ชื่อมงคลลำดับที่ 4901-5000
ชื่ออ่านว่าเพศ
ถิรญา ถิ-ระ-ยา หญิง
ถิรณัฎฐ์ ถิ-ระ-นัด หญิง
ถิรพร ถิ-ระ-พอน หญิง
ถิรภัทร ถิ-ระ-พัด ชาย
ถิรเมธ ถิ-ระ-เมด ชาย
ถิรวิชญ์ ถิ-ระ-วิด ชาย
ถิรวุฒิ ถิ-ระ-วุด ชาย
เถาว์ธรรม เถา-ทำ ชาย
ทชากร ทะ-ชา-กอน ชาย
ทณิษา ทะ-นิสา หญิง
ทดาภา ทะ-ดา-พา หญิง
ทนงค์ ทะ-นง ชาย
ทนงชัย ทะ-นง-ไช หญิง
ทนงศักดิ์ ทะ-นง-สัก ชาย
ทนงสรรค์ ทะ-นง-สัน ชาย
ทนุธรรม ทะ-นุ-ทำ ชาย
ทพัชชา ทะ-พัด-ชา หญิง
ทม ทม ชาย
ทมอภิชัย ทม-อะ-พิ-ไช ชาย
ทมิตา ทะ-มิ-ตา หญิง
ทยากร ทะ-ยา-กอน ชาย
ทยิดา ทะ-ยิ-ดา หญิง
ทยุต ทะ-ยุด ชาย
ทรงกฤต ทรง-กริด ชาย
ทรงคุณ ทรง-คุน ชาย
ทรงชัย ทรง-สัก ชาย
ทรงทรัพย์ ทรง-ทรับ ชาย
ทรงทิพย์ ทรง-ทิบ ชาย
ทรงธรรม ทรง-ทำ ชาย
ทรงพร ทรง-พอน หญิง
ทรงพล ทรง-พน ชาย
ทรงยศ ทรง-ยด ชาย
ทรงราช ทรง-ราด ชาย
ทรงวุฒิ ทรง-วุด ชาย
ทรงศักดิ์ ทรง-สัก ชาย
ทรงสันต์ ทรง-สัน ชาย
ทรงอัปสร ทรง-อับ-สอน หญิง
ทรรศน ทัด-สน ชาย
ทรรศนันทน์ ทัด-สะ-นัน ชาย
ทรรศนันท์ ทัด-สะ-นัน ชาย
ทรรศพร ทัด-สะ-พอน หญิง
ทรรศวรรณ ทัด-สะ-วัน หญิง
ทรรศิกา ทัด-สิ-กา หญิง
ทรรศิภา ทัน-สิ-พา หญิง
ทรัพย์บุญเลิศ ทรับ-บุน-เลิด ชาย
ทรัพย์สรัล ทรับ-สะ-รัน หญิง
ทรายแก้ว ทราย-แก้ว หญิง
ทฤฒมน ทริด-ทะ-มน ชาย
ทวิพรรธน์ ทะ-วิ-พัด ชาย
ทวิพล ทะ-วิ-พน ชาย
ทวิวัฒน์ ทะ-วิ-วัด ชาย
ทวี ทะ-วี ชาย
ทวีชัย ทะ-วี-ไช ชาย
ทวีนันท์ ทะ-วี-นัน ชาย
ทวีป ทะ-วีบ ชาย
ทวีพงษ์ ทะ-วี-พง ชาย
ทวีภัทร ทะ-วี-พัด ชาย
ทวีวงษ์ ทะ-วี-วง ชาย
ทวีวัฒน์ ทะ-วี-วัด ชาย
ทวีวิชญ์ ทะ-วี-วิด ชาย
ทวีวุฒิ ทะ-วี-วุด หญิง
ทวีศักดิ์ ทะ-วี-สัก ชาย
ทวีศิลป์ ทะ-วี-สิน ชาย
ทวีสิน ทะ-วี-สิน ชาย
ทศพร ทด-สะ-พอน ชาย
ทศพล ทด-สะ-พน ชาย
ทศวัธน์ ทด-สะ-วัด ชาย
ทศศาสตร์ ทด-าะ-สาด ชาย
ทสิวัฒน์ ทะ-สิ-วัด ชาย
ทองขาว ทอง-ขาว ชาย
ทองคำ ทอง-คำ หญิง
ทองฉัตร ทอง-ฉัด ชาย
ทองดำ ทอง-ดำ ชาย
ทองดี ทอง-ดี ชาย
ทองแดง ทอง-แดง ชาย
ทองตรา ทอง-ตรา หญิง
ทองทศ ทอง-ทด ชาย
ทองธารา ทอง-ทา-รา หญิง
ทองนอก ทอง-นอก ชาย
ทองบาน ทอง-บาน ชาย
ทองเบ้า ทอง-เบ้า หญิง
ทองใบ ทอง-ใบ หญิง
ทองรัก ทอง-รัก ชาย
ทองสุก ทอง-สุก ชาย
ทองหล่อ ทอง-หล่อ ชาย
ทองอวบ ทอง-อวบ ชาย
ทอป ท๊อบ ชาย
ทอปัด ทอ-ปัด หญิง
ทอฝัน ทอ-ฝัน หญิง
ทอแสง ทอ-แสง หญิง
ทักษกร ทัก-สะ-กอน ชาย
ทักษ์ชานนท์ ทัก-ชา-นน ชาย
ทักษ์ดนัย ทัก-ดะ-ไน ชาย
ทักษนันท์ ทัก-สะ-นัน หญิง
ทักษนิษฐ์ ทัก-สะ-นิด หญิง
ทักษพร ทัก-สะ-พอน หญิง
ทักษวดี ทัก-สะ-วะ-ดี หญิง
ทักษอร ทัก-สะ-ออน หญิง
ทักษิณ ทัก-สิน ชาย
ทักษ์ ทัก ชาย
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เวนิใโชคดีในปีนั้น