ชื่อมงคลลำดับที่ 601-700
ชื่ออ่านว่าเพศ
กวินา กะ-วิ-นา หญิง
กวิยา กะ-วิ-ยา หญิง
กวิรดา กะ-วิ-ระ-ดา หญิง
กวิรัช กะ-วิ-รัด ชาย
กวิศ กะ-วิด ชาย
กวิศรา กะ-วิด-สะ-รา หญิง
กวิสรา กะ-วิด-สะ-รา หญิง
กวี กะ-วี ชาย
กวีกันต์ กะ-วี-กัน หญิง
กวีกันย์ กะ-วี-กัน หญิง
กวีกัลย์ กะ-วี-กัน หญิง
กวีณัฏฐ กะ-วี-นัด หญิง
กวีณัท กะ-วี-นัด หญิง
กวีทิพย์ กะ-วี-ทิบ หญิง
กวีเทพ กะ-วี-เทบ ชาย
กวีธรณ์ กะ-วี-ทอน ชาย
กวีนา กะ-วี-นา หญิง
กวีพร กะ-วี-พอน หญิง
กวีพัชร์ กะ-วี-พัด ชาย
กวีพันธุ์ กะ-วี-พัน หญิง
กวีภัทร กะ-วี-พัด ชาย
กวีรัช กะ-วี-วัด หญิง
กวีลักษณ์ กะ-วี-ลัก หญิง
กวีวรรณ กะ-วี-วัน หญิง
กวีวัฒน์ กะ-วี-วัด ชาย
กวีวัธน์ กะ-วี-วัด ชาย
กวีวิทย์ กะ-วี-วิด ชาย
กวีศักดิ์ กะ-วี-สัก ชาย
กษกรณ์ กะ-สะ-กอน ชาย
กษพร กะ-สะ-พอน หญิง
กษมา กะ-สะ-มา หญิง
กษยา กะ-สะ-ยา หญิง
กษาน กะ-สาน ชาย
กษาปณ์ กะ-สาบ หญิง
กษิดารมย์ กะ-สิ-ดา-รม หญิง
กษิดิ์เดช กะ-สิ-เดด ชาย
กษิดิน กะ-สิ-ดิน ชาย
กษิดิศ กะ-สิ-ดิด ชาย
กษิดิษ กะ-สิ-ดิด ชาย
กษิดิส กะ-สิ-ดิด ชาย
กษิติธร กะ-สิ-ติ-ทอน ชาย
กษิรา กะ-สิ-รา หญิง
กสิณี กะ-สิ-นี หญิง
ก่อการ ก่อ-กาน หญิง
ก่อกุศล ก่อ-กุ-สน ชาย
ก่อเกียรติ ก่อ-เกียด ชาย
กอง กอง ชาย
ก้องกิดากร ก้อง-กิ-ดา-กอน ชาย
ก้องกิตต์ ก้อง-กิด ชาย
กองกูณฑ์ กอง-กูน หญิง
ก้องเกียรติ ก้อง-เกียด ชาย
ก้องเดช ก้อง-เดด ชาย
ก้องภพ ก้อง-พบ ชาย
ก้องวิชญ์ ก้อง-วิด ชาย
กองศิลป์ กอง-สิน ชาย
ก้อง ก้อง ชาย
กอบกาญจน์ กอบ-กาน หญิง
กอบกาณฑ์ กอบ-กาน หญิง
กอบการ กอบ-กาน หญิง
กอบกุล กอบ-กุน หญิง
กอบแก้ว กอบ-แก้ว หญิง
กอบคุณ กอบ-คุน หญิง
กอบชนม์ กอบ-ชน ชาย
กอบชนัญ กอบ-ชะ-นัน หญิง
กอบชลิต กอบ-ชะ-ลิด ชาย
กอบชวาล กอบ-ชะ-วาน ชาย
กอบชัย กอบ-ไช หญิง
กอบโชค กอบ-โชก ชาย
กอบธนัช กอบ-ทะ-นัด ชาย
กอบปุญญ กอบ-ปุน หญิง
กอบวริทธิ์ กอบ-วะ-ริด ชาย
กอบสกล กอบ-สะ-กน หญิง
กอบสุข กอบ-สุก หญิง
กอบุญญา กอบ-บุน-ยา หญิง
ก่อบุญญา ก่อ-บุน-ยา หญิง
ก่อพงศ์ ก่อ-พง ชาย
ก้อย ก้อย หญิง
ก่อฤกษ์ ก่อ-เริก ชาย
ก่อลาภ ก่อ-ลาบ ชาย
ก่อศิลป์ ก่อ-สิน หญิง
ก่ออมร ก่อ-อะ-มอน ชาย
ก่อ ก่อ ชาย
กังวาล กัง-วาน หญิง
กังสดาล กัง-สะ-ดาน หญิง
กัชชลา กัด-ชะ-ลา หญิง
กัญกรณ์ กัน-ยะ-กอน หญิง
กัญกรม กัน-ยะ-กรม หญิง
กัญกฤตา กัน-ยะ-กริ-ตา หญิง
กัญคุณ กัน-ยะ-คุน หญิง
กัญจณียา กัน-จะ-นี-ยา หญิง
กัญจน์กมล กัน-กะ-มน หญิง
กัญจน์กฤศชญา กัน-กริด-ชะ-ยา หญิง
กัญจน์จิรา กัน-จิ-รา หญิง
กัญจน์ชญา กัน-ชะ-ยา หญิง
กัญจน์ชลิตา กัน-ชะ-ลิ-ตา หญิง
กัญจน์ชุตา กัน-ชุ-ตา หญิง
กัญจน์ญาณิชา กัน-ยา-นิ-ชา หญิง
กัญจน์ฐานิต กัน-ถา-นิด หญิง
กัญจน์ณภัส กัน-นะ-พัด หญิง
กัญจนณัฏฐ์ กัน-จะ-นะ-นัด หญิง
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เวนิใโชคดีในปีนั้น