ชื่อมงคลลำดับที่ 7501-7600
ชื่ออ่านว่าเพศ
ปุลิชข์ ปุ-ลิด ชาย
ปุษยา ปุด-สะ-ยา หญิง
ปู ปู หญิง
ปูริดา ปู-ริ-ดา หญิง
เปนไท เปน-ไท ชาย
เปนธัมม์ เปน-ทำ ชาย
เปมิกา เป-มิ-กา หญิง
เปรม เปรม ชาย
เปรมกมล เปรม-กะ-มน หญิง
เปรมปรีดา เปรม-ปรี-ดา หญิง
เปรมพิมล เปรม-พิ-มน หญิง
เปรมยุดา เปรม-ยุ-ดา หญิง
เปรมยุตา เปรม-ยุ-ตา หญิง
เปรมฤดี เปรม-รึ-ดี หญิง
เปรมลักษณ์ เปรม-ลัก หญิง
เปรมวดี เปรม-วะ-ดี หญิง
เปรมวรัชญ์ เปรม-วะ-รัด หญิง
เปรมวิภา เปรม-วิ-พา หญิง
เปรมศักดิ์ เปรม-สัก ชาย
เปรมสินี เปรม-สิ-นี หญิง
เปรมสุข เปรม-สุก หญิง
เปรมา เปร-มา หญิง
เปรมาพินทร์ เปร-มา-พิน หญิง
เปรียบฟ้า เปรียบ-ฟ้า หญิง
เปลวฟ้า เปลว-ฟ้า ชาย
เปี่ยมสุข เปี่ยม-สุก หญิง
แป้ง แป้ง หญิง
โปรดปราน โปรด-ปราน หญิง
ไปรยา ไปร-ยา หญิง
ไปรยาพัชร์ ไปร-ยา-พัด หญิง
ผกาชญา ผะ-กา-ชะ-ยา หญิง
ผกามาศ ผะ-กา-มาด หญิง
ผกาย ผะ-กาย หญิง
ผกายกูร ผะ-กาย-กูน หญิง
ผกายขวัญ ผะ-กาย-ขวัน หญิง
ผการัตน์ ผะ-กา-รัด หญิง
ผกาวดี ผะ-กา-วะ-ดี หญิง
ผจญ ผะ-จน ชาย
ผณิศวร ผะ-นิ-สวน ชาย
ผดุงเกียรติ ผะ-ดุง-เกียด ชาย
ผดุงชาญ ผะ-ดุง-ชาน ชาย
ผดุงสิทธิ์ ผะ-ดุง-สิด ชาย
ผลินทร์ ผะ-ลิน หญิง
ผ่องศรี ผ่อง-สี หญิง
ผัน ผัน หญิง
ผาสุข ผา-สุก หญิง
ผึ้ง ผึ้ง หญิง
ฝน ฝน หญิง
ฝนแก้ว ฝน-แก้ว หญิง
ฝนชมพู ฝน-ชม-พู หญิง
ฝ้าย ฝ้าย หญิง
พงขจี พง-ขะ-จี หญิง
พงพัฒน์ พง-พัด ชาย
พงรัตน์ พง-รัด ชาย
พงศกร พง-สะ-กอน ชาย
พงศกรณ์ พง-สะ-กอน หญิง
พงศ์กรณ์ พง-กอน ชาย
พงศกฤช พง-สะ-กริด หญิง
พงศ์กฤษณ์ พง-กริด ชาย
พงศการย์ พง-สะ-กาน หญิง
พงศกาล พง-สะ-กาน หญิง
พงศกูร พง-สะ-กูน หญิง
พงศขจร พง-สะ-ขะ-จอน หญิง
พงศ์ขจร พง-ขะ-จอน หญิง
พงศ์ขจี พง-ขะ-จี หญิง
พงศ์คชา พง-คะ-ชา หญิง
พงศ์จรูญ พง-จะ-รูน ชาย
พงศ์ชนก พง-ชะ-นก ชาย
พงศ์ชยุตม์ พง-ชะ-ยุด ชาย
พงศชัช พง-สะ-ชัด หญิง
พงศชัย พง-สะ-ไช หญิง
พงศ์ชัย พง-ไช หญิง
พงศชาญ พง-สะ-ชาน หญิง
พงศ์ชาญ พง-ชาน หญิง
พงศญา พง-สะ-ยา หญิง
พงศ์ญาณ พง-ยาน หญิง
พงศ์ณรงค์ พง-นะ-รง ชาย
พงศ์เทพย์ พง-เทบ ชาย
พงศ์ธนัญญ์ พง-ทะ-นัน ชาย
พงศ์ธนัญ พง-ทะ-นัน ชาย
พงศ์ธนา พง-ทะ-นา ชาย
พงศธร พง-สะ-ทอน ชาย
พงศธรณ์ พง-สะ-ทอน ชาย
พงศ์ธร พง-ทอน ชาย
พงศ์นพนันท์ พง-นบ-พะ-นัน ชาย
พงศ์นารถ พง-นาด ชาย
พงศ์ปณต พง-ปะ-นด ชาย
พงศ์พล พง-พน ชาย
พงศ์พวัน พง-พะ-วัน ชาย
พงศ์พัฒนศิริ พง-พัด-ทะ-นะ-สิ-หริ ชาย
พงศ์พัฒน์ พง-พัด ชาย
พงศพัทธ์ พง-สะ-พัด ชาย
พงศ์พัทธ พง-พัด ชาย
พงศ์พัทธ์ พง-พัด ชาย
พงศ์พิสิฏฐ์ พง-พิ-สิด ชาย
พงศ์เพชร พง-เพ็ด ชาย
พงศภร พง-ศะ-พอน ชาย
พงศ์ภรณ์ พง-พอน ไม่ระบุ
พงศภัค พง-สะ-พัก ชาย
พงศ์ภัค พง-พัก ชาย
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เวนิใโชคดีในปีนั้น