ชื่อมงคลลำดับที่ 501-600
ชื่ออ่านว่าเพศ
กฤตินี กริด-ติ-นี หญิง
กฤติปพน กริด-ปะ-พน ชาย
กฤติภัทร กริด-ติ-พัด ชาย
กฤติมา กริด-ติ-มา ชาย
กฤติมุข กริด-ติ-มุก หญิง
กฤติยา กริด-ติ-ยา หญิง
กฤติยากร กริด-ติ-ยา-กอน หญิง
กฤติยาภร กริด-ติ-ยา-พอน หญิง
กฤติยาภรณ์ กริด-ติ-ยา-พอน หญิง
กฤติวัฒน์ กริด-ติ-วัด ชาย
กฤวรี กริ-วะ-รี หญิง
กฤศ กริด ชาย
กฤศกร กริด-สะ-กอน ชาย
กฤศชญา กริด-ชะ-ยา หญิง
กฤศณัฏฐ์ กริด-สะ-นัด หญิง
กฤศณัฐ กริด-สะ-นัด หญิง
กฤศภัสสร กริด-พัด-สอน หญิง
กฤศวรี กริด-วะ-รี หญิง
กฤศสรร กริด-สัน ชาย
กฤศิกา กริ-สิ-กา หญิง
กฤศินี กริ-สิ-นี หญิง
กฤษกร กริด-สะ-กอน ชาย
กฤษกรณ์ กริด-สะ-กอน หญิง
กฤษคณิณ กริด-คะ-นิน ชาย
กฤษชนสรณ์ กริด-ชะ-นะ-สอน ชาย
กฤษญานุช กริด-สะ-ยา-นุด หญิง
กฤษฎ์พัชร กริด-สะ-พัด หญิง
กฤษฎ์พิเชฐ กริด-พิ-เชด ชาย
กฤษฎา กริด-สะ-ดา หญิง
กฤษฎาพงศ์ กริด-สะ-ดา-พง ชาย
กฤษฎาพร กริด-สะ-ดา-พอน หญิง
กฤษฎาภรณ์ กริด-สะ-ดา-พอน หญิง
กฤษฎาวุฒิ กริด-สะ-ดา-วุด ชาย
กฤษฎิ์บวร กริด-บอ-วอน ชาย
กฤษฎิภูมิ กริด-สะ-ดิ-พูม ชาย
กฤษฎิ์เมธา กริด-เม-ทา ชาย
กฤษฎิ์ กริด ชาย
กฤษฎ์ กริด ชาย
กฤษฏิ์ธนัท กริด-ทะ-นัด ชาย
กฤษฏิพงศ์ กริด-สะ-ดิ-พง ชาย
กฤษณ กริด-สะ-นะ ชาย
กฤษณ์ชวิญ กริด-ชะ-วิน ชาย
กฤษณชัย กริด-สะ-นะ-ไช ชาย
กฤษณนนท์ กริด-สะ-นะ-นน ชาย
กฤษณบดินทร์ กริด-สะ-นะ-บอ-ดิน ชาย
กฤษณพงศ์ กริด-สะ-นะ-พง ชาย
กฤษณพงษ์ กริด-สะ-นะ-พง หญิง
กฤษณพล กริด-สะ-นะ-พน ชาย
กฤษณพันธ์ กริด-สะ-นะ-พัน ชาย
กฤษณรักษ์ กริด-สะ-นะ-รัก ชาย
กฤษณะ กริด-สะ-นะ ชาย
กฤษณัฏฐ์ กริด-สะ-นัด ชาย
กฤษณัฐ กริด-สะ-นัด หญิง
กฤษณา กริด-สะ-หนา หญิง
กฤษณากร กริด-สะ-นา-กอน ชาย
กฤษณาพร กริด-สะ-หนา-พอน หญิง
กฤษณ์ กริด ชาย
กฤษดา กริด-สะ-ดา ชาย
กฤษตฤณ กริด-ติน ชาย
กฤษปกรณ์ กริด-ปะ-กอน ชาย
กฤษยา กริด-สะ-ยา หญิง
กลชญา กน-ชะ-ยา หญิง
กลทีป์ กน-ละ-ที ชาย
กลรัตน์ กน-ละ-รัด หญิง
กลวัชร กน-ละ-วัด ชาย
กลวัชร์ กน-ละ-วัด ชาย
กลอยใจ กลอย-ใจ หญิง
กลันทิกา กะ-ลัน-ทิ-กา หญิง
กล้ากวี กล้า-กะ-วี ชาย
กล้าพันธุ์ กล้า-พัน ชาย
กล้า กล้า ชาย
กลิกา กะ-ลิ-กา หญิง
กลินท์ กะ-ลิน หญิง
กวิญ กะ-วิน ชาย
กวิฒ กะ-วิด หญิง
กวิฒา กะ-วิ-ทา หญิง
กวิดา กะ-วิ-ดา หญิง
กวิตา กะ-วิ-ตา หญิง
กวิน กวิน ชาย
กวินกิตติ์ กะ-วิน-กิด ชาย
กวินตรา กะ-วิน-ตรา ชาย
กวินท์กรณ์ กะ-วิน-กอน หญิง
กวินท์กาญจน์ กะ-วิน-กาน หญิง
กวินทร์ณดา กะ-วิน-นะ-ดา หญิง
กวินทร์รวี กะ-วิน-ระ-วร ชาย
กวินท์รัศมิ์ กะ-วิน-รัด หญิง
กวินทรา กะ-วิน-ทรา หญิง
กวินทัต กะ-วิน-ทัด ชาย
กวินทิพย์ กะ-วิน-ทิบ หญิง
กวินท์ กะ-วิน ชาย
กวินธร กะ-วิน-ทอน ชาย
กวินธิดา กะ-วิน-ทิ-ดา หญิง
กวินนาฏ กะ-วิน-นาด หญิง
กวินนาถ กะ-วิน-นาด หญิง
กวินภพ กะ-วิน-พบ ชาย
กวินภัค กะ-วิน-พัก หญิง
กวินรัตน์ กะ-วิน-รัด หญิง
กวินวัชร์ กะ-วิน-วัด ชาย
กวินวิศิษฏ์ กะ-วิน-วิ-สิด ชาย
กวินอัฑฒ์ กะ-วิน-อัด ชาย
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เวนิใโชคดีในปีนั้น