ชื่อมงคลลำดับที่ 7201-7300
ชื่ออ่านว่าเพศ
ปัณณ์ปุณณ์ ปัน-ปุน หญิง
ปัณณพร ปัน-นะ-พอน หญิง
ปัณณพรรธน์ ปัน-นะ-พัด หญิง
ปัณณ์พัฒน์ ปัน-นะ-พัด ชาย
ปัณณภพ ปัน-นะ-พบ ชาย
ปัณณ์ภัค ปัน-นะ-พัก หญิง
ปัณณภัฏ ปัน-นะ-พัด ชาย
ปัณณภัสร ปัน-นะ-พัด หญิง
ปัณณภัสร์ ปัน-นะ-พัด หญิง
ปัณณ์ภัสร์ ปัน-นะ-พัด หญิง
ปัณณภาส ปัน-นะ-พาด ชาย
ปัณณรัตน์ ปัน-นะ-รัด หญิง
ปัณณรุจน์ ปัน-นะ-รุด ชาย
ปัณณวัชญ์ ปัน-นะ-วัด ชาย
ปัณณวัชร์ ปัน-นะ-วัด ชาย
ปัณณวัฒน์ ปัน-นะ-วัด ชาย
ปัณณวิชญ์ ปัน-นะ-วิด ชาย
ปัณณ์วีร์ ปัน-นะ-วี ชาย
ปัณณศักดิ์ ปัน-นะ-สัก ชาย
ปัณณ์ ปัน ชาย
ปัณพร ปัน-นะ-พอน หญิง
ปัณภัค ปัน-นะ-พัก หญิง
ปัณมาศ ปัน-นะ-มาด หญิง
ปัณยปรัชญ์ ปัน-ยะ-ปรัด ชาย
ปัณรส ปัน-นะ-รด หญิง
ปัณวรรธน์ ปัน-นะ-วัด ชาย
ปัณวรีย์ ปัน-วะ-รี ชาย
ปัณวัจน์ ปัน-นะ-วัด ชาย
ปัณวัชร์ ปัน-นะ-วัด ชาย
ปัณวิชญ์ ปัน-นะ-วิด ชาย
ปัณสกล ปัน-นะ-สะ-กน หญิง
ปัณสากล ปัน-นะ-สา-กน หญิง
ปัณสุข ปัน-นะ-สุก หญิง
ปัณเสก ปัน-นะ-เสก หญิง
ปัณเสกข์ ปัน-นะ-เสก หญิง
ปัถย์ ปัด ชาย
ปัทมนันท์ ปัด-ทะ-มะ-นัน หญิง
ปัทมพร ปัด-ทะ-มา-พอน หญิง
ปัทมวรรณ ปัด-ทะ-มา-วัน หญิง
ปัทมา ปัด-ทะ-มา หญิง
ปัทมาพร ปัด-ทะ-มา-พอน หญิง
ปัทมาภรณ์ ปัด-ทะ-มา-พอน หญิง
ปัทมิกา ปัด-ทะ-มิ-กา หญิง
ปันณกฤษณ์ ปัน-นะ-กริด ชาย
ปันน้ำมนต์ ปัน-น้ำ-มน หญิง
ปั้นปราชญ์ ปั้น-ปราด ชาย
ปางสกล ปาง-สะ-กน หญิง
ปาจรีย์ ปา-จะ-รี หญิง
ปาจารี ปา-จา-รี หญิง
ปาณขวัญ ปาน-ขวัน หญิง
ปาณชีวา ปาน-ชี-วา หญิง
ปาณนพิน ปาน-นะ-พิน หญิง
ปาณภัค ปา-นะ-พัก หญิง
ปาณรพี ปาน-ระ-พี หญิง
ปาณะภา ปา-นะ-พา หญิง
ปาณัทดา ปา-นัด-ดา หญิง
ปาณัส ปา-นัด หญิง
ปาณัสม์ ปา-นัด ชาย
ปาณิศรา ปา-นิด-สะ-รา หญิง
ปาณิศา ปา-นิ-สา หญิง
ปาณิสรา ปา-นิด-สะ-รา หญิง
ปาติโมกข์ ปา-ติ-โมก ชาย
ปาน ปาน หญิง
ปานจิต ปาน-จิด หญิง
ปานชนก ปาน-ชะ-นก หญิง
ปานชีวัน ปาน-ชี-วิน หญิง
ปานชีวา ปาน-ชี-วา หญิง
ปานเทพ ปาน-เทบ ชาย
ป่านธันวา ป่าน-ทัน-วา หญิง
ปานปรียา ปาน-ปรี-ยา หญิง
ปานฝัน ปาน-ฝัน หญิง
ปานไพริน ปาน-ไพ-ริน หญิง
ปานไพลิน ปาน-ไพ-ลิน หญิง
ปานรดา ปาน-ระ-ดา หญิง
ปานรพี ปาน-ระ-พี หญิง
ปานรวี ปาน-ระ-วี หญิง
ปานระพี ปาน-ระ-พี หญิง
ปานระพีภ์ ปาน-ระ-พี หญิง
ปานระวี ปาน-ระ-วี หญิง
ปานวิสา ปาน-วิ-สา หญิง
ปานิชา ปา-นิ-ชา หญิง
ปารกิตติ์ ปา-ระ-กิด ชาย
ปารชาติ ปา-ระ-ชาต หญิง
ปารณ ปา-รน ชาย
ปารณีย์ ปา-ระ-นี หญิง
ปารดา ปา-ระ-ดา หญิง
ปารมิตา ปา-ระ-มิ-ตา หญิง
ปารมี ปา-ระ-มี หญิง
ปารเมศ ปา-ระ-เมด ชาย
ปารย์กาล ปา-ระ-กาน หญิง
ปารย์กุล ปา-ระ-กุน หญิง
ปารย์พิรัชย์ ปาน-พิ-รัด ชาย
ปารย์รวี ปาน-ระ-วี หญิง
ปารวรรณ ปา-ระ-วัน หญิง
ปารวัณ ปา-ระ-วัน หญิง
ปารวี ปา-ระ-วี หญิง
ปาราเมศ ปา-รา-เมด ชาย
ปาริฉัตร ปา-ริ-ฉัด หญิง
ปาริชา ปา-ริ-ชา หญิง
ปาริชาต ปา-ริ-ชาด หญิง
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เวนิใโชคดีในปีนั้น