ชื่อมงคลลำดับที่ 6101-6200
ชื่ออ่านว่าเพศ
นธีร์ นะ-ที ชาย
นนตา นะ-นะ-ตา หญิง
นนทกร นน-ทะ-กอน ชาย
นนท์ชวัธน์ นน-ชะ-วัด ชาย
นนทชิต นน-ทะ-ชิด ชาย
นนทนันท์ นน-ทะ-นัน หญิง
นนท์ปวิธ นน-ปะ-วิด ชาย
นนทพรรธน์ นน-ทะ-พัด ชาย
นนทพัทธ์ นน-ทะ-พัด ชาย
นนทพันธ์ นน-ทะ-พัน ชาย
นนทพันธุ์ นน-ทะ-พัน ชาย
นนทภัสร์ นน-ทะ-พัด หญิง
นนทยา นน-ทะ-ยา หญิง
นนทรจน์ นน-ทะ-รด หญิง
นนทรมย์ นน-ทะ-รม ชาย
นนทรี นน-ทรี ชาย
นนทวร นน-ทะ-วอน ชาย
นนทวัฒน์ นน-ทะ-วัด ชาย
นนทวิชญ์ นน-ทะ-วิด ชาย
นนทวิทย์ นน-ทะ-วิด ชาย
นนทวีร์ นน-ทะ-วี ชาย
นนทัช นน-ทัด ชาย
นนทินีย์ นน-ทิ-นี หญิง
นนทิวัฒน์ นน-ทิ-วัด ชาย
นนท์ นน ชาย
นปภัช นะ-ปะ-พัด หญิง
นปภัส นบ-ปะ-พัด หญิง
นปภา นะ-ปะ-พา ชาย
นพกร นบ-พะ-กอน ชาย
นพเก้า นบ-พะ-เก้า ชาย
นพคุณ นบ-พะ-คุน ชาย
นพฉัตร นบ-พะ-ฉัด ชาย
นพณัช นบ-พะ-นัด ชาย
นพณัฐ นบ-พะ-นัด ชาย
นพดนัย นบ-ดะ-ไน ชาย
นพดร นบ-พะ-ดอน ชาย
นพดล นบ-พะ-ดน ชาย
นพดา นบ-พะ-ดา หญิง
นพนนท์ นบ-พะ-นน ชาย
นพนันท์ นบ-พะ-นัน ชาย
นพบวร นบ-พะ-บอ-วอน ชาย
นพพร นบ-พอน ชาย
นพพรรณ นบ-พัน หญิง
นพพล นบ-พน ชาย
นพพวงศ์ นบ-พะ-วง ชาย
นพไพรวัลย์ นบ-ไพร-วัน หญิง
นพภัสสร นบ-พัด-สอน หญิง
นพรรษอร นะ-พัด-สะ-ออน หญิง
นพรัต นบ-พะ-รัด หญิง
นพรัตน นบ-พะ-รัด หญิง
นพรัตน์ นบ-พะ-รัด หญิง
นพรุจ นบ-พะ-รุด ชาย
นพฤกษ์ นบ-พะ-เริก ชาย
นพวรรณ นบ-พะ-วัน หญิง
นพวรรธน์ นบ-พะ-วัด ชาย
นพวัชร์ นบ-พะ-วัด ชาย
นพวิชญ์ นบ-พะ-วิด ชาย
นพวิทย์ นบ-พะ-วิด ชาย
นพัช นะ-พัด หญิง
นพัธนันท์ นะ-พัด-ทะ-นัน หญิง
นพิดา นะ-พิ-ดา หญิง
นพิตา นะ-พิ-ตา หญิง
นภ นบ ชาย
นภกมล นะ-พะ-กะ-มน หญิง
นภเกตน์ นบ-พะ-เกด หญิง
นภชนก นบ-พะ-ชะ-นก หญิง
นภดล นบ-พะ-ดน ชาย
นภทีป์ นบ-พะ-ที ชาย
นภนต์ นะ-พน ชาย
นภพร นบ-พอน ชาย
นภลภัส นะ-พะ-ละ-พัด หญิง
นภษร นะ-พะ-สอน หญิง
นภสร นะ-พะ-สอน หญิง
นภสวรรณ นะ-พะ-สะ-วัน หญิง
นภสินธุ์ นบ-พะ-สิน ชาย
นภัค นะ-พัก หญิง
นภัคมน นะ-พัก-คะ-มน หญิง
นภัชชา นะ-พัด-ชา หญิง
นภัทร นะ-พัด ชาย
นภัทรศกร นะ-พัด-สะ-กอน ชาย
นภัทสรา นะ-พัด-สะ-รา หญิง
นภันต์พักตร์ นะ-พัน-พัก หญิง
นภันต์ นะ-พัน หญิง
นภัษ นะ-พัด หญิง
นภัส นะ-พัด หญิง
นภัสกร นะ-พัด-สะ-กอน หญิง
นภัสชน นะ-พัด-สะ-ชน ชาย
นภัสชล นะ-พัด-สะ-ชน หญิง
นภัสดล นะ-พัด-สะ-ดน หญิง
นภัสธิดา นะ-พัด-ทิ-ดา หญิง
นภัสนันท์ นะ-พัด-สะ-นัน หญิง
นภัสปวีร์ นะ-พัด-ปะ-วี หญิง
นภัสภรณ์ นะ-พัด-สะ-พอน หญิง
นภัสรพร นะ-พัด-สะ-ระ-พอน หญิง
นภัสร์พร นะ-พัด-พอน หญิง
นภัสรพี นะ-พัด-ระ-พี หญิง
นภัสวรรณ นะ-พัด-สะ-วัน หญิง
นภัสศรณ์ นะ-พัด-สอน หญิง
นภัสษร นะ-พัด-สอน หญิง
นภัสสร นะ-พัด-สอน หญิง
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

การดูดวงด้วยกราฟชีวิตเป็นการดูดวงโดยใช้วันเดือนปีเกิดเป็นสำคัญและใช้เวลาเกิดเพื่อหาวันเดือนปีเกิดที่ถูกต้อง การดูดวงด้วยกราฟชีวิตจะแบ่งภพออกเป็น 12 ภพเช่นเดียวกับโหราศาสตร์ไทยแต่ใช้วันเดือนปีเกิดเพื่อหาเลขประจำฐานทั้ง 12 แทนตำแหน่งของดาวในราศีจักร

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยเลขโหรา เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เพิ่มโชคดีในปีนั้น

เป็นตำราที่แม่นยำตำราหนึ่ง ซึ่งได้ใช้กันแพร่หลายเป็นอันมาก เดิมเป็นตำราของชาวยิปซี แล้วถูกถ่ายทอดเป็นภาษาอังกฤษ ตำราโอเรกุรัม เป็นตำราที่ไขความข้องใจของผู้รับคำพยากรณ์อย่างง่ายได้เป็นอันดี