ชื่อมงคลลำดับที่ 4601-4700
ชื่ออ่านว่าเพศ
ณิชาวีร์ นิ-ชา-วี หญิง
ณิญา นิ-ยา หญิง
ณิญาพัณณ์ นิ-ยา-พัน หญิง
ณิญาอร นิ-ยา-ออน หญิง
ณิฐชาพัฒน์ นิด-ชา-พัด หญิง
ณิฐิพงศ์ นิ-ถิ-พง ชาย
ณิรดา นิ-ระ-ดา หญิง
ณิรินทร์ญา นิ-ริน-ยา หญิง
ณิรินทร์รดา นิ-ริน-ระ-ดา หญิง
ณิศรา นิด-สะ-รา หญิง
ณิศาญาณ์ นิ-สา-ยา หญิง
ณิศาปวี นิ-สา-ปะ-วี หญิง
ณิษา นิ-สา หญิง
ณิสรา นิด-สะ-รา หญิง
ณิสาอร นิ-สา-ออน หญิง
ณิอร นิ-ออน หญิง
ณีรกาญจน์ นี-ระ-กาน หญิง
เณศรา เนด-สะ-รา ชาย
ดนธร ดน-ทอน ชาย
ดนย์สฤษฎิ์ ดน-สะ-หริด ชาย
ดนยา ดน-นะ-ยา หญิง
ดนยาพัชร ดน-นะ-ยา-พัด หญิง
ดนยาพัชร์ ดน-นะ-ยา-พัด หญิง
ดนัย ดะ-ไน ชาย
ดนัยณัฐ ดะ-ไน-นัด ชาย
ดนัยพันธ์ ดะ-ไน-พัน ชาย
ดนัยวัฒน์ ดะ-ไน-วัด ชาย
ดนิตา ดะ-นิ-ตา หญิง
ดนิตารัช ดะ-นิ-ตา-รัด หญิง
ดนิธา ดะ-นิ-ทา หญิง
ดนุช ดะ-นุด หญิง
ดนุชา ดะ-นุ-ชา ชาย
ดนุดา ดะ-นุ-ดา หญิง
ดนุพล ดะ-นุ-พน ชาย
ดนุพัฒน์ ดะ-นุ-พัด ชาย
ดนุภัทร ดะ-นุ-พัด ชาย
ดนุภา ดะ-นุ-พา หญิง
ดมิตา ดะ-มิ-ตา หญิง
ดมิศา ดะ-มิ-สา หญิง
ดมิสา ดะ-มิ-สา หญิง
ดรณ์ ดอน ชาย
ดรัณ ดา-รัน ชาย
ดรัณภัทร ดะ-รัน-พัด หญิง
ดรันย์ภัสร์ ดะ-รัน-พัด หญิง
ดรัล ดะ-รัน ชาย
ดรินทร์ ดะ-ริน ชาย
ดรุณพร ดะ-รุน-พอน หญิง
ดล ดน หญิง
ดลกนก ดน-กะ-หนก หญิง
ดลกมล ดน-กะ-มน หญิง
ดลชนก ดน-ชะ-นก หญิง
ดลชวัฒน์ ดน-ชะ-วัด ชาย
ดลณวรรธน์ ดน-นะ-วัด ชาย
ดลธร ดน-ละ-ทอน ชาย
ดลธาดา ดน-ทา-ดา หญิง
ดลนภัส ดน-ละ-พัด ชาย
ดลนภา ดน-นะ-พา หญิง
ดลพร ดน-ละ-พอน หญิง
ดลภัค ดน-ละ-พัก หญิง
ดลภัคพร ดน-ละ-พัก-คะ-พอน หญิง
ดลภัทร ดน-ละ-พัด หญิง
ดลมนัส ดน-มะ-นัด ชาย
ดลมิน ดน-ละ-มิน ชาย
ดลยา ดน-ละ-ยา หญิง
ดลรวี ดน-ระ-วี หญิง
ดลฤดี ดน-รึ-ดี หญิง
ดลฤทัย ดน-รึ-ไท หญิง
ดลลัดดา ดน-ลัด-ดา หญิง
ดลวัฒน์ ดน-ละ-วัด ชาย
ดลศิวัฒน์ ดน-สิ-วัด ชาย
ดลหทัย ดน-หะ-ไท หญิง
ดลอัปสร ดน-อับ-สอน หญิง
ดวง ดวง หญิง
ดวงกมล ดวง-กะ-มน หญิง
ดวงกมลพรรณ์ ดวง-กะ-มน-พัน หญิง
ดวงแก้ว ดวง-แก้ว หญิง
ดวงใจ ดวง-ใจ หญิง
ดวงชนก ดวง-ชะ-นก หญิง
ดวงตา ดวง-ตา หญิง
ดวงธิดา ดวง-ทิ-ดา หญิง
ดวงนภา ดวง-นะ-พา หญิง
ดวงปราชญ์ ดวง-ปราด ชาย
ดวงพร ดวง-พอน หญิง
ดวงฤทัย ดวง-รึ-ไท หญิง
ดวงสมร ดวง-สะ-หมอน หญิง
ดวงหทัย ดวง-หะ-ไท หญิง
ดวิษิยา ดะ-วิ-สิ-ยา หญิง
ดอนเฉลิม ดอน-ฉะ-เหลิม ชาย
ดังฝัน ดัง-ฝัน หญิง
ดัมพ์ ดำ ชาย
ดา ดา หญิง
ดากานดา ดา-กาน-ดา หญิง
ดามณรงค์ ดาม-นะ-รง ชาย
ดามพ์ ดาม ชาย
ดามาพงษ์ ดา-มา-พง ชาย
ดารัญ ดา-รัน หญิง
ดารัณ ดา-รัน ชาย
ดารัตตา ดา-รัด-ตา หญิง
ดาราจันทร์ ดา-รา-จัน หญิง
ดารานาถ ดา-รา-นาด หญิง
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เวนิใโชคดีในปีนั้น