ชื่อมงคลลำดับที่ 4601-4700
ชื่ออ่านว่าเพศ
ณัฐนา นัด-ถะ-นา หญิง
ณัฐนาถ นัด-ถะ-นาด หญิง
ณัฐนารี นัด-นา-รี หญิง
ณัฐนิช นัด-ถะ-นิด ชาย
ณัฐนิชา นัด-นิ-ชา หญิง
ณัฐนิดา นัด-นิ-ดา หญิง
ณัฐนิภา นัด-นิ-พา หญิง
ณัฐปคัลภ์ นัด-ปะ-คัน ชาย
ณัฐปพน นัด-ถะ-ปะ-พน ชาย
ณัฐปพนธ์ นัด-ปะ-พน ชาย
ณัฐปภัสร นัด-ปะ-พัด หญิง
ณัฐปภัสร์ นัด-ปะ-พัด หญิง
ณัฐ์ปภัสร์ นะ-ปะ-พัด หญิง
ณัฐประธาน นัด-ประ-ทาน ชาย
ณัฐประภัสสร นัด-ประ-พัด-สอน หญิง
ณัฐประภา นัด-ถะ-ประ-พา หญิง
ณัฐปานี นัด-ถะ-ปา-นี หญิง
ณัฐพง นัด-ถะ-พง ชาย
ณัฐพงศ์ นัด-ถะ-พง ชาย
ณัฐพงษ์ นัด-ถะ-พง ชาย
ณัฐพจน์ นัด-ถะ-พด ชาย
ณัฐพณิชย์ นัด-ถะ-พะ-นิด หญิง
ณัฐพนธ นัด-ถะ-พน ชาย
ณัฐพนธ์ นัด-ถะ-พน ชาย
ณัฐพนธุ นัด-ถะ-พน-ทุ ชาย
ณัฐพนิต นัด-พะ-นิด หญิง
ณัฐพร นัด-ถะ-พอน หญิง
ณัฐพฤกษ์ นัด-ถะ-พรึก ชาย
ณัฐพฤต นัด-ถะ-พรึด ชาย
ณัฐพฤทธ์ นัด-ถะ-พรึด ชาย
ณัฐพล นัด-ถะ-พน ชาย
ณัฐพลิน นัด-พะ-ลิน หญิง
ณัฐพัชญ์ นัด-ถะ-พัด ชาย
ณัฐพัชร นัด-นะ-พัด ชาย
ณัฐพัชร์ นัด-ถะ-พัด ชาย
ณัฐพัฒน์ นัด-ถะ-พัด ชาย
ณัฐพัทธ์ นัด-ถะ-พัด ชาย
ณัฐพันธ์ นัด-ถะ-พัน ชาย
ณัฐพันธุ์ นัด-ถะ-พัน ชาย
ณัฐพิชญ์ นัด-ถะ-พิด หญิง
ณัฐพีรวัส นัด-ถะ-พี-ระ-วัด ชาย
ณัฐพีร์ นัด-ถะ-พี ชาย
ณัฐภ์ฌานิศา นัด-ชา-นิ-สา หญิง
ณัฐภณ นัด-ถะ-พน ชาย
ณัฐภรณ์ นัด-ถะ-พอน หญิง
ณัฐภสร นัด-พะ-สอน หญิง
ณัฐภสินี นัด-พะ-สิ-นี หญิง
ณัฐภัค นัด-ถะ-พัก หญิง
ณัฐภัท นัด-ถะ-พัด ชาย
ณัฐภัทร นัด-ถะ-พัด ชาย
ณัฐภัทร์ นัด-ถะ-พัด ชาย
์ณัฐภัทร นัด-ถะ-พัด ชาย
ณัฐภัส นัด-ถะ-พัด ชาย
ณัฐภัสสร นัด-พัด-สอน หญิง
ณัฐภาพรรณ นัด-ถะ-พา-พัน หญิง
ณัฐภูดิศ นัด-ถะ-พู-ดิด ชาย
ณัฐภูมิ นัด-ถะ-พูม ชาย
ณัฐภูมิย์ นัด-ถะ-พูม ชาย
ณัฐมณีญดา นัด-มะ-นี-ยะ-ดา หญิง
ณัฐมน นัด-ถะ-มน หญิง
ณัฐมนต์ ยัด-ถะ-มน หญิง
ณัฐมนัส นัด-ถะ-มะ-นัด ชาย
