ชื่อมงคลลำดับที่ 4301-4400
ชื่ออ่านว่าเพศ
ณัจฉรียา นัด-ฉะ-รี-ยา หญิง
ณัช นัด ชาย
ณัชชญา นัด-ชะ-ยา หญิง
ณัชชนม์ นัด-ชน ชาย
ณัชชา นัด-ชา หญิง
ณัชชาณัฏฐ์ นัด-ชา-นัด หญิง
ณัชชาพรรณ นัด-ชา-พัน หญิง
ณัชชาพัณณ์ นัด-ชา-พัน หญิง
ณัชชาภัทร นัด-ชา-พัด หญิง
ณัชชารินทร์ นัด-ชา-ริน หญิง
ณัชชารีย์ นัด-ชา-รี ชาย
ณัชญานินทร์ นัด-ยา-นิน หญิง
ณัชฐิติกานต์ นัด-ถิ-ติ-กาน หญิง
ณัชณิชา นัด-นิ-ชา หญิง
ณัชธนากิตติ์ นัด-ทะ-นา-กิด ชาย
ณัชนนท์ นัด-ชะ-นน หญิง
ณัชนพ นัด-ชะ-นบ หญิง
ณัชนันท์ นัด-ชะ-นัน หญิง
ณัชปภา นัด-ชะ-ปะ-พา หญิง
ณัชพงศ์ นัด-ชะ-พง ชาย
ณัชพงษ์ นัด-ชะ-พง ชาย
ณัชพร นัด-ชะ-พอน หญิง
ณัชพล นัด-ชะ-พน ชาย
ณัชภัค นัด-ชะ-พัก ชาย
ณัชภิสา นัด-ชะ-พิ-สา หญิง
ณัชยพร นัด-ชะ-ยะ-พอน หญิง
ณัชร นัด ชาย
ณัชรัตน์ นัด-ชะ-รัด หญิง
ณัชริญา นัด-ชะ-ริ-ยา หญิง
ณัชลัลน์ นัด-ชะ-ลัน หญิง
ณัชวรัญญ์ นัด-ชะ-วะ-รัน หญิง
ณัชวิชญ์ นัด-ชะ-วิด ชาย
ณัชวีย์ นัด-ชะ-วี หญิง
ณัชษิตา นัด-สิ-ตา หญิง
ณัฎฐกานต์ นัด-ถะ-กาน หญิง
ณัฎฐชนุตร์ นัด-ถะ-ชะ-นุด หญิง
ณัฎฐ์ชพร นัด-ชะ-พอน หญิง
ณัฎฐ์ธนัน นัด-ทะ-นัน ชาย
ณัฎฐ์ธนินวดี นัด-ทะ-นิน-วะ-ดี หญิง
ณัฎฐธิดา นัด-ถะ-ทิ-ดา หญิง
ณัฎฐนีรชา นัด-ถะ-นี-ระ-ชา หญิง
ณัฎฐปภัสรา นัด-ปะ-พัด-สะ-รา หญิง
ณัฎฐพงศ์ นัด-ถะ-พง ชาย
ณัฎฐพร นัด-ถะ-พอน หญิง
ณัฎฐพรรณ นัด-ถะ-พัน หญิง
ณัฎฐพล นัด-ถะ-พง ชาย
ณัฎฐพัชร นัด-ถะ-พัด หญิง
ณัฎฐพัชร์ นัด-ถะ-พัด ชาย
ณัฎฐ์พัชร์ นัด-พัด หญิง
ณัฎฐ์พัฒน์ นัด-พัด หญิง
ณัฎฐพิชชา นัด-ถะ-พิด-ชา หญิง
ณัฎฐภร นัด-ถะ-พอน หญิง
ณัฎฐ์ภรณ์ นัด-พอน หญิง
ณัฎฐ์สุดา นัด-สุ-ดา หญิง
ณัฎฐา นัด-ถา ชาย
ณัฎฐาวิณี นัด-ถา-วิ-นี หญิง
ณัฎฐิยา นัด-ถิ-ยา หญิง
ณัฎฐ์ นัด ชาย
ณัฏฐกมล นัด-ถะ-กะ-มน หญิง
ณัฏฐกร นัด-ถะ-กอน ชาย
ณัฏฐ์กฤตา นัด-กริ-ตา หญิง
ณัฏฐกฤติ นัด-ถะ-กริด ชาย
ณัฏฐกฤศ นัด-ถะ-กริด ชาย
