ชื่อมงคลลำดับที่ 6801-6900
ชื่ออ่านว่าเพศ
ประพนธ์ ประ-พน ชาย
ประพฤติ ประ-พรึด ชาย
ประพฤทธิ์ ประ-พรึด ชาย
ประพัฒน์ ประ-พัด ชาย
ประพัทร ประ-พัด หญิง
ประพันธ์ ประ-พัน ชาย
ประพาศน์ ประ-พาด ชาย
ประภพ ประ-พบ ชาย
ประภัทร์ศยา ประ-พัด-สะ-ยา หญิง
ประภัสสร ประ-พัด-สอน หญิง
ประภัสสราภา ประ-พัด-สะ-รา-พา หญิง
ประภา ประ-พา หญิง
ประภากร ประ-พา-กอน หญิง
ประภากวิน ประ-พา-กะ-วิน หญิง
ประภาดา ประ-พา-ดา หญิง
ประภาธร ประ-พา-ทอน ชาย
ประภาพร ประ-พา-พอน หญิง
ประภาพรรณ ประ-พา-พัน หญิง
ประภาพัฒน์ ประ-พา-พัด หญิง
ประภาวดี ประ-พา-วะ-ดี หญิง
ประภาวรรณ ประ-พา-วัน หญิง
ประภาศรี ประ-พา-สี หญิง
ประภาส ประ-พาด ชาย
ประมวล ประ-มวน ชาย
ประมุข ประ-มุก ชาย
ประยง ประ-ยง ชาย
ประยุทธ ประ-ยุด ชาย
ประยุทธ์ ประ-ยุด ชาย
ประยูร ประ-ยูน ชาย
ประยูรศักดิ์ ประ-ยูน-สัก ชาย
ประโยชน์ ประ-โยด ชาย
ประวัฒน์ ประ-วัด ชาย
ประวัณศรณ์ ประ-วัน-นะ-สอน หญิง
ประวัณสรณ์ ประ-วัน-นะ-สอน หญิง
ประวัติ ประ-หวัด ชาย
ประวิช ประ-วิด ชาย
ประวิณ ประ-วิน ชาย
ประวิทย์พงษ์ ประ-วิด-พง ชาย
ประวิทย์ ประ-วิด ชาย
ประวีณ ประ-วีน ชาย
ประวีร์ณัฐ ประ-วี-นัด หญิง
ประวีร์ ประ-วี ชาย
ประเวชย์ ประ-เวด ชาย
ประเวทย์ ประ-เวด ชาย
ประสงค์ ประ-สง ชาย
ประสพชัย ประ-สบ-ไช ชาย
ประสพสุข ประ-สบ-สุก ชาย
ประสาท ประ-สาด ชาย
ประสาน ประ-สาน ชาย
ประสาร ประ-สาน ชาย
ประสิทธชัย ประ-สิด-ทะ-ไช ชาย
ประสิทธิพร ประ-สิด-ทิ-พอน ชาย
ประสิทธิ์ ประ-สิด หญิง
ประเสริฐ ประ-เสิด ชาย
ประเสริฐวิทย์ ประ-เสิด-วิด ชาย
ปรัชญ์กมล ปรัด-กะ-มน หญิง
ปรัชญ์ฐมน ปรัด-ถะ-มน หญิง
ปรัชญ์ฐมล ปรัด-ถะ-มน หญิง
ปรัชญ์มญช์ ปรัด-ชะ-มน หญิง
ปรัชญ์รวี ปรัด-ระ-วี หญิง
ปรัชญา ปรัด-ชะ-ยา ชาย
ปรัชญาณี ปรัด-ชะ-ยา-นี หญิง
ปรัชญ์ ปรัด ชาย
ปรัชพร ปรัด-ชะ-พอน หญิง
ปรัชรัศม์ ปะ-รัด-ชะ-รัด หญิง
ปรัชวัน ปรัด-ชะ-วัน หญิง
ปรัชวินทร์ ปรัด-ชะ-วิน ชาย
ปรัญชัย ปะ-รัน-ไช ชาย
ปรัญญา ปะ-รัน-ยา ชาย
ปรัตถกร ปะ-รัด-ถะ-กอน ไม่ระบุ
ปรัตถภณ ปะ-รัด-ถะ-พน ชาย
ปรัศมน ปรัด-สะ-มน หญิง
ปราการ ปรา-กาน ชาย
ปราง ปราง หญิง
ปรางณภัทร ปราง-นะ-พัด หญิง
ปรางทิพย์ ปราง-ทิบ หญิง
ปราชญ์กฤษฎิ์ ปราด-กริด หญิง
ปราชญ์ขจร ปราด-ขะ-จอน หญิง
ปราชญ์ขจี ปราด-ขะ-จี หญิง
ปราชญภัสสร ปราด-ชะ-ยะ-พัด-สอน หญิง
ปราชญ์ภูมิ ปราด-พูม ชาย
ปราชญ์เอก ปราด-เอก ชาย
ปราชญา ปราด ชาย
ปราชญ์ ปราด ชาย
ปราณกานต์ ปราน-กาน หญิง
ปราณปริยา ปราน-ปริ-ยา หญิง
ปราณปรียา ปราน-ปรี-ยา หญิง
ปราณปัญญ์ ปราน-ปัน ชาย
ปราณวินน์ ปราน-วิน ชาย
ปราณสิริกร ปราน-สิ-ริ-กอน หญิง
ปราณิศา ปรา-นิ-สา หญิง
ปราณิสา ปรา-นิ-สา หญิง
ปราณี ปรา-นี หญิง
ปราดเปรื่อง ปราด-เปรื่อง ชาย
ปรานต์ ปราน ชาย
ปราบปราม ปราบ-ปราม ชาย
ปราโมทย์ ปรา-โมด ชาย
ปรายฝน ปราย-ฝน หญิง
ปรายฟ้า ปราย-ฟ้า หญิง
ปรายรุ้ง ปราย-รุ้ง หญิง
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เวนิใโชคดีในปีนั้น