ชื่อมงคลลำดับที่ 4201-4300
ชื่ออ่านว่าเพศ
ณปภัช นะ-ปะ-พัด ชาย
ณปภัท นะ-ปะ-พัด ชาย
ณปภัสร์ นะ-ปะ-พัด หญิง
ณปวีร์ นะ-ปะ-วี หญิง
ณปาภัช นะ-ปา-พัด หญิง
ณปาย นะ-ปาย หญิง
ณปุณวรา นะ-ปุน-วะ-รา หญิง
ณพงษ์ นะ-พง ชาย
ณพชร นะ-พะ-ชะ-ระ ชาย
ณพร นะ-พอน หญิง
ณพรรคพงศ์ นะ-พัก-คะ-พง ชาย
ณพล นะ-พน ชาย
ณพวิทย์ นบ-พะ-วิด หญิง
ณพวุฒิ นบ-พะ-วุด ชาย
ณพสร นะ-พะ-สอน หญิง
ณพัชร นะ-พัด หญิง
ณพัชรศิลป์ นะ-พัด-ชะ-ระ-สิน หญิง
ณพัชร์ นะ-พัด หญิง
ณพัฒน์สร นะ-พัด-สอน หญิง
ณพัสวรชน นะ-พัด-สะ-วอ-ระ-ชน หญิง
ณพิชญ์สิษฐ์ นะ-พิด-สิด ชาย
ณพิชญา นะ-พิด-ชะ-ยา หญิง
ณพิชญ์ นะ-พิด ชาย
ณภ นบ ชาย
ณภคดล นะ-พะ-คะ-ดน ชาย
ณภฐา นะ-พะ-ถา หญิง
ณภทรพร นะ-พะ-ทะ-ระ-พอน หญิง
ณภพ นะ-พบ ชาย
ณภรณ์ นะ-พอน หญิง
ณภรัก นะ-พะ-รัก หญิง
ณภวุฒิ นบ-พะ-วุด ชาย
ณภะชัย นะ-พะ-ไช ชาย
ณภัค นะ-พัก หญิง
ณภัชกมล นะ-พัด-กะ-มน หญิง
ณภัชชา นะ-พัด-ชา หญิง
ณภัท นะ-พัด ชาย
ณภัทชา นะ-พัด-ชา หญิง
ณภัทร นะ-พัด ชาย
ณภัทรภร นะ-พัด-ทระ-พอน หญิง
ณภัทรรัตน์ นะ-พัด-ทระ-รัด หญิง
ณภัทรศกร นะ-พัด-สะ-กอน ชาย
ณภัทร์ศราภรณ์ นะ-พัด-สะ-รา-พอน หญิง
ณภัทรารัตน์ นะ-พัด-ทรา-รัด หญิง
ณภัศศรัณย์ นะ-พัด-สะ-รัน หญิง
ณภัสชญา นะ-พัด-ชะ-ยา หญิง
ณภัสนันท์ นะ-พัด-สะ-นัน หญิง
ณภัสภรณ์ นะ-พัด-สะ-พอน หญิง
ณภัสร์นันท์ นะ-พัด-นัน หญิง
ณภัสวรรณ สะ-พัด-สะ-วัน หญิง
ณภัสสรณ์ นะ-พัด-สอน หญิง
ณภาภัช นะ-พา-พัด หญิง
ณภูมิ นะ-พูม ชาย
ณภูมินทร์ นะ-พู-มิน ชาย
ณมน นะ-มน หญิง
ณรงค์กร นะ-รง-กอน ชาย
ณรงค์ชัย นะ-รง-ไช ชาย
ณรงค์พล นะ-รง-พน ชาย
ณรงค์ภพ นะ-รง-รบ ชาย
ณรงค์ยศ นะ-รง-ยด ชาย
ณรงค์รัชช์ นะ-รง-รัด ชาย
ณรงค์รัช นะ-รง-รัด ชาย
ณรงค์รัตน์ นะ-รง-รัด หญิง
ณรงค์ฤทธิ์ นะ-รง-ริด ชาย
ณรงค์วัฒน์ นะ-รง-วัด ชาย
ณรงค์วัส นะ-รง-วัด ชาย
ณรงค์ศักดิ์ นะ-รง-สัก ชาย
ณรงค์ศักย์ นะ-รง-สัก ชาย
ณรงค์ นะ-รง ชาย
ณรณัช นะ-ระ-นัด หญิง
ณรดา นะ-ระ-ดา หญิง
ณรพล นะ-ระ-พน ชาย
ณรษา นะ-ระ-สา หญิง
ณรัก นะ-รัก หญิง
ณรัญญา นะ-รัน-ยา หญิง
ณรัฐ นะ-รัด ชาย
ณรัฐกร นะ-รัด-ถะ-กอน ชาย
ณรันฑิยา นะ-รัน-ทิ-ยา หญิง
ณราชัย นะ-รา-ไช ชาย
ณราวดี นะ-รา-วะ-ดี หญิง
ณริฎ นะ-ริด ชาย
ณริสสาข์ นะ-ริด-สา หญิง
ณรุจ นะ-รุด ชาย
ณฤดี นะ-รึ-ดี หญิง
ณฤต นะ-ริด ชาย
ณฤทัย นะ-รึ-ไท หญิง
ณลวิชชา นน-วิด-ชา หญิง
ณลิตา นะ-ลิ-ตา หญิง
ณวรา นะ-วะ-รา ชาย
ณวรากุล นะ-วะ-รา-กุน หญิง
ณวัฒน์ นะ-วัด ชาย
ณวินดา นะ-วิน-ดา หญิง
ณวิปรียา นะ-วิ-ปรี-ยา หญิง
ณศา นะ-สา หญิง
ณศิพงศ์ นะ-สิ-พง ชาย
ณศิภัสร์ นะ-สิ-พัด หญิง
ณสธน นะ-สะ-ทน ชาย
ณสุดากาญจน์ นะ-สุ-ดา-กาน หญิง
ณหทัย นะ-หะ-ไท หญิง
ณเอก นะ-เอก หญิง
ณัจฉรา นัด-ฉะ-รา หญิง
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

การดูดวงด้วยกราฟชีวิตเป็นการดูดวงโดยใช้วันเดือนปีเกิดเป็นสำคัญและใช้เวลาเกิดเพื่อหาวันเดือนปีเกิดที่ถูกต้อง การดูดวงด้วยกราฟชีวิตจะแบ่งภพออกเป็น 12 ภพเช่นเดียวกับโหราศาสตร์ไทยแต่ใช้วันเดือนปีเกิดเพื่อหาเลขประจำฐานทั้ง 12 แทนตำแหน่งของดาวในราศีจักร

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยเลขโหรา เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เพิ่มโชคดีในปีนั้น

เป็นตำราที่แม่นยำตำราหนึ่ง ซึ่งได้ใช้กันแพร่หลายเป็นอันมาก เดิมเป็นตำราของชาวยิปซี แล้วถูกถ่ายทอดเป็นภาษาอังกฤษ ตำราโอเรกุรัม เป็นตำราที่ไขความข้องใจของผู้รับคำพยากรณ์อย่างง่ายได้เป็นอันดี