ชื่อมงคลลำดับที่ 6201-6300
ชื่ออ่านว่าเพศ
นภัสสรณ์ นะ-พัด-สอน หญิง
นภาดา นะ-พา-ดา หญิง
นภาพร นะ-พา-พอน หญิง
นภาภรณ์ นะ-พา-พอน หญิง
นภาภัทร นะ-พา-พัด หญิง
นมัสกานต์ นะ-มัด-สะ-กาน หญิง
นมัสนา นะ-มัด-สะ-นา หญิง
นมิดา นะ-มิ-ดา หญิง
นมิตา นะ-มิ-ดา หญิง
นรกมล นอ-ระ-กะ-มน หญิง
นรชัย นะ-ระ-ไช ชาย
นรณัช นะ-ระ-นัด หญิง
นรนาถ นอ-ระ-นาด ชาย
นรบดี นะ-ระ-บอ-ดี ชาย
นรพนต์ นอ-ระ-พน ชาย
นรพนธ์ นะ-ระ-พน ชาย
นรพร นอ-ระ-พอน หญิง
นรภทร นะ-ระ-พะ-ทะ-ระ ชาย
นรภัทร นอ-ระ-พัด ชาย
นรภัทร์ นะ-ระ-พัด ชาย
นรมน นะ-ระ-มน หญิง
นรรธนิภา นัด-นิ-พา หญิง
นรรัตน์ นอ-ระ-มน หญิง
นรวดี นอ-ระ-วะ-ดี หญิง
นรวร นอ-ระ-วอน หญิง
นรวิชญ์ นอ-ระ-วิด ชาย
นรวีร์ นะ-ระ-วี ชาย
นรัชกร นะ-รัด-ชะ-กอน หญิง
นรัญญา นะ-รัน-ยา หญิง
นรัญนันท์ นะ-รัน-ยะ-นัน หญิง
นรัฐภรณ์ นะ-รัด-ถะ-พอน หญิง
นรัฐวรรณ นะ-รัด-ถะ-วัน หญิง
นรัมภา นะ-รัม-พา หญิง
นรากร นะ-รา-กอน ชาย
นราชัย นะ-รา-ไช ชาย
นราทิพย์ นะ-รา-ทิบ หญิง
นราเทพ นะ-รา-เทบ ชาย
นราธรณ์ นะ-รา-ทอน ชาย
นราธิป นะ-รา-ทิบ ชาย
นราธีร์ นะ-รา-ที หญิง
นราพร นะ-รา-พอน หญิง
นรายุศต์ นะ-รา-ยุด ชาย
นรารัฏฐ์ นะ-รา-รัด หญิง
นราวดี นะ-รา-วะ-ดี หญิง
นราวิชญ์ นะ-รา-วิด ชาย
นริดา นะ-ริ-ดา หญิง
นริตา นะ-ริ-ตา หญิง
นริทธิ์ นะ-ริด ชาย
นรินทร นะ-ริน-ทอน หญิง
นรินทร์ทิพย์ นะ-ริน-ทิบ หญิง
นรินทร์ธรณ์ นะ-ริน-ทอน หญิง
นรินทร์รัตน์ นะ-ริน-รัด หญิง
นรินทร์สิรี นะ-ริน-สิ-รี หญิง
นรินทร์ นะ-ริน ชาย
นรินธร นะ-ริน-ทอน หญิง
นริศ นะ-ริด ชาย
นริศรา นะ-ริด-สะ-รา หญิง
นริษรา นะ-ริด-สะ-รา หญิง
นริสรา นะ-ริด-สะ-รา หญิง
นรีกานต์ นะ-รี-กาน หญิง
นรีนุช นะ-รี-นุด หญิง
นรีเนตร นะ-รี-เนด หญิง
นรีพัฒน์ นะ-รี-พัด หญิง
นรีรัตน์ นะ-รี-รัด หญิง
นรุตม์พัชร์ นะ-รุด-พัด ชาย
นเรนทร์ นะ-เรน ชาย
นเรศ นะ-เรด ชาย
นเรศน์ นะ-เรด ชาย
นฤชล นะ-รึ-ชน หญิง
นฤชา นะ-รึ-ชา หญิง
นฤดล นะ-รึ-ดน ชาย
นฤทธิ์ นะ-ริด ชาย
นฤนาฏ นะ-รึ-นาด ชาย
นฤเบศ นะ-รึ-เบด ชาย
นฤพร นะ-รึ-พอน หญิง
นฤพัทธ์ นะ-รึ-พัด ชาย
นฤภร นะ-รึ-พอน หญิง
นฤภัค นะ-รึ-พัก หญิง
นฤภัทร นะ-รึ-พัด ชาย
นฤมนัส นะ-รึ-มะ-นัด ชาย
นฤมล นะ-รึ-มน หญิง
นฤมลวรรณ นะ-รึ-มน-วัน หญิง
นฤรงค์ นะ-รึ-รง ชาย
นฤสรณ์ นะ-รึ-สอน ชาย
นลนพัฒน์ นะ-ลน-พัด หญิง
นลพรรณ นน-ละ-พัน หญิง
นลวิชชา นน-ละ-วิด-ชา หญิง
นลัทพร นะ-ลัด-ทะ-พอน หญิง
นลิญา นะ-ลิ-ยา หญิง
นลิดา นะ-ลิ-ดา หญิง
นลิตา นะ-ลิ-ตา หญิง
นลิน นะ-ลิน หญิง
นลินจิตต์ นะ-ลิน-จิด หญิง
นลินญา นะ-ลิน-ยา หญิง
นลินทิพย์ นะ-ลิน-ทิบ หญิง
นลินพร นะ-ลิน-พอน หญิง
นลินภัสร์ นะ-ลิน-พัด หญิง
นลินรัตน์ นะ-ลิน-รัด หญิง
นลินี นะ-ลิ-นี หญิง
นวดา นะ-วะ-ดา หญิง
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

การดูดวงด้วยกราฟชีวิตเป็นการดูดวงโดยใช้วันเดือนปีเกิดเป็นสำคัญและใช้เวลาเกิดเพื่อหาวันเดือนปีเกิดที่ถูกต้อง การดูดวงด้วยกราฟชีวิตจะแบ่งภพออกเป็น 12 ภพเช่นเดียวกับโหราศาสตร์ไทยแต่ใช้วันเดือนปีเกิดเพื่อหาเลขประจำฐานทั้ง 12 แทนตำแหน่งของดาวในราศีจักร

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยเลขโหรา เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เพิ่มโชคดีในปีนั้น

เป็นตำราที่แม่นยำตำราหนึ่ง ซึ่งได้ใช้กันแพร่หลายเป็นอันมาก เดิมเป็นตำราของชาวยิปซี แล้วถูกถ่ายทอดเป็นภาษาอังกฤษ ตำราโอเรกุรัม เป็นตำราที่ไขความข้องใจของผู้รับคำพยากรณ์อย่างง่ายได้เป็นอันดี