ชื่อมงคลลำดับที่ 7701-7800
ชื่ออ่านว่าเพศ
พบศร พบ-สอน ชาย
พบสรรค์ พบ-สัน หญิง
พบสัณห์ พบ-สัน ชาย
พภัสสรณ์ พะ-พัด-สอน หญิง
พมลพร พะ-มน-พอน หญิง
พยอม พะ-ยอม หญิง
พยัคฆา พะ-ยัก-คา ชาย
พโยม พะ-โยม ชาย
พร พอน หญิง
พรกนก พอน-กะ-หนก หญิง
พรกมล พอน-กะ-มน หญิง
พรกรัณย์ พอน-กะ-รัน ชาย
พรกฤช พอน-กริด หญิง
พรกฤช์ พอน-กริ หญิง
พรกฤษณ์ พร-กริด ชาย
พรกัญ พอน-กัน หญิง
พรกัลย์ พอน-กัน หญิง
พรกาณฑ์ พอน-กาน หญิง
พรการ พอน-กาน หญิง
พรกุล พอน-กุน หญิง
พรเกษม พอน-กะ-เสม ชาย
พรขจร พอน-ขะ-จอน หญิง
พรขจี พอน-ขะ-จี หญิง
พรขวัญ พอน-ขวัน หญิง
พรเขษม พอน-ขะ-เสม หญิง
พรจิรา พอน-จิ-รา หญิง
พรชฎา พอน-ชะ-ดา หญิง
พรชนก พอน-ชะ-นก หญิง
พรชนัน พอน-ชะ-นัน หญิง
พรชนิตว์ พอน-ชะ-นิด หญิง
พรชนิตา พอน-ชะ-นิ-ตา หญิง
พรชัย พอน-ไช ชาย
พรชิดา พอน-ชิ-ดา หญิง
พรชิตา พอน-ชิ-ตา หญิง
พรณภัทร พอน-นะ-พัด หญิง
พรณภัทร์ พอน-นะ-พัด หญิง
พรทิพ พอน-ทิบ หญิง
พรทิพย์ พอน-ทิบ หญิง
พรทิภา พอน-ทิ-พา หญิง
พรทิวา พอน-ทิ-วา หญิง
พรเทพ พอน-เทบ ชาย
พรธิดา พอน-ทิ-ดา หญิง
พรธีรา พอน-ที-รา หญิง
พรนภัท พอน-นะ-พัด หญิง
พรนภัส พอน-นะ-พัด หญิง
พรนภา พอน-นะ-พา หญิง
พรนรินทร์ พอน-นะ-ริน หญิง
พรนัชชา พอน-นัด-ชา หญิง
พรนับพัน พอน-นับ-พัน หญิง
พรบิดร พอน-บิ-ดอน หญิง
พรปภัทร พอน-ปะ-พัด หญิง
พรปภัสร์ พอน-ปะ-พัด หญิง
พรประกาย พอน-ประ-กาย หญิง
พรประธาน พอน-ประ-ทาน ชาย
พรประภา พอน-ประ-พา หญิง
พรประศม พอน-ประ-สม ชาย
พรประสิทธิ์ พอน-ประ-สิด ชาย
พรปวีณ์ธิดา พอน-ปะ-วี-ทิ-ดา หญิง
พรปวีณ์ธิตา พอน-ปะ-วี-ทิ-ตา หญิง
พรปวีณ์ พอน-ปะ-วี ชาย
พรปวีร์ พอน-ปะ-วี หญิง
พรผกา พอน-ผะ-กา หญิง
พรผกาย พอน-ผะ-กาย หญิง
พรพชรวรรณ พอน-พะ-ชะ-ระ-วัน หญิง
พรพรรณ พะ-ระ-วัน หญิง
พรพรหม พอน-พรม ชาย
พรพัฒน์ พอน-พัด ชาย
พรพิฆเนศ พอน-พิก-คะ-เนด หญิง
พรพิดา พอน-พิ-ดา หญิง
พรพิทักษ์ พอน-พิ-ทัก ชาย
พรพิมล พอน-พิ-มน หญิง
พรพิรุณ พอน-พิ-รุน หญิง
พรพิไล พอน-วิ-ไล หญิง
พรพิสุทธิ์ พอน-พิ-สุด หญิง
พรพีระ พอน-พี-ระ หญิง
พรเพชรไพร พอน-เพ็ด-ไพร ชาย
พรไพลิน พอน-ไพ-ลิน หญิง
พรภวิษย์ พอน-พะ-วิด ชาย
พรภัค พอน-พัก หญิง
พรภิมณฐ์ พอน-พิ-มน หญิง
พรมชนก พรม-ชะ-นก หญิง
พรมนัส พอน-มะ-นัด ชาย
พรมภรณ์ พรม-พอน หญิง
พรมาดา พอน-มา-ดา หญิง
พรมาตา พอน-มา-ตา หญิง
พรมาส พอน-มาด หญิง
พรรคพล พัก-คะ-พน ชาย
พรรควุธ พัก-คะ-วุด ชาย
พรรณ พัน หญิง
พรรณกมล พัน-นะ-กะ-มน หญิง
พรรณกร พัน-นะ-กอน หญิง
พรรณกาญจน์ พัน-นะ-กาน หญิง
พรรณจิรา พัน-จิ-รา หญิง
พรรณญามล พัน-ยา-มน หญิง
พรรณณฐา พัน-นะ-ถา หญิง
พรรณณภัทร พัน-นะ-พัด หญิง
พรรณณิชา พัน-นิ-ชา หญิง
พรรณทอง พัน-ทอง หญิง
พรรณทิพา พัน-ทิ-พา หญิง
พรรณทิวา พัน-ทิ-วา หญิง
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เวนิใโชคดีในปีนั้น