ณัฐยศ นัด-ถะ-ยด ชาย
ณัฐยาน์ นะ-ถะ-ยา หญิง
ณัฐยาพัชร์ นัด-ถะ-ยา-พัด หญิง
ณัฐรณ นัด-ถะ-รน ชาย
ณัฐรดา นัด-ระ-ดา หญิง
ณัฐรนินทร์ นัด-ระ-นิน หญิง
ณัฐรมย์ นัด-ถะ-รม หญิง
ณัฐรักษ์ นัด-ถะ-รัก หญิง
ณัฐรัช นัด-ถะ-รัด ชาย
ณัฐรัชต์ นัด-ถะ-รัด ชาย
ณัฐรัตน นัด-ถะ-รัด หญิง
ณัฐรัตน์ นัด-ถะ-รัด หญิง
ณัฐริกา นัด-ถะ-ทิ-กา หญิง
ณัฐรินทร์ นัด-ถะ-ริน หญิง
ณัฐรินีย์ นัด-ถะ-ริ-นี หญิง
ณัฐฤกษ์ นัด-ถะ-เริก ชาย
ณัฐฤชา นัด-รึ-ชา หญิง
ณัฐฤดี นัด-ถะ-รึ-ดี หญิง
ณัฐฤทัย นัด-รึ-ไท หญิง
ณัฐลดา นัด-ถะ-ละ-ดา หญิง
ณัฐลภัส นัด-ละ-พัด หญิง
ณัฐลักษณ์ นัด-ถะ-ลัก หญิง
ณัฐลัดดา นัด-ถะ-ลัด-ดา หญิง
ณัฐวงศ์ นัด-ถะ-วง ชาย
ณัฐวดี นัด-วะ-ดี หญิง
ณัฐวร นัด-ถะ-วอน ชาย
ณัฐวรรณ นัด-ถะ-วัน หญิง
ณัฐวรรณ์ นัด-ถะ-วัน หญิง
ณัฐวรรธ นัด-ถะ-วัด ชาย
ณัฐวรรธน์ นัด-ถะ-วัด ชาย
ณัฐวรา นัด-วะ-รา หญิง
ณัฐวรากร นัด-ถะ-วะ-รา-กอน หญิง
ณัฐวรางค์ นัด-ถะ-วะ-ราง หญิง
ณัฐวรินทร์ นัด-วะ-ริน หญิง
ณัฐวริยา นัด-ถะ-วะ-ริ-ยา หญิง
ณัฐวรีย์ นัด-วะ-รี หญิง
ณัฐวลัญช์ นัด-วะ-ลัน ไม่ระบุ
ณัฐวลัย นัด-วะ-ไล หญิง
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

การดูดวงด้วยกราฟชีวิตเป็นการดูดวงโดยใช้วันเดือนปีเกิดเป็นสำคัญและใช้เวลาเกิดเพื่อหาวันเดือนปีเกิดที่ถูกต้อง การดูดวงด้วยกราฟชีวิตจะแบ่งภพออกเป็น 12 ภพเช่นเดียวกับโหราศาสตร์ไทยแต่ใช้วันเดือนปีเกิดเพื่อหาเลขประจำฐานทั้ง 12 แทนตำแหน่งของดาวในราศีจักร

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยเลขโหรา เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เพิ่มโชคดีในปีนั้น

เป็นตำราที่แม่นยำตำราหนึ่ง ซึ่งได้ใช้กันแพร่หลายเป็นอันมาก เดิมเป็นตำราของชาวยิปซี แล้วถูกถ่ายทอดเป็นภาษาอังกฤษ ตำราโอเรกุรัม เป็นตำราที่ไขความข้องใจของผู้รับคำพยากรณ์อย่างง่ายได้เป็นอันดี