ชื่อมงคลลำดับที่ 6001-6100
ชื่ออ่านว่าเพศ
นลิดา นะ-ลิ-ดา หญิง
นลิตา นะ-ลิ-ตา หญิง
นลิน นะ-ลิน หญิง
นลินจิตต์ นะ-ลิน-จิด หญิง
นลินญา นะ-ลิน-ญา หญิง
นลินทิพย์ นะ-ลิน-ทิบ หญิง
นลินพร นะ-ลิน-พอน หญิง
นลินภัสร์ นะ-ลิน-พัด หญิง
นลินรัตน์ นะ-ลิน-รัด หญิง
นลินี นะ-ลิ-นี หญิง
นวดา นะ-วะ-ดา หญิง
นวธัญญณัฐฐ์ นะ-วะ-ทัน-ยะ-นัด หญิง
นวพร นะ-วะ-พอน หญิง
นวพรรณ นะ-วะ-พัน หญิง
นวพรรษ นะ-วะ-พัด หญิง
นวพิทย์ นะ-วะ-พิด ชาย
นวภัทร นะ-วะ-พัด ชาย
นวมินทร์ นะ-วะ-มิน ชาย
น่วม น่วม ชาย
นวรัตน์ นะ-วะ-รัด หญิง
นวลกมล นวน-กะ-มน หญิง
นวลจันทร์ นวน-จัน หญิง
นวลพรรณ นวน-พัน หญิง
นวลพลอย นวน-พลอย หญิง
นวลอนงค์ นวน-อะ-นง หญิง
นววรรณ นะ-วะ-วัน หญิง
นวัช นะ-วัด ชาย
นวัตกร นะ-วัด-ตะ-กอน ชาย
นวัตธร นะ-วัด-ตะ-ทอน ชาย
นวันธร นะ-วัน-ทอน ชาย
นวิน นะ-วิน ชาย
นวินดา นะ-วิน-ดา หญิง
นวิยา นะ-วิ-ยา หญิง
น้องนุช น้อง-นุด หญิง
นะโม นะ-โม หญิง
นักคิด นัก-คิด ชาย
นักรบ นัก-รบ ชาย
นัจกร นัด-จะ-กอน หญิง
นัชชนันท์ นัด-ชะ-นัน หญิง
นัชชา นัด-ชา หญิง
นัชภากรณ์ นัด-พา-กอน ชาย
นัญชภัค นัน-ชะ-พัก หญิง
นัฏกร นัด-ตะ-กอน หญิง
นัฏฐา นัด-ถา หญิง
นัฐชา นัด-ชา หญิง
นัฐฐ์ภาพร นัด-พา-พอน หญิง
นัฐนภา นัด-นะ-พา หญิง
นัฐนรี นัด-นะ-รี หญิง
นัฐนีย์ นัด-ถะ-นี หญิง
นัฐพร นัด- ถะ-พอน หญิง
นัฐพล นัด-ถะ-พน ชาย
นัฐพัชร์ นัด-ถะ-พัด หญิง
นัฐภูมิ นัด-ถะ-พูม ชาย
นัฐริกา นัด-ถะ-ริ-กา หญิง
นัฐสิทธิ์ นัด-ถะ-สิด ชาย
นัดดา นัด-ดา หญิง
นัดทอง นัด-ทอง ชาย
นัท นัด ชาย
นัทชพัฒน์ นัด-ชะ-พัด หญิง
นัทธ นัด ชาย
นัทธ์กฤษฏิ์ นัด-ทะ-กริด ชาย
นัทธ์กัณติกา นัด-กัน-ติ-กา หญิง
นัทธ์ชนัน นัด-ชะ-นัน หญิง
นัทธ์ฐภัค นัด-ถะ-พัก หญิง
นัทธ์ธนัน นัด-ทะ-นัน ชาย
นัทธนันท์ นัด-ทะ-นัน หญิง
นัทธพงศ์ นัด-ทะ-พง ชาย
นัทธพงษ์ นัด-ทะ-พง ชาย
นัทธมน นัด-ทะ-มน หญิง
นัทธ์ฤดี นัด-รึ-ดี หญิง
นัทธ์ฤทัย นัด-รึ-ไท หญิง
นัทธวัฒน์ นัด-ทะ-วัด ชาย
นัทธ์ศลิษฏา นัด-สะ-ลิด-ตา หญิง
นัทธ์หทัย นัด-หะ-ไท หญิง
นัทธา นัด-ทา หญิง
นัทธี นัด-ที ชาย
นัทนิชา นัด-นิ-ชา หญิง
นัทนิสา นัด-นิ-สา หญิง
นัทภร นัด-ทะ-พอน หญิง
นัทวุฒิ นัด-ทะ-วัด ชาย
นัธทวัฒน์ นัด-ทะ-วัด ชาย
นันฐาพร นัน-ถา-พอน หญิง
นันดา นัน-ดา หญิง
นันต์นรา นัน-นะ-รา หญิง
นันทกร นัน-ทะ-กอน หญิง
นันทกา นัน-ทะ-กา หญิง
นันทกาญจน์ นัน-ทะ-กาน หญิง
นันทกานต์ นัน-ทะ-กาน หญิง
นันทกาล นัน-ทะ-กาน หญิง
นันทกิตติ์ นัน-ทะ-กิด ชาย
นันทกุล นัน-ทะ-กุน ชาย
นันทคม นัน-ทะ-คม ชาย
นันทจรัส นัน-ทะ-จะ-หรัด หญิง
นันทเจษฎ์ นัน-ทะ-เจด ชาย
นันทชนก นัน-ทะ-ชะ-นก หญิง
นันทชพร นัน-ทะ-ชะ-พอน หญิง
นันทชัย นัน-ทะ-ไช ชาย
นันทชาญ นัน-ทะ-ชาน ชาย
นันทเชษฐ์ นัน-ทะ-เชด ชาย
นันท์ณภัสร์ นัน-นะ-พัด หญิง
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เวนิใโชคดีในปีนั้น