ชื่อมงคลลำดับที่ 7401-7500
ชื่ออ่านว่าเพศ
ปองกาญจน์ ปอง-กาน หญิง
ปองกานต์ ปอง-กาน ชาย
ปองการย์ ปอง-กาน หญิง
ปองกาล ปอง-กาน หญิง
ปองกุญช์ ปอง-กุน หญิง
ปองกุล ปอง-กุน หญิง
ปองกูร ปอง-กูน หญิง
ปองกูล ปอง-กูน หญิง
ป้องเกียรติ ป้อง-เกียด ชาย
ปองขวัญ ปอง-ขวัน หญิง
ปองคุณ ปอง-คุน ชาย
ปองคูณ ปอง-คูน หญิง
ปองชญา ปอง-ชะ-ยา หญิง
ปองชัย ปอง-ไช หญิง
ปองเชษฐ์ ปอง-เชด หญิง
ปองไชย ปอง-ไช หญิง
ปองทิพย์ ปอง-ทิบ หญิง
ปองธรรม ปอง-ทำ ชาย
ปองปภา ปอง-ปะ-พา หญิง
ปองปราชญ์ ปอง-ปราด ชาย
ปองผกา ปอง-ผะ-กา หญิง
ปองพงศ์ ปอง-พง ชาย
ปองพงษ์ ปอง-พง ชาย
ปองพบ ปอง-พบ หญิง
ปองพล ปอง-พน ชาย
ปองพส ปอง-พด หญิง
ปองพัช ปอง-พัด หญิง
ปองพัณ ปอง-พัน หญิง
ปองพันธุ์ ปอง-พัน ชาย
ปองพัส ปอง-พัด หญิง
ปองพูล ปอง-พูน หญิง
ปองภณ ปอง-พน หญิง
ปองภพ ปอง-พบ ชาย
ปองภมร ปอง-พะ-มอน หญิง
ปองภร ปอง-พอน หญิง
ปองภรณ์ ปอง-พอน หญิง
ปองภัค ปอง-พัก หญิง
ปองภัช ปอง-พัก หญิง
ปองภัณฑ์ ปอง-พัน หญิง
ปองภัส ปอง-พัด หญิง
ปองภัสสร ปอง-พัด-สอน หญิง
ปองภากร ปอง-พา-กอน หญิง
ปองภากรณ์ ปอง-พา-กอน หญิง
ปองภาคย์ ปอง-พาก หญิง
ปองภาส ปอง-พาด หญิง
ปองมาศ ปอง-มาด หญิง
ปองมาส ปอง-มาด หญิง
ปองศรี ปอง-สี หญิง
ปองศิล ปอง-สิน หญิง
ปองศิลป์ ปอง-สิน หญิง
ปองสกล ปอง-สะ-กน หญิง
ปองสกุล ปอง-สะ-กุน หญิง
ปองสรรค์ ปอง-สัน หญิง
ปองสัญ ปอง-สัน หญิง
ปองสัณห์ ปอง-สัน หญิง
ปองสิษฐ์ ปอง-สิด หญิง
ปองสุข ปอง-สุก หญิง
ป้อง ป้อง ชาย
ป็อป ป๊อบ ชาย
ป้อม ป้อม ชาย
ปะการัง ปะ-กา-รัง ชาย
ปะราลี ปะ-รา-ลี หญิง
ปักษา ปัก-สา หญิง
ปัญ ปัน หญิง
ปัญกร ปัน-ยะ-กอน หญิง
ปัญกรณ์ ปัน-ยะ-กอน หญิง
ปัญกฤศ ปัน-ยะ-กริด หญิง
ปัญกูล ปัน-ยะ-กูน หญิง
ปัญจนันท์ ปัน-จะ-นัน ชาย
ปัญจพร ปัน-จะ-พอน หญิง
ปัญจพล ปัน-จะ-พน ชาย
ปัญจพัฒน์ ปัน-จะ-พัด ชาย
ปัญจภรรัศมิ์ ปัน-จะ-พอน-รัด หญิง
ปัญจภัสร์ ปัน-จะ-พัด ชาย
ปัญจวิชญ์ ปัน-จะ-วิด ชาย
ปัญจวิชฐ์ ปัน-จะ-วิด ชาย
ปัญจวุฒิ ปัน-จะ-วุด ชาย
ปัญจศีล ปัน-จะ-สีน ชาย
ปัญญ ปัน ชาย
ปัญญกร ปัน-ยะ-กอน หญิง
ปัญญ์กร ปัน-ยะ-กอน หญิง
ปัญญกฤต ปัน-ยะ-กริด ชาย
ปัญญ์กุล ปัน-ยะ-กุน หญิง
ปัญญ์กูร ปัน-ยะ-กูน หญิง
ปัญญ์ขจร ปัน-ยะ-ขะ-จอน หญิง
ปัญญดา ปัน-ยะ-ดา หญิง
ปัญญนัท ปัน-ยะ-นัด หญิง
ปัญญ์ปรียา ปัน-ปรี-ยา หญิง
ปัญญพัชร ปัน-ยะ-พัด ชาย
ปัญญพัชร์ ปัน-ยะ-พัด หญิง
ปัญญภัค ปัน-ยะ-พัก หญิง
ปัญญมณี ปัน-ยะ-มะ-นี หญิง
ปัญญมน ปัน-ยะ-มน หญิง
ปัญญ์รศี ปัน-ระ-สี หญิง
ปัญญวัฒน์ ปัน-ยะ-วัด ชาย
ปัญญสุข ปัน-ยะ-สุก ชาย
ปัญญา ปัน-ยา ชาย
ปัญญากร ปัน-ยา-กอน ชาย
ปัญญาธรรม์ ปัน-ยะ-ทัน ชาย
ปัญญาพล ปัน-ยา-พน ชาย
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

การดูดวงด้วยกราฟชีวิตเป็นการดูดวงโดยใช้วันเดือนปีเกิดเป็นสำคัญและใช้เวลาเกิดเพื่อหาวันเดือนปีเกิดที่ถูกต้อง การดูดวงด้วยกราฟชีวิตจะแบ่งภพออกเป็น 12 ภพเช่นเดียวกับโหราศาสตร์ไทยแต่ใช้วันเดือนปีเกิดเพื่อหาเลขประจำฐานทั้ง 12 แทนตำแหน่งของดาวในราศีจักร

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยเลขโหรา เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เพิ่มโชคดีในปีนั้น

เป็นตำราที่แม่นยำตำราหนึ่ง ซึ่งได้ใช้กันแพร่หลายเป็นอันมาก เดิมเป็นตำราของชาวยิปซี แล้วถูกถ่ายทอดเป็นภาษาอังกฤษ ตำราโอเรกุรัม เป็นตำราที่ไขความข้องใจของผู้รับคำพยากรณ์อย่างง่ายได้เป็นอันดี