
เปมิกา เป-มิ-กา หญิง
เปรม เปรม ชาย
เปรมกมล เปรม-กะ-มน หญิง
เปรมปรีดา เปรม-ปรี-ดา หญิง
เปรมพิมล เปรม-พิ-มน หญิง
เปรมยุดา เปรม-ยุ-ดา หญิง
เปรมยุตา เปรม-ยุ-ตา หญิง
เปรมฤดี เปรม-รึ-ดี หญิง
เปรมลักษณ์ เปรม-ลัก หญิง
เปรมวดี เปรม-วะ-ดี หญิง
เปรมวรัชญ์ เปรม-วะ-รัด หญิง
เปรมวิภา เปรม-วิ-พา หญิง
เปรมศักดิ์ เปรม-สัก ชาย
เปรมสินี เปรม-สิ-นี หญิง
เปรมสุข เปรม-สุก หญิง
เปรมา เปร-มา หญิง
เปรมาพินทร์ เปร-มา-พิน หญิง
เปรียบฟ้า เปรียบ-ฟ้า หญิง
เปลวฟ้า เปลว-ฟ้า ชาย
เปี่ยมสุข เปี่ยม-สุก หญิง
แป้ง แป้ง หญิง
โปรดปราน โปรด-ปราน หญิง
ไปรยา ไปร-ยา หญิง
ไปรยาพัชร์ ไปร-ยา-พัด หญิง
ผกาชญา ผะ-กา-ชะ-ยา หญิง
ผกามาศ ผะ-กา-มาด หญิง
ผกาย ผะ-กาย หญิง
ผกายกูร ผะ-กาย-กูน หญิง
ผกายขวัญ ผะ-กาย-ขวัน หญิง
ผการัตน์ ผะ-กา-รัด หญิง
ผกาวดี ผะ-กา-วะ-ดี หญิง
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

การดูดวงด้วยกราฟชีวิตเป็นการดูดวงโดยใช้วันเดือนปีเกิดเป็นสำคัญและใช้เวลาเกิดเพื่อหาวันเดือนปีเกิดที่ถูกต้อง การดูดวงด้วยกราฟชีวิตจะแบ่งภพออกเป็น 12 ภพเช่นเดียวกับโหราศาสตร์ไทยแต่ใช้วันเดือนปีเกิดเพื่อหาเลขประจำฐานทั้ง 12 แทนตำแหน่งของดาวในราศีจักร

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยเลขโหรา เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เพิ่มโชคดีในปีนั้น

เป็นตำราที่แม่นยำตำราหนึ่ง ซึ่งได้ใช้กันแพร่หลายเป็นอันมาก เดิมเป็นตำราของชาวยิปซี แล้วถูกถ่ายทอดเป็นภาษาอังกฤษ ตำราโอเรกุรัม เป็นตำราที่ไขความข้องใจของผู้รับคำพยากรณ์อย่างง่ายได้เป็นอันดี