ณัฏฐ์กฤษณ์ นัด-ตะ-กริด ชาย
ณัฏฐกลนนท์ นัด-ถะ-กน-ละ-นน ชาย
ณัฏฐ์กัญจน์ นัด-ตะ-กัน หญิง
ณัฏฐกันย์ นัด-ถะ-กัน หญิง
ณัฏฐ์กันย์ นัด-ตะ-กัน หญิง
ณัฏฐ์กานดา นัด-กาน-ดา หญิง
ณัฏฐการ นัด-ถะ-กาน ชาย
ณัฏฐกิตติ์ นัด-ถะ-กิด ชาย
ณัฏฐกุล นัด-ถะ-กุน หญิง
ณัฏฐ์คชา นัด-คะ-ชา ชาย
ณัฏฐ์คเนศ นัด-คะ-เนด ชาย
ณัฏฐ์จิณณ์ นัด-จิน ชาย
ณัฏฐ์ชญาณี นัด-ชะ-ยา-นี หญิง
ณัฏฐ์ชญานี นัด-ชะ-ยา-นี หญิง
ณัฏฐ์ชญา นัด-ชะ-ยา หญิง
ณัฏฐ์ชฎิล นัด-ชะ-ดิน ชาย
ณัฏฐชยา นัด-ถะ-ชะ-ยา หญิง
ณัฏฐ์ชรินทร์ นัด-ชะ-ริน หญิง
ณัฏฐ์ชวัล นัด-ชะ-วัน ชาย
ณัฏฐชสรณ์ นัด-ถะ-ชะ-สอน หญิง
ณัฏฐชัย นัด-ถะ-ไช ชาย
ณัฏฐ์ชานันท์ นัด-ชา-นัน หญิง
ณัฏฐ์ฐิพล นัด-ถิ-พน ชาย
ณัฏฐ์ณรัณ นัด-นะ-รัน หญิง
ณัฏฐ์ณิชชา นัด-นิด-ชา หญิง
ณัฏฐณิชา นัด-ถะ-นิ-ชา หญิง
ณัฏฐ์ณิชา นัด-นิ-ชา หญิง
ณัฏฐ์ณิศชา นัด-นิด-ชา หญิง
ณัฏฐดนัย นัด-ถะ-ดะ-ไน ชาย
ณัฏฐ์ดนัย นัด-ดะ-ไน ชาย
ณัฏฐดล นัด-ถะ-ดน ชาย
ณัฏฐดาริน นัด-ถะ-ดา-ริน หญิง
ณัฏฐดารินทร์ นัด-ถะ-ดา-ริน หญิง
ณัฏฐทีป์ นัด-ถะ-ที ชาย
ณัฏฐ์ธนกร นัด-ทะ-นา-กอน ชาย
ณัฏฐ์ธนัน นัด-ทะ-นัน ชาย
ณัฏฐ์ธยาน์ นัด-ทะ-ยา หญิง
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

การดูดวงด้วยกราฟชีวิตเป็นการดูดวงโดยใช้วันเดือนปีเกิดเป็นสำคัญและใช้เวลาเกิดเพื่อหาวันเดือนปีเกิดที่ถูกต้อง การดูดวงด้วยกราฟชีวิตจะแบ่งภพออกเป็น 12 ภพเช่นเดียวกับโหราศาสตร์ไทยแต่ใช้วันเดือนปีเกิดเพื่อหาเลขประจำฐานทั้ง 12 แทนตำแหน่งของดาวในราศีจักร

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยเลขโหรา เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เพิ่มโชคดีในปีนั้น

เป็นตำราที่แม่นยำตำราหนึ่ง ซึ่งได้ใช้กันแพร่หลายเป็นอันมาก เดิมเป็นตำราของชาวยิปซี แล้วถูกถ่ายทอดเป็นภาษาอังกฤษ ตำราโอเรกุรัม เป็นตำราที่ไขความข้องใจของผู้รับคำพยากรณ์อย่างง่ายได้เป็นอันดี