ชื่อมงคลลำดับที่ 7001-7100
ชื่ออ่านว่าเพศ
ปวัน ปะ-วัน ชาย
ปวันรัตน์ ปะ-วัน-รัด หญิง
ปวิช ปะ-วิด ชาย
ปวิชญา ปะ-วิด-ชะ-ยา หญิง
ปวิชญ์ ปะ-วิด ชาย
ปวิณ ปะ-วิน ชาย
ปวิตรา ปะ-วิด หญิง
ปวิธ ปะ-วิด ชาย
ปวี ปะ-วี หญิง
ปวีณ ปะ-วีน ชาย
ปวีณ์กร ปะ-วี-กอน ชาย
ปวีณ์ธิดา ปะ-วี-ทิ-ดา หญิง
ปวีณ์ธิตา ปะ-วี-ทิ-ดา หญิง
ปวีณ์พร ปะ-วี-พอน หญิง
ปวีณ์รัชต์ ปะ-วี-รัด หญิง
ปวีณ์รัตน์ ปะ-วี-รัด หญิง
ปวีณวรีย์ ปะ-วีน-วะ-รี หญิง
ปวีณ์สุดา ปะ-วี-สุ-ดา หญิง
ปวีณ์สุทธิดา ปะ-วี-สุด-ทิ-ดา หญิง
ปวีณา ปะ-วี-นา หญิง
ปวีพัสตร์ ปะ-วี-พัด หญิง
ปวีย์สุดา ปะ-วี-สุ-ดา หญิง
ปวีย์ ปะ-วี หญิง
ปวีรญา ปะ-วี-ระ-ยา หญิง
ปวีร์วิชญ์ ปะ-วี-วิด ชาย
ปวีรษา ปะ-วี-ระ-สา หญิง
ปวีรา ปะ-วี-รา หญิง
ปวีร์ ปะ-วี ชาย
ปษากร ปะ-สา-กอน หญิง
ปสันดา ปะ-สัน-นะ-ดา หญิง
ปสันน์ ปะ-สัน ชาย
ปอ ปอ ชาย
ปอง ปอง ชาย
ปองกร ปอง-กอน หญิง
ปองกฤศ ปอง-กริด หญิง
ปองกัญ ปอง-กัน หญิง
ปองกัญญา ปอง-กัน-ยา หญิง
ปองกัลย์ ปอง-กัน หญิง
ปองกาญจน์ ปอง-กาน หญิง
ปองกานต์ ปอง-กาน ชาย
ปองการย์ ปอง-กาน หญิง
ปองกาล ปอง-กาน หญิง
ปองกุญช์ ปอง-กุน หญิง
ปองกุล ปอง-กุน หญิง
ปองกูร ปอง-กูน หญิง
ปองกูล ปอง-กูน หญิง
ป้องเกียรติ ป้อง-เกียด ชาย
ปองขวัญ ปอง-ขวัน หญิง
ปองคุณ ปอง-คุน ชาย
ปองคูณ ปอง-คูน หญิง
ปองชญา ปอง-ชะ-ยา หญิง
ปองชัย ปอง-ไช หญิง
ปองเชษฐ์ ปอง-เชด หญิง
ปองไชย ปอง-ไช หญิง
ปองทิพย์ ปอง-ทิบ หญิง
ปองธรรม ปอง-ทำ ชาย
ปองปภา ปอง-ปะ-พา หญิง
ปองปราชญ์ ปอง-ปราด ชาย
ปองผกา ปอง-ผะ-กา หญิง
ปองพงศ์ ปอง-พง ชาย
ปองพงษ์ ปอง-พง ชาย
ปองพบ ปอง-พบ หญิง
ปองพล ปอง-พน ชาย
ปองพส ปอง-พด หญิง
ปองพัช ปอง-พัด หญิง
ปองพัณ ปอง-พัน หญิง
ปองพันธุ์ ปอง-พัน ชาย
ปองพัส ปอง-พัด หญิง
ปองพูล ปอง-พูน หญิง
ปองภณ ปอง-พน หญิง
ปองภพ ปอง-พบ ชาย
ปองภมร ปอง-พะ-มอน หญิง
ปองภร ปอง-พอน หญิง
ปองภรณ์ ปอง-พอน หญิง
ปองภัค ปอง-พัก หญิง
ปองภัช ปอง-พัก หญิง
ปองภัณฑ์ ปอง-พัน หญิง
ปองภัส ปอง-พัด หญิง
ปองภัสสร ปอง-พัด-สอน หญิง
ปองภากร ปอง-พา-กอน หญิง
ปองภากรณ์ ปอง-พา-กอน หญิง
ปองภาคย์ ปอง-พาก หญิง
ปองภาส ปอง-พาด หญิง
ปองมาศ ปอง-มาด หญิง
ปองมาส ปอง-มาด หญิง
ปองศรี ปอง-สี หญิง
ปองศิล ปอง-สิน หญิง
ปองศิลป์ ปอง-สิน หญิง
ปองสกล ปอง-สะ-กน หญิง
ปองสกุล ปอง-สะ-กุน หญิง
ปองสรรค์ ปอง-สัน หญิง
ปองสัญ ปอง-สัน หญิง
ปองสัณห์ ปอง-สัน หญิง
ปองสิษฐ์ ปอง-สิด หญิง
ปองสุข ปอง-สุข หญิง
ป้อง ป้อง ชาย
ป็อป ป๊อบ ชาย
ป้อม ป้อม ชาย
ปะการัง ปะ-กา-รัง ชาย
ปะราลี ปะ-รา-ลี หญิง
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เวนิใโชคดีในปีนั้น