ชื่อมงคลลำดับที่ 6601-6700
ชื่ออ่านว่าเพศ
ปฐมกาล ปะ-ถม-กาน ชาย
ปฐมชัย ปะ-ถม-ไช ชาย
ปฐมเชษฐ์ ปะ-ถม-เชด ชาย
ปฐมณัฏฐ์ ปะ-ถม-นัด ชาย
ปฐมณัฐ ปะ-ถม-นัด ชาย
ปฐมเทพ ปะ-ถม-เทบ ชาย
ปฐมนาถ ปะ-ถม-นาด ชาย
ปฐมนาท ปะ-ถม-นาด ชาย
ปฐมบุญ ปะ-ถม-บุน ชาย
ปฐมพงศ์ ปะ-ถม-พง ชาย
ปฐมพงษ์ ปะ-ถม-พง ชาย
ปฐมพร ปะ-ถม-พอน ชาย
ปฐมพันธุ์ ปะ-ถม-พัน ชาย
ปฐมศักดิ์ ปะ-ถม-สัก ชาย
ปฐมา ปะ-ถะ-มา หญิง
ปฐมาภรณ์ ปะ-ถะ-มา-พอน หญิง
ปฐวี ปะ-ถะ-วี ชาย
ปฐวีกุล ปะ-ถะ-วี-กุน หญิง
ปฐวีพล ปะ-ถะ-วี ชาย
ปณกรณ์ ปะ-นะ-กอน ชาย
ปณชัย ปัน-นะ-ไช ชาย
ปณฎา ปะ-นะ-ดา หญิง
ปณต ปะ-นด ชาย
ปณตพร ปะ-นด-ตะ-พอน หญิง
ปณภัช ปะ-นะ-พัด หญิง
ปณลิศา ปะ-นะ-ลิ-สา หญิง
ปณวรรณ ปะ-นะ-วัน หญิง
ปณัฏฐิณี ปะ-นัด-ถิ-นี หญิง
ปณัฐกานต์ ปะ-นัด-ถะ-กาน หญิง
ปณัฐสิน ปะ-นัด-สิน ชาย
ปณัท ปะ-นัด ชาย
ปณัยกร ปะ-ไน-ยะ-กอน ชาย
ปณัสญา ปะ-นัด-สะ-ยา หญิง
ปณาลี ปะ-นา-ลี หญิง
ปณิชา ปะ-นิ-ชา หญิง
ปณิดา ปะ-นิ-ดา หญิง
ปณิตตรา ปะ-นิด-ตรา หญิง
ปณิตตา ปะ-นิด-ตา หญิง
ปณิตา ปะ-นิ-ตา หญิง
ปณิธาน ปะ-นิ-ทาน ชาย
ปณิธิ ปะ-นิ-ทิ ชาย
ปดิรภัสส์ ปะ-ดิ-ระ-พัด หญิง
ปทิดา ปะ-ทิ-ดา หญิง
ปทิตชัย ปะ-ทิด-ตะ-ไช ชาย
ปทิตตา ปะ-ทิด-ตา หญิง
ปทิตา ปะ-ทิ-ตา หญิง
ปทุมพร ปะ-ทุม-พอน หญิง
ปทุมมา ปะ-ทุม-มา หญิง
ปทุมวดี ปะ-ทุม-วะ-ดี หญิง
ปธานิน ปะ-ทา-นิน ชาย
ปนวรรณ ปะ-นะ-วัน หญิง
ปนะภาส ปะ-นะ-พาด ชาย
ปนัดดา ปะ-นัด-ดา หญิง
ปนัสญา ปะ-นัด-สะ-ยา หญิง
ปนัสยา ปะ-นัด-สะ-ยา หญิง
ปนิตา ปะ-นิ-ตา หญิง
ปพจน์ ปะ-พด ชาย
ปพน ปะ-พน ชาย
ปพนกร ปะ-พน-กอน ชาย
ปพนกฤศ ปะ-พน-กริด ชาย
ปพนกาญจน์ ปะ-พน-กาน ชาย
ปพนธนัย ปะ-พน-ทะ-ไน ชาย
ปพนธีร์ ปะ-พน-ที ชาย
ปพนพฤกษ์ ปะ-พน-พรึก ชาย
ปพนสรรค์ ปะ-พน-สัน ชาย
ปพรพัชร ปะ-พอน-พัด หญิง
ปพัชญา ปะ-พัด-ชะ-ยา หญิง
ปพัสตร์ชนันท์ ปะ-พัด-ชะ-นัน หญิง
ปพิชญา ปะ-พิด-ชะ-ยา หญิง
ปภดา ปะ-พา-ดา หญิง
ปภพ ปะ-พบ ชาย
ปภังกร ปะ-พัง-กอน ชาย
ปภัช ปะ-พัด ชาย
ปภัชกูล ปะ-พัด-กูน หญิง
ปภัชญา ปะ-พัด-ชะ-ยา หญิง
ปภัทศรา ปะ-พัด-สะ-รา หญิง
ปภัส ปะ-พัด หญิง
ปภัสกช ปะ-พัด-สะ-กด หญิง
ปภัสกร ปะ-พัด-สะ-กอน หญิง
ปภัสกฤศ ปะ-พัด-กริด หญิง
ปภัสกัญ ปะ-พัด-สะ-กัน หญิง
ปภัสกัญญา ปะ-พัด-กัน-ยา หญิง
ปภัสการ ปะ-พัด-สะ-กาน หญิง
ปภัสกาล ปะ-พัด-กาน หญิง
ปภัสกุล ปะ-พัด-สะ-กุน หญิง
ปภัสกูร ปะ-พัด-สะ-กูน หญิง
ปภัสกูล ปะ-พัด-สะ-กูน หญิง
ปภัสขจร ปะ-พัด-ขะ-จอน หญิง
ปภัสภัค ปะ-พัด-พัก หญิง
ปภัสร ปะ-พัด-สอน หญิง
ปภัสรา ปะ-พัด-สะ-รา หญิง
ปภัสรินทร์ ปะ-พัด-สะ-ริน หญิง
ปภัสวรรณ ปะ-พัด-สะ-วัน หญิง
ปภัสสร ปะ-พัด-สอน ชาย
ปภัสสิริ ปะ-พัด-สิ-หริ หญิง
ปภัสสิริย์ ปะ-พัด-สิ-หริ หญิง
ปภัสสุข ปะ-พัด-สุก หญิง
ปภัสากร ปะ-พัด-สา-กอน หญิง
ปภา ปะ-พา หญิง
ปภากร ปะ-พา-กอน หญิง
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เวนิใโชคดีในปีนั้น