ชื่อมงคลลำดับที่ 7401-7500
ชื่ออ่านว่าเพศ
ปิยาภรณ์ ปิ-ยา-พอน หญิง
ปิว ปิว ชาย
ปีติวิชญ์ ปี-ติ-วิด ชาย
ปีติวิทย์ ปี-ติ-วิด ชาย
ปีนัชนี ปี-นัด-ชะ-นี ชาย
ปีย์วรินทร์ ปี-วะ-ริน ชาย
ปียวิทย์ ปี-ยะ-วิด ชาย
ปีวรา ปี-วะ-รา หญิง
ปีใหม่ ปี-ใหม่ หญิง
ปุญชญา ปุน-ชะ-ยา หญิง
ปุญชรัศมิ์ ปุน-ชะ-รัด ชาย
ปุญชรัสมิ์ ปุน- ชะ-รัด หญิง
ปุญญ์ชุติมา ปุน-ชุ-ติ-มา หญิง
ปุญญพร ปุน-ยะ-พอน หญิง
ปุญญพัฒน์ ปุน-ยะ-พัด ชาย
ปุญญภัทร ปุน-ยะ-พัด ชาย
ปุญญวัฒน์ ปุน-ยะ-วัด ชาย
ปุญญ์สรัล ปุน-สะ-รัน ชาย
ปุญญาดา ปุน-ยา-ดา หญิง
ปุญญาพัฒน์ ปุน-ยา-พัด หญิง
ปุญญาภัส ปุน-ยา-พัด หญิง
ปุญญาภา ปุน-ยา-พา หญิง
ปุญญารัศมิ์ ปุน-ยา-รัด หญิง
ปุญญิศา ปุน-ยิ-สา หญิง
ปุญญิสา ปุน-ยิ-สา หญิง
ปุญณภัส ปุน-นะ-พัด ชาย
ปุญณัฏฐา ปุน-นัด-ถา หญิง
ปุญณิศา ปุน-นิ-สา หญิง
ปุญณิสา ปุน-นิ-สา หญิง
ปุญธฤต ปุน-ยะ-ทรึด ชาย
ปุญยนุช ปุน-ยะ-นุด หญิง
ปุญวีร์ ปุน-ยะ-วี หญิง
ปุณ ปุน ชาย
ปุณกฤต ปุน-นะ-กริด ชาย
ปุณชญา ปุน-ชะ-ยา หญิง
ปุณชิฎา ปุน-ชิ-ดา หญิง
ปุณญดา ปุน-ยะ-ดา หญิง
ปุณญพัตฐ์ ปุน-ยะ-พัด ชาย
ปุณญวิชญ์ ปุน-ยะ-วิด ชาย
ปุณญาดา ปุน-ยา-ดา หญิง
ปุณญาภา ปุน-ยา-พา หญิง
ปุณญิศา ปุน-ยิ-สา หญิง
ปุณฑริก ปุน-ทะ-ริก หญิง
ปุณฑริกา ปุน-ทะ-ริ-กา หญิง
ปุณณกรณ์ ปุน-นะ-กอน ชาย
ปุณณดา ปุน-นะ-ดา หญิง
ปุณณพิชย์ ปุน-นะ-พิด หญิง
ปุณณภา ปุน-นะ-พา หญิง
ปุณณมา ปุน-นะ-มา หญิง
ปุณณมาส ปุน-นะ-มาด หญิง
ปุณณฤกษ์ ปุน-นะ-เริก ชาย
ปุณณวัชร ปุน-นะ-วัด ชาย
ปุณณวิช ปุน-นะ-วิด ชาย
ปุณณวิชช์ ปุน-นะ-วิด ชาย
ปุณณวิชญ์ ปุน-นะ-วิด ชาย
ปุณณวิทย์ ปุน-นะ-วิด ชาย
ปุณณะ ปุน-นะ ชาย
ปุณณัฏฐา ปุน-นัด-ถา หญิง
ปุณณัตถ์ ปุน-นัด ชาย
ปุณณารี ปุน-นา-รี หญิง
ปุณณารีย์ ปุน-นา-รี หญิง
ปุณณิกา ปุน-นิ-กา หญิง
ปุณณิศา ปุน-นิ-สา หญิง
ปุณณิสา ปุน-นิ-สา หญิง
ปุณณ์ ปุน หญิง
ปุณธวี ปุน-ทะ-วี ชาย
ปุณธาวีร์ ปุน-ทา-วี ชาย
ปุณยกร ปุน-ยะ-กอน ชาย
ปุณยกุล ปุน-ยะ-กุน หญิง
ปุณยณุช ปุน-ยะ-นุด หญิง
ปุณยธร ปุน-ยะ-ทอน หญิง
ปุณยธรณ์ ปุน-ยะ-ทอน หญิง
ปุณย์ธีรา ปุน-ที-รา หญิง
ปุณยนุช ปุน-ยะ-นุด หญิง
ปุณยพร ปุน-ยะ-พอน หญิง
ปุณยภรณ์ ปุน-ยะ-พอน หญิง
ปุณยภา ปุน-ยะ-พา หญิง
ปุณยรวี ปุน-ยะ-ระ-วี หญิง
ปุณยรวีร์ ปุน-ยะ-ระ-วี หญิง
ปุณยวี ปุน-ยะ-วี ชาย
ปุณยวีร์ ปุน-ยะ-วี หญิง
ปุณยสรณ์ ปุน-ยะ-สอน หญิง
ปุณยานุช ปุน-ยะ-ระ-วี หญิง
ปุณยาพร ปุน-ยา-พอน หญิง
ปุณยาภรณ์ ปุน-ยา-พอน หญิง
ปุณยาภัชริ์ ปุน-ยา-พัด หญิง
ปุณยาภา ปุน-ยา-พา หญิง
ปุณย์ ปุน ชาย
ปุณรดา ปุน-ระ-ดา หญิง
ปุณรภา ปุน-ระ-พา หญิง
ปุณลภา ปุน-ละ-พา หญิง
ปุณวรีย์ ปุน-วะ-รี ชาย
ปุณิกา ปุน-นิ-กา ชาย
ปุ่น ปุ่น ชาย
ปุ๋ม ปุ๋ม หญิง
ปุรเชษฐ์ ปุ-ระ-เชด ชาย
ปุรินย์ ปุ-ริน หญิง
ปุริม ปุ-ริม ชาย
ปุล ปุน หญิง
ปุลวริศว์ ปุน-วะ-ริด ชาย
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เวนิใโชคดีในปีนั้น