ชื่อมงคลลำดับที่ 6901-7000
ชื่ออ่านว่าเพศ
ปรารถนา ปราด-ถะ-หนา หญิง
ปริชญา ปะ-ริ-ชะ-ยา หญิง
ปริชมน ปะ-ริ-ชะ-มน หญิง
ปริชาติ ปะ-ริ-ชาด หญิง
ปริญ ปะ-ริน ชาย
ปริญญ์ปรียา ปะ-ริน-ปรี-ยา หญิง
ปริญญ์รัสยา ปะ-ริน-รัด-สะ-ยา หญิง
ปริญญา ปะ-ริน-ยา ชาย
ปริญญาภร ปะ-ริน-ยา-พอน หญิง
ปริญญ์ ปะ-ริน ชาย
ปริญดา ปะ-ริน-ยะ-ดา หญิง
ปริญปรียา ปะ-ริน-ปรี-ยา หญิง
ปริญพัชร์ ปะ-ริน-ยะ-พัด หญิง
ปริญาภร ปะ-ริ-ยา-พอน หญิง
ปริณ ปะ-ริน ชาย
ปริณดา ปะ-ริน-ดา หญิง
ปริณธร ปะ-ริน-ทอน ชาย
ปริตตา ปะ-ริด-ตา หญิง
ปริตต์ ปะ-ริด ชาย
ปริตา ปะ-ริ-ตา หญิง
ปรินทร ปะ-ริน-ทอน ชาย
ปรินทร์ญาดา ปะ-ริน-ยา-ดา หญิง
ปรินทร์ ปะ-ริน ชาย
ปริภา ปะ-ริ-พา หญิง
ปริม ปะ-ริม ชาย
ปริย ปริ-ยะ หญิง
ปริยะ ปริ-ยะ หญิง
ปริยะฉัฎฐ์ ปริ-ยะ-ฉัด หญิง
ปริยา ปริ-ยา หญิง
ปริยากร ปริ-ยา-กอน หญิง
ปริยาพิม ปริ-ยา-พิม หญิง
ปริยาภรณ์ ปะ-ริ-ยา-พอน หญิง
ปริยาภัทร ปริ-ยะ-พัด หญิง
ปริวรรต ปะ-ริ-วัด ชาย
ปริวาส ปะ-ริ-วาด ชาย
ปริศนา ปริด-สะ-หนา หญิง
ปริศา ปะ-ริ-สา หญิง
ปริษา ปะ-ริ-สา หญิง
ปรีชญา ปรี-ชะ-ยา หญิง
ปรีชา ปรี-ชา ชาย
ปรีญาพร ปรี-ยา-พอน หญิง
ปรีญาพัชญ์ ปรี-ยา-พัด หญิง
ปรีญาพัชร ปรี-ยา-พัด หญิง
ปรีณา ปะ-รี-นา หญิง
ปรีณาคุณ ปะ-รี-นา-คุน หญิง
ปรีดา ปรี-ดา ชาย
ปรีดิทา ปรี-ดิ-ทา หญิง
ปรีดี ปรี-ดี ชาย
ปรีย์ชญา ปรี-ชะ-ยา หญิง
ปรีย์ญวรรณ ปรี-ยะ-วัน หญิง
ปรีย์ญาวรรณ ปรี-ยา-วัน หญิง
ปรียนันท์ ปรี-ยะ-นัน หญิง
ปรียพาส ปรี-ยะ-พาด ชาย
ปรียา ปรี-ยา หญิง
ปรียากร ปรี-ยา-กอน หญิง
ปรียาคุณ ปรี-ยา-คุน หญิง
ปรียาณัฐน์ ปรี-ยา-นัด หญิง
ปรียาดา ปรี-ยา-ดา หญิง
ปรียานันท์ ปรี-ยา-นัน หญิง
ปรียานุช ปรี-ยา-นุด หญิง
ปรียาเนตร ปรี-ยา-เนด หญิง
ปรียาพร ปรี-ยา-พอน หญิง
ปรียาพัชร ปรี-ยา-พัด หญิง
ปรียาภร ปรี-ยา-พอน หญิง
ปรียาภรณ์ ปรี-ยา-พอน หญิง
ปรียาภัทร ปรี-ยา-พัด หญิง
ปรียาภัทร์ ปรี-ยา-พัด หญิง
ปรียาวดี ปรี-ยา-วะ-ดี หญิง
ปรียาสิณี ปรี-ยา-สิ-นี หญิง
ปฤณ ปริน ชาย
ปฤณภัช ปริน-นะ-พัด หญิง
ปลา ปลา หญิง
ปลายฝน ปลาย-ฝน หญิง
ปลายฝัน ปลาย-ฝัน หญิง
ปลายฟ้า ปลาย-ฟ้า หญิง
ปลิตา ปะ-ลิ-ตา หญิง
ปลื้มมาดี ปลื้ม-มา-ดี ชาย
ปลื้ม ปลื้ม ชาย
ปวรทัต ปอ-วอน-ทัด ชาย
ปวรปรัชญ์ ปะ-วอน-ปรัด ชาย
ปวรพร ปอ-วอน-พอน หญิง
ปวรรัตน์ ปะ-วอน-รัด หญิง
ปวรวรรณ ปะ-วอน-วัน หญิง
ปวรวรรณ์ ปะ-วอน-วัน หญิง
ปวราทัต ปะ-วะ-รา-ทัด หญิง
ปวริทธิ์ ปะ-วะ-ริด ชาย
ปวริศ ปะ-วะ-ริด ชาย
ปวริศร ปะ-วะ-ริด-สอน หญิง
ปวริศร์ ปะ-วะ-ริด ชาย
ปวริศรา ปะ-วะ-ริด-สะ-รา หญิง
ปวริศา ปะ-วะ-ริ-สา หญิง
ปวริษา ปะ-วะ-ริ-สา หญิง
ปวริสร ปะ-วะ-ริด-สอน หญิง
ปวริสรา ปะ-วะ-ริด-สะ-รา หญิง
ปวริสา ปะ-วะ-ริ-สา หญิง
ปวรุตม์ ปะ-วะ-รุด ชาย
ปวเรศ ปะ-วะ-เรด ชาย
ปวลิน ปะ-วะ-ลิน หญิง
ปวัณรัตน์ ปะ-วัน-รัด หญิง
ปวัตน์ ปะ-วัด ชาย
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เวนิใโชคดีในปีนั้น