ชื่อมงคลลำดับที่ 4401-4500
ชื่ออ่านว่าเพศ
ณัฏฐธิดา นัด-ถะ-ทิ-ดา หญิง
ณัฏฐ์ธิดา นัด-ทิ-ดา หญิง
ณัฏฐ์นนท์ นัด-ตะ-นน หญิง
ณัฏฐ์นรี นัด-นะ-รี หญิง
ณัฏฐนันท์ นัด-ถะ-นัน ชาย
ณัฏฐนิภา นัด-ถะ-นิ-พา หญิง
ณัฏฐปภัสร์ นัด-ถะ-ปะ-พัด หญิง
ณัฏฐ์ปภาสรณ์ นัด-ปะ-พา-สอน หญิง
ณัฏฐ์ปวีณ์ นัด-ปะ-วี หญิง
ณัฏฐพง นัด-ถะ-พง ชาย
ณัฏฐพงศ์ นัด-ถะ-พง ชาย
ณัฏฐพงษ์ นัด-ถะ-พง ชาย
ณัฏฐ์พงษ์ นัด-พง ชาย
ณัฏฐ์พง นัด-พง ชาย
ณัฏฐพร นัด-ถะ-พอน หญิง
ณัฏฐพรรณ นัด-ถะ-พัน หญิง
ณัฏฐพล นัด-ถะ-พน ชาย
ณัฏฐ์พล นัด-พน ชาย
ณัฏฐพัชร นัด-ถะ-พัด ชาย
ณัฏฐพัชร์ นัด-ถะ-พัด หญิง
ณัฏฐ์พัชร์ นัด-ตะ-พัด ชาย
ณัฏฐพัฒน์ นัด-ถะ-พัด ชาย
ณัฏฐ์พิชา นัด-พิ-ชา หญิง
ณัฏฐ์พิดา นัด-พิ-ดา หญิง
ณัฏฐภพ นัด-ถะ-พบ ชาย
ณัฏฐ์ภศา นัด-พะ-สา หญิง
ณัฏฐ์ภัค นัด-ตะ-พัก หญิง
ณัฏฐภัณฑ์ นัด-ถะ-พัน ชาย
ณัฏฐ์ภัทรา นัด-พัด-ทรา หญิง
ณัฏฐ์ภัทร์ นัด-พัด ชาย
ณัฏฐภัสสร นัด-ถะ-พัด-สอน หญิง
ณัฏฐ์ภัสสร นัด-พัด-สอน หญิง
ณัฏฐภูมิ นัด-ถะ-พูม ชาย
ณัฏฐยศ นัด-ถะ-ยด ชาย
ณัฏฐรดา นัด-ถะ-ระ-ดา หญิง
ณัฏฐ์รวี นัด-ระ-วี หญิง
ณัฏฐ์รียา นัด-ถะ-รี-ยา หญิง
ณัฏฐฤทธิ์ นัด-ถะ-ริด ชาย
ณัฏฐ์ฤทัย นัด-รึ-ไท หญิง
ณัฏฐวดี นัด-ถะ-วะ-ดี หญิง
ณัฏฐ์วรดี นัด-วอ-ระ-ดี หญิง
ณัฏฐวรรณ นัด-ถะ-วัน หญิง
ณัฏฐวรรธน์ นัด-ถะ-วัด ชาย
ณัฏฐ์วศา นัด-วะ-สา หญิง
ณัฏฐวัฒน์ นัด-ถะ-วัด ชาย
ณัฏฐวาณี นัด-ถะ-วา-นี หญิง
ณัฏฐวิชญ์ นัด-ถะ-วิด ชาย
ณัฏฐ์วิภา นัด-วิ-พา หญิง
ณัฏฐวี นัด-ถะ-วี ชาย
ณัฏฐวีร์ นัด-ถะ-วี หญิง
ณัฏฐวีรา นัด-ถะ-วี-รา หญิง
ณัฏฐวุฒิ นัด-ถะ-วุด ชาย
ณัฏฐศศิ นัด-ถะ-สะ-สิ หญิง
ณัฏฐสินี นัด-ถะ-สิ-นี หญิง
ณัฏฐอรรถ นัด-ถะ-อัด ชาย
ณัฏฐา นัด-ถา หญิง
ณัฏฐากร นัด-ถา-กอน หญิง
ณัฏฐาโชติ นัด-ถา-โชด หญิง
ณัฏฐาณิชา นัด-ถา-นิ-ชา หญิง
ณัฏฐาพัชญ์ นัด-ถา-พัด หญิง
ณัฏฐาภรณ์ นัด-ถา-พอน หญิง
ณัฏฐิชา นัด-ถิ-ชา หญิง
