ชื่อมงคลลำดับที่ 5201-5300
ชื่ออ่านว่าเพศ
ทวีป ทะ-วีบ ชาย
ทวีพงษ์ ทะ-วี-พง ชาย
ทวีภัทร ทะ-วี-พัด ชาย
ทวีวงษ์ ทะ-วี-วง ชาย
ทวีวัฒน์ ทะ-วี-วัด ชาย
ทวีวิชญ์ ทะ-วี-วิด ชาย
ทวีวุฒิ ทะ-วี-วุด หญิง
ทวีศักดิ์ ทะ-วี-สัก ชาย
ทวีศิลป์ ทะ-วี-สิน ชาย
ทวีสิน ทะ-วี-สิน ชาย
ทศพร ทด-สะ-พอน ชาย
ทศพล ทด-สะ-พน ชาย
ทศวัธน์ ทด-สะ-วัด ชาย
ทศศาสตร์ ทด-าะ-สาด ชาย
ทสิวัฒน์ ทะ-สิ-วัด ชาย
ทองขาว ทอง-ขาว ชาย
ทองคำ ทอง-คำ หญิง
ทองฉัตร ทอง-ฉัด ชาย
ทองดำ ทอง-ดำ ชาย
ทองดี ทอง-ดี ชาย
ทองแดง ทอง-แดง ชาย
ทองตรา ทอง-ตรา หญิง
ทองทศ ทอง-ทด ชาย
ทองธารา ทอง-ทา-รา หญิง
ทองนอก ทอง-นอก ชาย
ทองบาน ทอง-บาน ชาย
ทองเบ้า ทอง-เบ้า หญิง
ทองใบ ทอง-ใบ หญิง
ทองรัก ทอง-รัก ชาย
ทองสุก ทอง-สุก ชาย
ทองหล่อ ทอง-หล่อ ชาย
ทองอวบ ทอง-อวบ ชาย
ทอป ท๊อบ ชาย
ทอปัด ทอ-ปัด หญิง
ทอฝัน ทอ-ฝัน หญิง
ทอแสง ทอ-แสง หญิง
ทักษกร ทัก-สะ-กอน ชาย
ทักษ์ชานนท์ ทัก-ชา-นน ชาย
ทักษ์ดนัย ทัก-ดะ-ไน ชาย
ทักษนันท์ ทัก-สะ-นัน หญิง
ทักษนิษฐ์ ทัก-สะ-นิด หญิง
ทักษพร ทัก-สะ-พอน หญิง
ทักษวดี ทัก-สะ-วะ-ดี หญิง
ทักษอร ทัก-สะ-ออน หญิง
ทักษิณ ทัก-สิน ชาย
ทักษ์ ทัก ชาย
ทัชกร ทัด-ชะ-กอน ชาย
ทัชชกร ทัด-ชะ-กอน ชาย
ทัชชญา ทัด-ชะ-ยา หญิง
ทัชชภร ทัด-ชะ-พอน หญิง
ทัณฑิกา ทัน-ทิ-กา หญิง
ทัดจันทร์ ทัด-จัน หญิง
ทัดสรวง ทัด-สวง หญิง
ทัตชัย ทัด-ไช ชาย
ทัตติญา ทัด-ติ-ยา หญิง
ทัตติยา ทัด-ติ-ยา หญิง
ทัตเทพ ทัด-เทบ ชาย
ทัตธน ทัด-ทน ชาย
ทัตธนนันท์ ทัด-ทะ-นะ-นัน หญิง
ทัตพงศ์ ทัด-พง ชาย
ทัตพร ทัด-พอน หญิง
ทัตพล ทัด-พน ชาย
ทัตพิชา ทัด-พิ-ชา หญิง
ทัตสรวง ทัด-สวง หญิง
ทัพเทพ ทับ-เทบ ชาย
ทัพพ์ ทับ ชาย
ทัพฟ้า ทับ-ฟ้า ชาย
ทัศนกร ทัด-สะ-นะ-กอน หญิง
ทัศน์ทอง ทัด-ทอง หญิง
ทัศนธรรม ทัด-สะ-นะ-ทำ ชาย
ทัศนนันท์ ทัด-สะ-นะ-นัน หญิง
ทัศนพงศ์ ทัด-สะ-นะ-พง ชาย
ทัศนพร ทัด-สะ-นะ-พอน หญิง
ทัศน์พล ทัด-สะ-พน ชาย
ทัศนมน ทัด-สะ-นะ-มน หญิง
ทัศนวรรณ ทัด-สะ-นะ-วัน หญิง
ทัศน์วรรณ ทัด-สะ-วัน หญิง
ทัศนะ ทัด-สะ-นะ ชาย
ทัศนันท์ ทัด-สะ-นัน หญิง
ทัศนัย ทัด-สะ-ไน ชาย
ทัศนาพร ทัด-สะ-นา-พอน หญิง
ทัศนีย์ ทัด-สะ-ไน หญิง
ทัศนีวรรณ ทัด-สะ-นี-วัน หญิง
ทัศพร ทัด-สะ-พอน หญิง
ทัศพรรณ ทัด-สะ-พัน หญิง
ทัศภูมิ ทัด-สะ-พูม ชาย
ทาณิชา ทา-นิ-ชา หญิง
ทานตะวัน ทาน-ตะ-วัน หญิง
ทายาท ทา-ยาด ชาย
ทำวัฒนะ ทำ-วัด-ทะ-นะ ชาย
ทิฆัมพร ทิ-คัม-พอน หญิง
ทิชากร ทิ-ชา-กอน ชาย
ทิชาดา ทิ-ชา-ดา หญิง
ทิชานันท์ ทิ-ชา-นัน หญิง
ทิชาพร ทิ-ชา-พอน หญิง
ทิชาพัชร ทิ-ชา-พัด หญิง
ทิชาพัชร์ ทิ-ชา-พัด หญิง
ทิชาร์ ทิ-ชา หญิง
ทิตตยา ทิด-ตะ-ยา หญิง
ทิตติกาญจน์ ทิด-ติ-กาน หญิง
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

การดูดวงด้วยกราฟชีวิตเป็นการดูดวงโดยใช้วันเดือนปีเกิดเป็นสำคัญและใช้เวลาเกิดเพื่อหาวันเดือนปีเกิดที่ถูกต้อง การดูดวงด้วยกราฟชีวิตจะแบ่งภพออกเป็น 12 ภพเช่นเดียวกับโหราศาสตร์ไทยแต่ใช้วันเดือนปีเกิดเพื่อหาเลขประจำฐานทั้ง 12 แทนตำแหน่งของดาวในราศีจักร

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยเลขโหรา เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เพิ่มโชคดีในปีนั้น

เป็นตำราที่แม่นยำตำราหนึ่ง ซึ่งได้ใช้กันแพร่หลายเป็นอันมาก เดิมเป็นตำราของชาวยิปซี แล้วถูกถ่ายทอดเป็นภาษาอังกฤษ ตำราโอเรกุรัม เป็นตำราที่ไขความข้องใจของผู้รับคำพยากรณ์อย่างง่ายได้เป็นอันดี