ชื่อมงคลลำดับที่ 4801-4900
ชื่ออ่านว่าเพศ
ณิชามน นิ-ชา-มน หญิง
ณิชารัตน นิ-ชา-รัด หญิง
ณิชารัศม์ นิ-ชา-รัด หญิง
ณิชารี นิ-ชา-รี หญิง
ณิชารีย์ นิ-ชา-รี หญิง
ณิชาลฎา นิ-ชา-ละ-ดา หญิง
ณิชาลดา นิ-ชา-ละ-ดา หญิง
ณิชาวรารัตน์ นิ-ชา-วะ-รา-รัด หญิง
ณิชาวีร์ นิ-ชา-วี หญิง
ณิญา นิ-ยา หญิง
ณิญาพรรน์ภักร์ นิ-ยา-พัน-พัก หญิง
ณิญาพัณณ์ นิ-ยา-พัน หญิง
ณิญาอร นิ-ยา-ออน หญิง
ณิฏิยากร นิ-ติ-ยา-กอน หญิง
ณิฏิวัฒน์ นิ-ติ-วัด หญิง
ณิฐชากร นิด-ถะ-ชา-กอน หญิง
ณิฐชาพัฒน์ นิด-ชา-พัด หญิง
ณิฐิพงศ์ นิ-ถิ-พง ชาย
ณิณ์ชนิตา นิ-ชะ-นิ-ตา หญิง
ณิณภัทฐ์ นิน-นะ-พัด หญิง
ณิติยา นิ-ติ-ยา หญิง
ณิรดา นิ-ระ-ดา หญิง
ณิรินทร์ญา นิ-ริน-ยา หญิง
ณิรินทร์รดา นิ-ริน-ระ-ดา หญิง
ณิศชน นิด-สะ-ชน หญิง
ณิศรา นิด-สะ-รา หญิง
ณิศรานันท์ นิด-สะ-รา-นัน หญิง
ณิศวรา นิด-สะ-วะ-รา หญิง
ณิศวรากร นิด-สะ-วะ-รา-กอน หญิง
ณิศวัฒน์ นิด-สะ-วัด ชาย
ณิศศา นิด-สา หญิง
ณิศอัฐฐา นิด-อัด-ถา หญิง
ณิศา นิ-สา หญิง
ณิศาญาณ์ นิ-สา-ยา หญิง
ณิศาปวี นิ-สา-ปะ-วี หญิง
ณิษา นิ-สา หญิง
ณิสชยา นิด-ชะ-ยา หญิง
ณิสรา นิด-สะ-รา หญิง
ณิสรินทร์พร นิด-สะ-ริน-พอน หญิง
ณิสาอร นิ-สา-ออน หญิง
ณิอร นิ-ออน หญิง
ณีรกาญจน์ นี-ระ-กาน หญิง
ณุศญ์ชัญญา นุด-ชัน-ยา หญิง
ณุศภัฒค์ชญา นุด-พัด-ชะ-ยา หญิง
เณศรา เนด-สะ-รา ชาย
ดนธร ดน-ทอน ชาย
ดนย์สฤษฎิ์ ดน-สะ-หริด ชาย
ดนยา ดน-นะ-ยา หญิง
ดนยาพัชร ดน-นะ-ยา-พัด หญิง
ดนยาพัชร์ ดน-นะ-ยา-พัด หญิง
ดนัย ดะ-ไน ชาย
ดนัยณัฐ ดะ-ไน-นัด ชาย
ดนัยพันธ์ ดะ-ไน-พัน ชาย
ดนัยวัฒน์ ดะ-ไน-วัด ชาย
ดนิตา ดะ-นิ-ตา หญิง
ดนิตารัช ดะ-นิ-ตา-รัด หญิง
ดนิธา ดะ-นิ-ทา หญิง
ดนุ ดะ-นุ ชาย
ดนุช ดะ-นุด หญิง
ดนุชเดช ดะ-นุด-เดด ชาย
ดนุชา ดะ-นุ-ชา ชาย
ดนุชาญ ดะ-นุ-ชาน ชาย
ดนุดา ดะ-นุ-ดา หญิง
ดนุเดช ดะ-นุ-เดด ชาย
ดนุทรัพย์ ดะ-นุ-ทรับ ชาย
ดนุนัย ดะ-นุ-ไน ชาย
ดนุพล ดะ-นุ-พน ชาย
ดนุพัฒน์ ดะ-นุ-พัด ชาย
ดนุภัทร ดะ-นุ-พัด ชาย
ดนุภา ดะ-นุ-พา หญิง
ดมิตา ดะ-มิ-ตา หญิง
ดมิศา ดะ-มิ-สา หญิง
ดมิสา ดะ-มิ-สา หญิง
ดรณ์ ดอน ชาย
ดรัณ ดา-รัน ชาย
ดรัณภัทร ดะ-รัน-พัด หญิง
ดรันย์ภัสร์ ดะ-รัน-พัด หญิง
ดรัล ดะ-รัน ชาย
ดรินทร์ ดะ-ริน ชาย
ดรุณพร ดะ-รุน-พอน หญิง
ดล ดน หญิง
ดลกนก ดน-กะ-หนก หญิง
ดลกมล ดน-กะ-มน หญิง
ดลชนก ดน-ชะ-นก หญิง
ดลชวัฒน์ ดน-ชะ-วัด ชาย
ดลณวรรธน์ ดน-นะ-วัด ชาย
ดลธร ดน-ละ-ทอน ชาย
ดลธาดา ดน-ทา-ดา หญิง
ดลนภัส ดน-ละ-พัด ชาย
ดลนภา ดน-นะ-พา หญิง
ดลพร ดน-ละ-พอน หญิง
ดลภัค ดน-ละ-พัก หญิง
ดลภัคพร ดน-ละ-พัก-คะ-พอน หญิง
ดลภัทร ดน-ละ-พัด หญิง
ดลมนัส ดน-มะ-นัด ชาย
ดลมิน ดน-ละ-มิน ชาย
ดลยา ดน-ละ-ยา หญิง
ดลรวี ดน-ระ-วี หญิง
ดลฤดี ดน-รึ-ดี หญิง
ดลฤทัย ดน-รึ-ไท หญิง
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

การดูดวงด้วยกราฟชีวิตเป็นการดูดวงโดยใช้วันเดือนปีเกิดเป็นสำคัญและใช้เวลาเกิดเพื่อหาวันเดือนปีเกิดที่ถูกต้อง การดูดวงด้วยกราฟชีวิตจะแบ่งภพออกเป็น 12 ภพเช่นเดียวกับโหราศาสตร์ไทยแต่ใช้วันเดือนปีเกิดเพื่อหาเลขประจำฐานทั้ง 12 แทนตำแหน่งของดาวในราศีจักร

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยเลขโหรา เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เพิ่มโชคดีในปีนั้น

เป็นตำราที่แม่นยำตำราหนึ่ง ซึ่งได้ใช้กันแพร่หลายเป็นอันมาก เดิมเป็นตำราของชาวยิปซี แล้วถูกถ่ายทอดเป็นภาษาอังกฤษ ตำราโอเรกุรัม เป็นตำราที่ไขความข้องใจของผู้รับคำพยากรณ์อย่างง่ายได้เป็นอันดี