ชื่อมงคลลำดับที่ 5401-5500
ชื่ออ่านว่าเพศ
ธรรมชยุตม์ ทำ-มะ-ชะ-ยุด ชาย
ธรรม์ณภพ ทัน-นะ-พบ ชาย
ธรรมณัฐ ทำ-มะ-นัด ชาย
ธรรม์ดา ทัน-ดา หญิง
ธรรมทัศน์ ทำ-มะ-ทัด ชาย
ธรรมธรรศ ทำ-มะ-ทัด ชาย
ธรรมธัช ทำ-มะ-ทัด ชาย
ธรรมธิดา ทำ-มะ-ทิ-ดา หญิง
ธรรมธิตา ทำ-มะ-ทิ-ตา หญิง
ธรรมนันท์ ทำ-มะ-นัน ชาย
ธรรมนาถ ทำ-มะ-นาด ชาย
ธรรมนิจ ทำ-มะ-นิด ชาย
ธรรมนิตย์ ทำ-มะ-นิด ชาย
ธรรมนูญ ทำ-มะ-นูน ชาย
ธรรมปพน ทำ-มะ-ปะ-พน ชาย
ธรรมภณ ทำ-มะ-พน หญิง
ธรรมภรณ์ ทำ-มะ-พอน หญิง
ธรรมรงค์ ทำ-รง ชาย
ธรรม์รต ทัน-รด หญิง
ธรรมรัตน์ ทำ-มะ-รัด ชาย
ธรรมวัจน์ ทำ-มะ-วัด ชาย
ธรรมวัฒน์ ทำ-มะ-วัด ชาย
ธรรมวิทย์ ทำ-มะ-วิด ชาย
ธรรมวินท์ ทำ-มะ-วิน หญิง
ธรรมสรณ์ ทำ-มะ-สอน ชาย
ธรรมิกา ทัน-มิ-กา หญิง
ธรรมิดา ทำ-มิ-ดา หญิง
ธรรมิตา ทำ-มิ-ตา หญิง
ธรรม์ ทัน ชาย
ธรรศ ทัด ชาย
ธรรศกร ทัด-สะ-กอน ชาย
ธรรศญา ทัด-สะ-ยา หญิง
ธรรศธรรม ทัด-สะ-ทำ ชาย
ธรรศวรรณ ทัด-สะ-วัน หญิง
ธรรศวัฒน์ ทัด-สะ-วัด ชาย
ธรันดิ์ ทะ-รัน ชาย
ธรา ทะ-รา ชาย
ธรากร ทะ-รา-กอน ชาย
ธราญา ทะ-รา-ยา หญิง
ธราเทพ ทะ-รา-เทบ ชาย
ธราธร ทะ-รา-ทอน ชาย
ธราธิป ทะ-รา-ทิบ ชาย
ธราธีร์ ทะ-รา-ที ชาย
ธราวรินทร์ ทะ-รา-วะ-ริน หญิง
ธฤดี ทะ-รึ-ดี หญิง
ธฤต ทะ-ริด ชาย
ธฤตมน ทริด-ตะ-มน ชาย
ธฤตวัน ทริด-ตะ-วัน หญิง
ธฤตา ทิด-ตา หญิง
ธฤษณัช ทริด-สะ-นัด ชาย
ธฤษพรวรรณ ทริด-สะ-พอน-ระ-วัน หญิง
ธวรรธน์ ทะ-วัด ชาย
ธวัช ทะ-วัด ชาย
ธวัชชัย ทะ-วัด-ไช ชาย
ธวัฒน์ชัย ทะ-วัด-ไช ชาย
ธวัฒน์ ทะ-วัด ชาย
ธวัตชัย ทะ-วัด-ไช ชาย
ธวัล ทะ-วัน ชาย
ธวัลกร ทะ-วัน-กอน ไม่ระบุ
ธวัลพร ทะ-วัน-พอน หญิง
ธวัลภรณ์ ทะ-วัน-พอน หญิง
ธวัลยา ทะ-วัน-ยา หญิง
ธวัลรัตน์ ทะ-วัน-รัด หญิง
ธสร ทะ-สอน หญิง
ธอร ทะ-ออน หญิง
ธัชกร ทัด-ชะ-กอน หญิง
ธัชกรณ์ ทัด-ชะ-กอน ชาย
ธัชชัย ทัด-ไช ชาย
ธัชธรรม ทัด-ชะ-ทำ ชาย
ธัชธรรม์ ทัด-ชะ-ทัน ชาย
ธัชนก ทัด-ชะ-นก หญิง
ธัชนนท์ ทัด-ชะ-นน ชาย
ธัชนันท์ ทัด-ชะ-นัน หญิง
ธัชพงศ์ ทัด-ชะ-พง ชาย
ธัชพรรณ ทัด-ชะ-พัน หญิง
ธัชพล ทัด-ชะ-พน ชาย
ธัชพันธุ์ ทัด-ชะ-พัน หญิง
ธัชวรรณ ทัด-ชะ-วัน หญิง
ธัชวรรณ์ ทัด-ชะ-วัน หญิง
ธัชวิชญ์ ทัด-ชะ-วิด ชาย
ธัญ ทัน หญิง
ธัญกร ธัน-ยะ-กอน หญิง
ธัญกรณ์ ทัน-ยะ-กอน หญิง
ธัญกันต์ ทัน-ยะ-กัน หญิง
ธัญจิรา ทัน-ยะ-จิ-รา หญิง
ธัญชนก ทัน-ยะ-ชะ-นก หญิง
ธัญญ์กมน ทัน-ยะ-กะ-มน หญิง
ธัญญกมล ทัน-ยะ-กะ-มน หญิง
ธัญญ์กมล ทัน-ยะ-กะ-มน หญิง
ธัญญกัญจน์ ทัน-ยะ-กาน หญิง
ธัญญกัญญ์ ทัน-ยะ-กัน หญิง
ธัญญกันต์ ทัน-ยะ-กัน หญิง
ธัญญจิรา ทัน-ยะ-จิ-รา หญิง
ธัญญ์จิรา ธัน-จิ-รา หญิง
ธัญญฉัตร ทัน-ยะ-ฉัด หญิง
ธัญญ์ฉัตร ทัน-ยะ-ฉัด หญิง
ธัญญชนก ทัน-ยะ-ชะ-นก หญิง
ธัญญ์ชนก ทัน-ชะ-นก หญิง
ธัญญ์ชิตา ทัน-ชิ-ตา หญิง
ธัญญ์ญาณี ทัน-ยา-นี หญิง
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เวนิใโชคดีในปีนั้น