ชื่อมงคลลำดับที่ 5301-5400
ชื่ออ่านว่าเพศ
ธนันนัชญ์ ทะ-นัน-นัด หญิง
ธนันนัทธ์ ทะ-นัน-นัด ชาย
ธนันพัชญ์ ทะ-นัน-พัด หญิง
ธนัมพร ทะ-นัม-พอน หญิง
ธนัยนันท์ ทะ-ไน-นัน ชาย
ธนัยพร ทะ-ไน-พอน หญิง
ธนา ทะ-นา ชาย
ธนากร ทะนากอน ชาย
ธนากรณ์กันย์ ทะ-นา-กอน-กัน ชาย
ธนากรณ์ ทะ-นา-กอน หญิง
ธนากฤต ทะ-นา-กริด ชาย
ธนากานต์ ทะ-นา-กาน หญิง
ธนาคม ทะ-นา-คม ชาย
ธนาชัย ทะ-นา-ไช ชาย
ธนาดุล ทะ-นา-ดุน ชาย
ธนาตุล ทะ-นา-ตุน ชาย
ธนาทร ทะ-นา-ทอน ชาย
ธนาทอง ทะ-นา-ทอง ชาย
ธนาธิป ทะ-นา-ทิบ ชาย
ธนาธิศย์ ทะ-นา-ทิด หญิง
ธนานาฏอนงค์ ทะ-นา-นาด-อะ-นง หญิง
ธนานิษฐ์ ทะ-นา-นิด หญิง
ธนาพร ทะ-นา-พอน หญิง
ธนาภา ทะ-นา-พา หญิง
ธนายง ทะ-นา-ยง ชาย
ธนายุทธ ทะ-นา-ยุด ชาย
ธนารี ทะ-นา-รี หญิง
ธนารีย์ ทะ-นา-รี หญิง
ธนาลัย ทะ-นา-ไล หญิง
ธนาวดี ทะ-นา-วะ-ดี หญิง
ธนาวรัตม์ ทะ-นา-วะ-รัด หญิง
ธนาวุฒิ ทะ-นา-วุด ชาย
ธนาสิน ทะ-นา-สิน ชาย
ธนิก ทะ-นิก ชาย
ธนิกา ทะ-นิ-กา หญิง
ธนิชา ทะ-นิ-ชา หญิง
ธนิญชิดา ทะ-นิน-ชิ-ดา หญิง
ธนิฏฐา ทะ-นิด-ถา หญิง
ธนิดา ทะ-นิ-ดา ชาย
ธนิดาพันธ์ ทะ-นิ-ดา-พัน หญิง
ธนิต ทะ-นิด ชาย
ธนิตพงศ์ ทะ-นิด-พง ชาย
ธนิตพัฒน์ ทะ-นิด-พัด ชาย
ธนิตา ทะ-นิ-ตา หญิง
ธนินท์ธร ทะ-นิน-ทอน หญิง
ธนิภา ทะ-นิ-พา หญิง
ธนิมา ทะ-นิ-มา หญิง
ธนิยพรรธน์ ทะ-นิ-ยะ-พัด ชาย
ธนิยรัศมิ์ ทะ-นิ-ยะ-รัด หญิง
ธนิยะ ทะ-นิ-ยะ ชาย
ธนิยาดา ทะ-นิ-ยะ-ดา หญิง
ธนิวรา ทะ-นิ-วะ-รา หญิง
ธนิศ ทะ-นิด ชาย
ธนิศร ทะ-นิ-สอน ชาย
ธนิษฐา ทะ-นิด-ถา หญิง
ธนิสร ทะ-นิด-สอน ชาย
ธนิสรา ทะ-นิด-สะ-รา หญิง
ธนิสานันท์ ทะ-นิ-สา-นัน หญิง
ธนีภรณ์ ทะ-นี-พอน หญิง
ธนุส ทะ-นุด ชาย
ธนู ทะ-นู ชาย
ธเนศ ทะ-เนด ชาย
ธเนศพล ทะ-เนด-พน ชาย
ธเนษฐ ทะ-เนด ชาย
ธเนษฐ์ ทะ-เนด ชาย
ธภัทร ทะ-พัด ชาย
ธภัสร ทะ-พัด-สอน หญิง
ธมกร ทม-มะ-กอน ชาย
ธมณ ทะ-มน หญิง
ธมน ทะ-มน หญิง
ธมนต์ ทะ-มน หญิง
ธมนพรรณ ทะ-มน-พัน หญิง
ธมนพัชร์ ทะ-มน-พัด หญิง
ธมนวรรณ ทะ-มน-วัน หญิง
ธมนันท์ ทะ-มะ-นัน หญิง
ธมภร ทะ-มะ-พอน หญิง
ธมล ทะ-มน ชาย
ธมลพรรณ ทะ-มน-พัน หญิง
ธมลพรรณ์ ทะ-มน-พัน หญิง
ธมลวรรณ ทะ-มน-วัน หญิง
ธมวัฒน์ ทม-มะ-วัด ชาย
ธยศ ทะ-ยด ชาย
ธยานี ทะ-ยา-นี หญิง
ธยานีย์ ทะ-ยา-นี ชาย
ธยาน์ ทะ-ยา หญิง
ธร ทอน หญิง
ธรณ์เทพ ทอน-เทบ ชาย
ธรณ์ธรรม ทอน-ทำ ชาย
ธรณ์ธันย์ ทอน-ทัน ชาย
ธรณัฐ ทอ-ระ-นัด หญิง
ธรณัส ทอ-ระ-นัด ชาย
ธรณิศ ทอ-ระ-นิด ชาย
ธรณ์ ทอน ชาย
ธรธร ทะ-ระ-ทอน ชาย
ธรเธียร ทอน-เทียน ชาย
ธรนันท์ ทอ-ระ-นัน ชาย
ธรบงกช ทอน-บง-กด หญิง
ธรรณพ ทัน-นบ ชาย
ธรรนรต ทัน-นะ-รด หญิง
ธรรม ทำ ชาย
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เวนิใโชคดีในปีนั้น