ชื่อมงคลลำดับที่ 6001-6100
ชื่ออ่านว่าเพศ
ธีรพัทธ์ ที-ระ-พัด ชาย
ธีรภรณ์ ที-ระ-พอน หญิง
ธีรภัทร ที-ระ-พัด ชาย
ธีรภัทร์ ที-ระ-พัด ชาย
ธีรยา ที-ระ-ยา หญิง
ธีรยุทธ ที-ระ-ยุด ชาย
ธีรยุทธ์ ที-ระ-ยุด ชาย
ธีร์รัฐ ที-รัด ชาย
ธีรวรรณ ที-ระ-วัน ชาย
ธีร์วริทธิ์ ที-วะ-ริด ชาย
ธีรวัจน์ ที-ระ-วัด ชาย
ธีรวัช ที-ระ-วัด ชาย
ธีรวัฒน์ ที-ระ-วัด ชาย
ธีรวิชญ์ ที-ระ-วิด ชาย
ธีรวิทย์ ที-ระ-วิด ชาย
ธีรวินันท์ ที-ระ-วิ-นัน ชาย
ธีรวีร์ ที-ระ-วี ชาย
ธีรวุฒิ ที-ระ-วุด ชาย
ธีรศักดิ์ ที-ระ-สัก ชาย
ธีรศานติ์ ที-ระ-สาน ชาย
ธีรศาสนติ์ ที-ระ-สาด ชาย
ธีรสันติ์ ที-ระ-สัน ชาย
ธีรสิงห์ ที-ระ-สิง ชาย
ธีรสุดา ที-ระ-สุ-ดา หญิง
ธีรสุต ที-ระ-สุด ชาย
ธีระ ที-ระ ชาย
ธีระฉัตร ที-ระ-ฉัด ชาย
ธีระชัย ที-ระ-ไช ชาย
ธีระดนัย ที-ระ-ดะ-ไน ชาย
ธีระดา ที-ระ-ดา หญิง
ธีระเดช ที-ระ-เดด ชาย
ธีระทัศน์ ที-ระ-ทัด ชาย
ธีระพงศ์ ที-ระ-พง ชาย
ธีระพงษ์ ที-ระ-พง ชาย
ธีระพล ที-ระ-พน ชาย
ธีระยุทธ ที-ระ-ยุด ชาย
ธีระยุทธ์ ที-ระ-ยุด ชาย
ธีระวัฒน์ ที-ระ-วัด ชาย
ธีระวัส ที-ระ-วัด ชาย
ธีระวีร์ ที-ระ-วี ชาย
ธีระศักดิ์ ที-ระ-สัก ชาย
ธีระสุดา ที-ระ-สุ-ดา หญิง
ธีรักษ์ ที-รัก ชาย
ธีรัช ที-รัด ชาย
ธีรัฐ ที-รัด ชาย
ธีรัตน์ ที-รัด ชาย
ธีรัตม์ ที-รัด ชาย
ธีรัน ที-รัน หญิง
ธีรา ที-รา หญิง
ธีราทร ที-รา-ทอน ชาย
ธีรานันต์ ที-ระ-นัน หญิง
ธีราพัฒน์ ที-ระ-พัด ชาย
ธีราพิเชฐ์ ที-รา-พิ-เชด ชาย
ธีราภรณ์ ที-รา-พอน หญิง
ธีรารัตน์ ที-รา-รัด หญิง
ธีราลักษณ์ ที-รา-ลัก หญิง
ธีริทธิ์ ที-ริด ชาย
ธีริทธ์ ที-ริด ชาย
ธีรินทร์ ที-ริน ชาย
ธีริศรา ที-ริด-สะ-รา หญิง
ธีริศร์ ที-ริด ชาย
ธีร์ ที ชาย
ธีวสุ ที-วะ-สุ ชาย
ธุวานนท์ ทุ-วะ-นน ชาย
เธียรชัย เทียน-ไช ชาย
เธียรนริศ เทียน-นะ-ริด ชาย
เธียรรัตน์ เทียน-รัด หญิง
เธียรวิชญ์ เทียน-วิด ชาย
นก นก หญิง
นกรณ์ นะ-กอน ชาย
นคร นะ-คอน ชาย
นครชัย นะ-คอน-ไช ชาย
นครินทร์ นะ-คะ-ริน หญิง
นคาญา นะ-คา-ยา หญิง
นงค์เยาว์ นง-เยา หญิง
นงจันทร์ นง-จัน หญิง
นงณภัทร นง-นะ-พัด หญิง
นงนภัส นง-นะ-พัด หญิง
นงนันท์ นง-นัน หญิง
นงนุช นง-นุด หญิง
นงลักษณ์ นง-ลัก หญิง
นชกิจ นะ-ชะ-กิด ชาย
นฎกร นะ-ดะ-กอน หญิง
นฏกร นะ-ตะ-กอน หญิง
นฏิศวร นะ-ติ-สวน ชาย
นฏิศวร์ นะ-ติด ชาย
นฐมน นะ-ถะ-มน หญิง
นฐมนต์ นะ-ถะ-มน หญิง
นฐวรรณ นะ-ถะ-วัน หญิง
นทกร นะ-ทะ-กอน ชาย
นทจร นด-ทะ-จอน หญิง
นทวรรณ นะ-ทะ-วัน หญิง
นทัชชา นะ-ทัด-ชา หญิง
นทิตา นะ-ทิ-ตา หญิง
นที นะ-ที หญิง
นทีกานต์ นะ-ที-กาน ชาย
นทีธร นะ-ที-ทอน ชาย
นทีบดี นะ-ที-บอ-ดี ชาย
นทีพร นะ-ที-พอน หญิง
นธี นะ-ที หญิง
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

การดูดวงด้วยกราฟชีวิตเป็นการดูดวงโดยใช้วันเดือนปีเกิดเป็นสำคัญและใช้เวลาเกิดเพื่อหาวันเดือนปีเกิดที่ถูกต้อง การดูดวงด้วยกราฟชีวิตจะแบ่งภพออกเป็น 12 ภพเช่นเดียวกับโหราศาสตร์ไทยแต่ใช้วันเดือนปีเกิดเพื่อหาเลขประจำฐานทั้ง 12 แทนตำแหน่งของดาวในราศีจักร

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยเลขโหรา เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เพิ่มโชคดีในปีนั้น

เป็นตำราที่แม่นยำตำราหนึ่ง ซึ่งได้ใช้กันแพร่หลายเป็นอันมาก เดิมเป็นตำราของชาวยิปซี แล้วถูกถ่ายทอดเป็นภาษาอังกฤษ ตำราโอเรกุรัม เป็นตำราที่ไขความข้องใจของผู้รับคำพยากรณ์อย่างง่ายได้เป็นอันดี