ณัฏฐิดา นัด-ถิ-ดา หญิง
ณัฏฐิตา นัด-ถิ-ตา หญิง
ณัฏฐินีนาถ นัด-ถิ-นี-นาด หญิง
ณัฏฐิพงษ์ นัด-ถิ-พง ชาย
ณัฏฐิพล นัด-ถิ-พน ชาย
ณัฏฐ์ นัด ชาย
ณัฐ นัด หญิง
ณัฐกนก นัด-ถะ-กะ-หนก หญิง
ณัฐกมล นัด-ถะ-กะ-มน หญิง
ณัฐกร นัด-ถะ-กอน ชาย
ณัฐกรณ์ นัด-ถะ-กอน ชาย
ณัฐกรินทร์ นัด-กะ-ริน ชาย
ณัฐกฤต นัด-ถะ-กริด ชาย
ณัฐกฤตา นัด-กริ-ตา หญิง
ณัฐกัญญ์ นัด-ถะ-กัน หญิง
ณัฐกัลยกร นัด-ถะ-กัน-ละ-ยะ-กอน หญิง
ณัฐกาญจน์ นัด-ถะ-กาน หญิง
ณัฐกานต์ นัด-ถะ-กาน หญิง
ณัฐการ นัด-ถะ-กาน ชาย
ณัฐกิตต์ นัด-ถะ-กิด ชาย
ณัฐกิตติ์ นัด-ถะ-กิด ชาย
ณัฐกุล นัด-ถะ-กุน หญิง
ณัฐกุลยา นัด-ถะ-กุน-ละ-ยา หญิง
ณัฐจรรยา นัด-ถะ-จัน-ยา หญิง
ณัฐจาริณี นัด-ถะ-จา-ริ-นี หญิง
ณัฐจารี นัด-ถะ-จา-รี หญิง
ณัฐจิตกานต์ นัด-จิด-ตะ-กาน หญิง
ณัฐชญา นัด-ชะ-ยา หญิง
ณัฐชญาดา นัด-ชะ-ยา-ดา ชาย
ณัฐชณิภา นัด-ชะ-นิ-พา หญิง
ณัฐชตา นัด-ถะ-ชะ-ดา หญิง
ณัฐชนน นัด-ชะ-นน ชาย
ณัฐชนนท์ นัด-ถะ-ชะ-นน ชาย
ณัฐชนันท์ นัด-ชะ-นัน หญิง
ณัฐชนา นัด-ชะ-นา หญิง
ณัฐชนิตา นัด-ชะ-นิ-ตา หญิง
ณัฐชพิมพ์ นัด-ชะ-พิม หญิง
ณัฐชมธร นัด-ถะ-ชม-ทอน หญิง
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

การดูดวงด้วยกราฟชีวิตเป็นการดูดวงโดยใช้วันเดือนปีเกิดเป็นสำคัญและใช้เวลาเกิดเพื่อหาวันเดือนปีเกิดที่ถูกต้อง การดูดวงด้วยกราฟชีวิตจะแบ่งภพออกเป็น 12 ภพเช่นเดียวกับโหราศาสตร์ไทยแต่ใช้วันเดือนปีเกิดเพื่อหาเลขประจำฐานทั้ง 12 แทนตำแหน่งของดาวในราศีจักร

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยเลขโหรา เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เพิ่มโชคดีในปีนั้น

เป็นตำราที่แม่นยำตำราหนึ่ง ซึ่งได้ใช้กันแพร่หลายเป็นอันมาก เดิมเป็นตำราของชาวยิปซี แล้วถูกถ่ายทอดเป็นภาษาอังกฤษ ตำราโอเรกุรัม เป็นตำราที่ไขความข้องใจของผู้รับคำพยากรณ์อย่างง่ายได้เป็นอันดี