ชื่อมงคลลำดับที่ 5201-5300
ชื่ออ่านว่าเพศ
ธนพิสิฐ ทะ-นะ-พิ-สิด ชาย
ธนภณ ทะ-นะ-พน ชาย
ธนภพ ทะ-นะ-พบ ชาย
ธนภร ทะ-นะ-พอน หญิง
ธนภรณ์ ทะ-นะ-พอน หญิง
ธนภักษ์ ทะ-นะ-พัก ชาย
ธนภัค ทะ-นะ-พัก หญิง
ธนภัต ทะ-นะ-พัด ชาย
ธนภัทร ทะ-นะ-พัด หญิง
ธนภัสร ทะ-นะ-พัด หญิง
ธนภา ทะ-นา-พา หญิง
ธนภูมิ ทะ-นะ-พูม ชาย
ธนมาศ ทะ-นะ-มาด หญิง
ธนยศ ทะ-นะ-ยด ชาย
ธนรัชฏ์ ทะ-นะ-รัด ชาย
ธนรัฐ ทะ-นะ-รัด หญิง
ธนฤทธิ์ ทะ-นะ-ริด ชาย
ธนลภย์ ทะ-นะ-ลบ ชาย
ธนวดี ทะ-นะ-วะ-ดี หญิง
ธนวร ทะ-นะ-วอน ชาย
ธนวรรณ ทะ-นะ-วัน หญิง
ธนวรรธน์ ทะ-นะ-วัด ชาย
ธนวัชร ทะ-นะ-วัด ชาย
ธนวัชร์ ทะ-นะ-วัด ชาย
ธนวัฒน์ ทะ-นะ-วัด ชาย
ธนวัต ทะ-นะ-วัด ชาย
ธนวัตน์ ทะ-นะ-วัด ชาย
ธนวัตร์ ทะ-นะ-วัด ชาย
ธนวัน ทะ-นะ-วัน ชาย
ธนวันต์ ทะ-นะ-วัน หญิง
ธนวิชญ์ ทะ-นะ-วิด ชาย
ธนวิน ทะ-นะ-วิน ชาย
ธนวินท์ ทะ-นะ-วิน ชาย
ธนวุฒิ ทะ-นะ-วุด ชาย
ธนศักดิ์ ทะ-นะ-สัก ชาย
ธนษา ทะ-นะ-สา หญิง
ธนสิทธิ์ ทะ-นะ-สิด ชาย
ธนโอม ทะ-นะ-โอม ชาย
ธนะเชฏฐ ทะ-นะ-เชด ชาย
ธนะดา ทะ-นะ-ดา หญิง
ธนะวิชช์ ทะ-นะ-วิด ชาย
ธนะสิทธิ์ ทะ-นะ-สิด ชาย
ธนัช ทะ-นัด ชาย
ธนัชกร ทะ-นัด-ชะ-กอน หญิง
ธนัชคม ทะ-นัด-ชะ-คม ชาย
ธนัชชญาน์ ทะ-นัด-ชะ-ยา หญิง
ธนัชชน ทะ-นัด-ชน ชาย
ธนัชชนม์ ทะ-นัด-ชน ชาย
ธนัชชนันท์ ทะ-นัด-ชะ-นัน หญิง
ธนัชช์อร ทะ-นัด-ออน หญิง
ธนัชชัย ทะ-นัด-ไช ชาย
ธนัชชา ทะ-นัด-ชา หญิง
ธนัชญ์ชัย ทะ-นัด-ชัย ชาย
ธนัชญ์ญพงศ์ ทะ-นัด-ยะ-พง หญิง
ธนัชญ์พงศ์ ทะ-นัด-พง ชาย
ธนัชญ์พง ทะ-นัด-พง ชาย
ธนัชญา ทะ-นัด-ชะ-ยา หญิง
ธนัชญ์ ทะ-นัด ชาย
ธนัชทัศน์ ทะ-นัด-ทัด ชาย
ธนัชเนศ ทะ-นัด-ชะ-เนด ชาย
ธนัชพร ทะ-นัด-ชะ-พอน ชาย
ธนัชพรรณ ทะ-นัด-ชะ-พัน หญิง
ธนัชพัชร์ ทะ-นัด-ชะ-พัด หญิง
ธนัชพิชญ์ ทะ-นัด-ชะ-พิด ชาย
ธนัชภรณ์ ทะ-นัด-ชะ-พอน หญิง
ธนัชภัค ทะ-นัด-ชะ-พัก หญิง
ธนัชอร ทะ-นัด-ชะ-ออน หญิง
ธนัญกร ทะ-นัน-ยะ-กอน ชาย
ธนัญกรณ์ ทะ-นัน-ยะ-กอน หญิง
ธนัญชกร ทะ-นัน-ชะ-กอน หญิง
ธนัญชนก ทะ-นัน-ชะ-นก หญิง
ธนัญชัย ทะ-นัน-ไช ชาย
ธนัญญ์พงศ์ ทะ-นัน-พง ชาย
ธนัญญ์พง ทะ-นัน-พง ชาย
ธนัญญา ทะ-นัน-ยา หญิง
ธนัญญ์ ทะ-นัน ชาย
ธนัญพงศ์ ทะ-นัน-พง ชาย
ธนัญพร ทะ-นัน-ยะ-พอน หญิง
ธนัญรดา ทะ-นัน-ระ-ดา หญิง
ธนัญรัตน์ ทะ-นัน-รัด หญิง
ธนัฏฐา ทะ-นัด-ถา หญิง
ธนัฐ ทะ-นัด ชาย
ธนัฐชา ทะ-นัด-ชา หญิง
ธนัตดา ทะ-นัด-ดา หญิง
ธนัตถ์บดี ทะ-นัด-บอ-ดี ชาย
ธนัตถ์ ทะ-นัด ชาย
ธนัตพร ทะ-นัด-พอน หญิง
ธนัตสรณ์ ทะ-นัด-สอน ชาย
ธนัท ทะ-นัด ชาย
ธนัทกฤต ทะ-นัด-กริด ชาย
ธนัทเทพ ทะ-นัด-เทบ ชาย
ธนัทธัญภัทร ทะ-นัด-ทัน-ยะ-พัด หญิง
ธนัทธารา ทะ-นัด-ทา-รา หญิง
ธนัทพิชญ์ ทะ-นัด-พิด ชาย
ธนัทสักก์ ทะ-นัด-สัก ชาย
ธนัทอร ทะ-นัด-ออน หญิง
ธนัน ทะ-นัน ชาย
ธนันชัย ทะ-นัน ชาย
ธนันท์ลภัส ทะ-นัน-ละ-พัน หญิง
ธนันธร ทะ-นัน-ทอน ชาย
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เวนิใโชคดีในปีนั้น