ชื่อมงคลลำดับที่ 7301-7400
ชื่ออ่านว่าเพศ
ปรีชญา ปรี-ชะ-ยา หญิง
ปรีชา ปรี-ชา ชาย
ปรีญาพร ปรี-ยา-พอน หญิง
ปรีญาพัชญ์ ปรี-ยา-พัด หญิง
ปรีญาพัชร ปรี-ยา-พัด หญิง
ปรีณา ปะ-รี-นา หญิง
ปรีณาคุณ ปะ-รี-นา-คุน หญิง
ปรีดา ปรี-ดา ชาย
ปรีดิทา ปรี-ดิ-ทา หญิง
ปรีดี ปรี-ดี ชาย
ปรีย์ชญา ปรี-ชะ-ยา หญิง
ปรีย์ญวรรณ ปรี-ยะ-วัน หญิง
ปรีย์ญาวรรณ ปรี-ยา-วัน หญิง
ปรียนันท์ ปรี-ยะ-นัน หญิง
ปรียพาส ปรี-ยะ-พาด ชาย
ปรียา ปรี-ยา หญิง
ปรียากร ปรี-ยา-กอน หญิง
ปรียาคุณ ปรี-ยา-คุน หญิง
ปรียาณัฐน์ ปรี-ยา-นัด หญิง
ปรียาดา ปรี-ยา-ดา หญิง
ปรียานันท์ ปรี-ยา-นัน หญิง
ปรียานุช ปรี-ยา-นุด หญิง
ปรียาเนตร ปรี-ยา-เนด หญิง
ปรียาพร ปรี-ยา-พอน หญิง
ปรียาพัชร ปรี-ยา-พัด หญิง
ปรียาภร ปรี-ยา-พอน หญิง
ปรียาภรณ์ ปรี-ยา-พอน หญิง
ปรียาภัทร ปรี-ยา-พัด หญิง
ปรียาภัทร์ ปรี-ยา-พัด หญิง
ปรียาวดี ปรี-ยา-วะ-ดี หญิง
ปรียาสิณี ปรี-ยา-สิ-นี หญิง
ปฤณ ปริน ชาย
ปฤณภัช ปริน-นะ-พัด หญิง
ปลา ปลา หญิง
ปลายฝน ปลาย-ฝน หญิง
ปลายฝัน ปลาย-ฝัน หญิง
ปลายฟ้า ปลาย-ฟ้า หญิง
ปลิตา ปะ-ลิ-ตา หญิง
ปลื้มมาดี ปลื้ม-มา-ดี ชาย
ปลื้ม ปลื้ม ชาย
ปวรทัต ปอ-วอน-ทัด ชาย
ปวรปรัชญ์ ปะ-วอน-ปรัด ชาย
ปวรพร ปอ-วอน-พอน หญิง
ปวรรัตน์ ปะ-วอน-รัด หญิง
ปวรวรรณ ปะ-วอน-วัน หญิง
ปวรวรรณ์ ปะ-วอน-วัน หญิง
ปวราทัต ปะ-วะ-รา-ทัด หญิง
ปวริทธิ์ ปะ-วะ-ริด ชาย
ปวริศ ปะ-วะ-ริด ชาย
ปวริศร ปะ-วะ-ริด-สอน หญิง
ปวริศร์ ปะ-วะ-ริด ชาย
ปวริศรา ปะ-วะ-ริด-สะ-รา หญิง
ปวริศา ปะ-วะ-ริ-สา หญิง
ปวริษา ปะ-วะ-ริ-สา หญิง
ปวริสร ปะ-วะ-ริด-สอน หญิง
ปวริสรา ปะ-วะ-ริด-สะ-รา หญิง
ปวริสา ปะ-วะ-ริ-สา หญิง
ปวรุตม์ ปะ-วะ-รุด ชาย
ปวเรศ ปะ-วะ-เรด ชาย
ปวลิน ปะ-วะ-ลิน หญิง
ปวัณรัตน์ ปะ-วัน-รัด หญิง
ปวัตน์ ปะ-วัด ชาย
ปวัน ปะ-วัน ชาย
ปวันรัตน์ ปะ-วัน-รัด หญิง
ปวิช ปะ-วิด ชาย
ปวิชญา ปะ-วิด-ชะ-ยา หญิง
ปวิชญ์ ปะ-วิด ชาย
ปวิณ ปะ-วิน ชาย
ปวิตรา ปะ-วิด หญิง
ปวิธ ปะ-วิด ชาย
ปวี ปะ-วี หญิง
ปวีณ ปะ-วีน ชาย
ปวีณ์กร ปะ-วี-กอน ชาย
ปวีณ์ธิดา ปะ-วี-ทิ-ดา หญิง
ปวีณ์ธิตา ปะ-วี-ทิ-ดา หญิง
ปวีณ์พร ปะ-วี-พอน หญิง
ปวีณ์รัชต์ ปะ-วี-รัด หญิง
ปวีณ์รัตน์ ปะ-วี-รัด หญิง
ปวีณวรีย์ ปะ-วีน-วะ-รี หญิง
ปวีณ์สุดา ปะ-วี-สุ-ดา หญิง
ปวีณ์สุทธิดา ปะ-วี-สุด-ทิ-ดา หญิง
ปวีณา ปะ-วี-นา หญิง
ปวีพัสตร์ ปะ-วี-พัด หญิง
ปวีย์สุดา ปะ-วี-สุ-ดา หญิง
ปวีย์ ปะ-วี หญิง
ปวีรญา ปะ-วี-ระ-ยา หญิง
ปวีร์วิชญ์ ปะ-วี-วิด ชาย
ปวีรษา ปะ-วี-ระ-สา หญิง
ปวีรา ปะ-วี-รา หญิง
ปวีร์ ปะ-วี ชาย
ปษากร ปะ-สา-กอน หญิง
ปสันดา ปะ-สัน-นะ-ดา หญิง
ปสันน์ ปะ-สัน ชาย
ปอ ปอ ชาย
ปอง ปอง ชาย
ปองกร ปอง-กอน หญิง
ปองกฤศ ปอง-กริด หญิง
ปองกัญ ปอง-กัน หญิง
ปองกัญญา ปอง-กัน-ยา หญิง
ปองกัลย์ ปอง-กัน หญิง
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

การดูดวงด้วยกราฟชีวิตเป็นการดูดวงโดยใช้วันเดือนปีเกิดเป็นสำคัญและใช้เวลาเกิดเพื่อหาวันเดือนปีเกิดที่ถูกต้อง การดูดวงด้วยกราฟชีวิตจะแบ่งภพออกเป็น 12 ภพเช่นเดียวกับโหราศาสตร์ไทยแต่ใช้วันเดือนปีเกิดเพื่อหาเลขประจำฐานทั้ง 12 แทนตำแหน่งของดาวในราศีจักร

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยเลขโหรา เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เพิ่มโชคดีในปีนั้น

เป็นตำราที่แม่นยำตำราหนึ่ง ซึ่งได้ใช้กันแพร่หลายเป็นอันมาก เดิมเป็นตำราของชาวยิปซี แล้วถูกถ่ายทอดเป็นภาษาอังกฤษ ตำราโอเรกุรัม เป็นตำราที่ไขความข้องใจของผู้รับคำพยากรณ์อย่างง่ายได้เป็นอันดี