ชื่อมงคลลำดับที่ 6701-6800
ชื่ออ่านว่าเพศ
ปภากรณ์ ปะ-พา-กอน หญิง
ปภากฤช ปะ-พา-กริด หญิง
ปภากฤศ ปะ-พา-กริด หญิง
ปภากฤษฎ์ ปะ-พา-กริด หญิง
ปภากฤษณ์ ปะ-พา-กริด หญิง
ปภากัญ ประ-พา-กัน หญิง
ปภากัญจน์ ปะ-พา-กัน หญิง
ปภากาญจน์ ปะ-ภา-กาน หญิง
ปภากานต์ ปะ-พา-กาน หญิง
ปภากาล ปะ-พา-กาน หญิง
ปภากาศ ปะ-พา-กาด หญิง
ปภากิจ ปะ-พา-กิด หญิง
ปภาเกษม ปะ-พา-กะ-เสม หญิง
ปภาแก้ว ปะ-พา-แก้ว หญิง
ปภาขจร ปะ-พา-ขะ-จอน หญิง
ปภาขจี ปะ-พา-ขะ-จี หญิง
ปภาขวัญ ปะ-พา-ขวัน หญิง
ปภาเขม ปะ-พา-กเขม หญิง
ปภาเขษม ปะ-พา-ขะ-เสม หญิง
ปภาคม ปะ-พา-คม หญิง
ปภาเจษฎ์ ปะ-พา-เจด หญิง
ปภาชยา ปะ-พา-ชะ-ยา หญิง
ปภาดา ปะ-พา-ดา หญิง
ปภานันท์ ปะ-พา-นัน หญิง
ปภาพงศ์ ปะ-พา-พง ชาย
ปภาพฤกษ์ ปะ-พา-พรึก หญิง
ปภาพัชร์ ปะ-พา-พัด หญิง
ปภาพัส ปะ-พา-พัด หญิง
ปภาพินท์ ปะ-พา-พิน หญิง
ปภาภัค ปะ-พา-พัก ชาย
ปภาภัสสร์ ปะ-พา-พัด หญิง
ปภาวดี ปะ-พา-วะ-ดี หญิง
ปภาวริน ปะ-พา-วะ-ริน หญิง
ปภาวรินทร์ ปะ-พา-วะ-ริน หญิง
ปภาวรินท์ ปะพา-วะ-ริน หญิง
ปภาวิน ปะ-พา-วิน ชาย
ปภาวี ปะ-พา-วี หญิง
ปภาศักย์ ปะ-พา-สัก หญิง
ปภาสรรค์ ปะ-พา-สัน หญิง
ปภาสังข์ ปะ-พา-สัง หญิง
ปภาสุข ปะ-พา-สุก หญิง
ปภิกา ปะ-พิ-กา หญิง
ปภิญญา ปะ-พิน-ยา หญิง
ปภิณวิช ปะ-พิน-วิด ชาย
ปมากร ปะ-มา-กอน หญิง
ปโยธร ปะ-โย-ทอน ชาย
ปโยธัส ปะ-โย-ทัด ชาย
ปรชา ปอ-ระ-ชา หญิง
ปรณัฐ ปอ-ระ-นัด ชาย
ปรภณ ปะ-ระ-พน ชาย
ปรภาว์ ปะ-ระ-พา หญิง
ปรมะ ปะ-ระ-มะ ชาย
ปรมะภัค ปะ-ระ-มะ-โชก ชาย
ปรมัตถ์ ปะ-ระ-มัด ชาย
ปรมาภรณ์ ปะ-ระ-มา-พอน หญิง
ปรมินทร์ ปะ-ระ-มิน ชาย
ปรมี ปะ-ระ-มี ชาย
ปรเมศวร์ ปอ-ระ-เมด ชาย
ปรเมษฐ์ ปอ-ระ-เมด ชาย
ปรรณ ปัน หญิง
ปรรณกฤต ปัน-นะ-กริด ชาย
ปรรณภัทร ปัน-นะ-พัด หญิง
ปรวัฒน์ ปอ-ระ-วัด ชาย
ปรวิชฐ์ ปอ-ระ-วิด ชาย
ปรวีย์ ปะ-ระ-วี หญิง
ปรองปราชญ์ ปรอง-ปราด ชาย
ปรอยฟ้า ปรอย-ฟ้า หญิง
ประกรรษวัต ประ-กัด-สะ-วัด ชาย
ประกอบ ประ-กอบ ชาย
ประกายกานต์ ประ-กาย-กาน หญิง
ประกายดาว ประ-กาย-ดาว หญิง
ประกายทิพย์ ประ-กาย-ทิบ หญิง
ประกายบุณย์ ประ-กาย-บุน หญิง
ประกายเพชร ประ-กาย-เพ็ด หญิง
ประกายฟ้า ประ-กาย-ฟ้า หญิง
ประกาศิต ประ-กา-สิด ชาย
ประกิจ ประ-กิด ชาย
ประกิต ประ-กิด ชาย
ประกิตพันธุ์ ประ-กิด-พัน ชาย
ประคอง ประ-คอง ชาย
ประจวบ ประ-จวบ ชาย
ประจักษ์พงศ์ ประ-จัก-พง ชาย
ประจักษ์ ประ-จัก ชาย
ประชา ประ-ชา ชาย
ประชิต ประ-ชิด ชาย
ประชุม ประ-ชุม ชาย
ประณาลี ประ-นา-ลี หญิง
ประดิพันธ์ ปะ-ดิ-พัน ชาย
ประดิษฐ์ชัย ประ-ดิด-ไช ชาย
ประดิษฐ์ ประ-ดิด ชาย
ประติชญา ประ-ติ-ชะ-ยา หญิง
ประติภา ประ-ติ-พา หญิง
ประติมา ประ-ติ-มา หญิง
ประทีป ประ-ทีบ ชาย
ประทีปธรรม ประ-ทีบ-ทำ ชาย
ประทุม ประ-ทุม ชาย
ประเทือง ประ-เทือง ชาย
ประธาน ประ-ทาน ชาย
ประนิดา ประ-นิ-ดา หญิง
ประพงษ์ ประ-พง ชาย
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เวนิใโชคดีในปีนั้น