ชื่อมงคลลำดับที่ 4001-4100
ชื่ออ่านว่าเพศ
ณฐพัชร นะ-ถะ-พัด ชาย
ณฐพัชร์ นะ-ถะ-พัด หญิง
ณฐพัฒน์ นะ-ถะ-พัด ชาย
ณฐภณ นะ-ถะ-พน ชาย
ณฐภัค นะ-ถะ-พัก หญิง
ณฐภัทร นะ-ถะ-พัด ชาย
ณฐภา นะ-ถะ-พา หญิง
ณฐมน นะ-ถะ-มน หญิง
ณฐมนัส นะ-ถะ-มะ-นัด ชาย
ณฐยา นะ-ถะ-ยา หญิง
ณฐรณินทร์ นะ-ถะ-ระ-นิน หญิง
ณฐรมณ์ นะ-ถะ-รม หญิง
ณฐรักษ์ นะ-ถะ-รัก หญิง
ณฐรัช นะ-ถะ-รัด ชาย
ณฐรัชต์ นะ-ถะ-รัด ชาย
ณฐรัฐ นะ-ถะ-รัด ชาย
ณฐรัตน์ นะ-ถะ-รัด หญิง
ณฐลักษณ์ นะ-ถะ-ลัก หญิง
ณฐวงศ์ นะ-ถะ-วง ชาย
ณฐวรรณ นะ-ถะ-วัน หญิง
ณฐวรรธน์ นะ-ถะ-วัด ชาย
ณฐวัฒน์ นะ-ถะ-วัด ชาย
ณฐวัทน์ นะ-ถะ-วัด ชาย
ณฐวีร์ นะ-ถะ-วี ชาย
ณฐศศิร์ นะ-ถะ-สะ-สิ หญิง
ณฐา นะ-ถา หญิง
ณฐาภพ นะ-ถา-พบ ชาย
ณฐิดา นะ-ถิ-ดา หญิง
ณฐินี นะ-ถิ-นี หญิง
ณณิชสรณ์ นะ-นิ-ชะ-สอน หญิง
ณณิชา นะ-นิ-ชา หญิง
ณดล นะ-ดน ชาย
ณดา นะ-ดา หญิง
ณดาณัฏฐ์ นะ-ดา-นัด หญิง
ณดาณัฏฐุ์ นะ-ดา-นัด หญิง
ณดาณัฐ นะ-ดา-นัด หญิง
ณดาธร นะ-ดา-ทอน ชาย
ณดาธาร นะ-ดา-ทาน หญิง
ณดาปณีธิ์ นะ-ดา-ปะ-นี หญิง
ณดาวรินทร์ นะ-ดา-วะ-ริน หญิง
ณดิษญ์ นะ-ดิด ชาย
ณเดชน์ นะ-เดด ชาย
ณตกมล นะ-ตะ-กะ-มน หญิง
ณตฤณ นะ-ตริน ชาย
ณตะวัน นะ-ตะ-วัน ชาย
ณทศา นะ-ทะ-สา หญิง
ณทัต นะ-ทัด ชาย
ณทิพย์รดา นะ-ทิบ-ระ-ดา หญิง
ณทิพรดา นะ-ทิบ-ระ-ดา หญิง
ณธชา นะ-ทะ-ชา ชาย
ณธเดช นะ-ทะ-เดด ชาย
ณธภัท นะ-ทะ-พัด ชาย
ณธรรศวงค์ นะ-ทัด-สะ-วง หญิง
ณธรักษ์ นะ-ทะ-รัก ชาย
ณธษา นะ-ทะ-สา หญิง
ณธัช นะ-ทัด ชาย
ณธัญญาธร นะ-ทัน-ยา-ทอน หญิง
ณธิกา นะ-ทิ-กา หญิง
ณธิดา นะ-ทิ-ดา หญิง
ณธีร์ นะ-ที ชาย
ณนภัทร นะ-นะ-พัด ชาย
ณนัท นะ-นัด ชาย
ณปกรณ์ นะ-ปะ-กอน ชาย
ณปณต นะ-ปะ-นด หญิง
ณปภัช นะ-ปะ-พัด ชาย
ณปภัท นะ-ปะ-พัด ชาย
ณปภัสร์ นะ-ปะ-พัด หญิง
ณปวีร์ นะ-ปะ-วี หญิง
ณปาภัช นะ-ปา-พัด หญิง
ณปาย นะ-ปาย หญิง
ณปุณวรา นะ-ปุน-วะ-รา หญิง
ณพงษ์ นะ-พง ชาย
ณพชร นะ-พะ-ชะ-ระ ชาย
ณพร นะ-พอน หญิง
ณพรรคพงศ์ นะ-พัก-คะ-พง ชาย
ณพล นะ-พน ชาย
ณพวิทย์ นพ-พะ-วิด หญิง
ณพวุฒิ นบ-พะ-วุด ชาย
ณพสร นะ-พะ-สอน หญิง
ณพัชร นะ-พัด หญิง
ณพัชรศิลป์ นะ-พัด-ชะ-ระ-สิน หญิง
ณพัชร์ นะ-พัด หญิง
ณพัฒน์สร นะ-พัด-สอน หญิง
ณพัสวรชน นะ-พัด-สะ-วอ-ระ-ชน หญิง
ณพิชญ์สิษฐ์ นะ-พิด-สิด ชาย
ณพิชญา นะ-พิด-ชะ-ยา หญิง
ณพิชญ์ นะ-พิด ชาย
ณภ นบ ชาย
ณภคดล นะ-พะ-คะ-ดน ชาย
ณภฐา นะ-พะ-ถา หญิง
ณภทรพร นะ-พะ-ทะ-ระ-พอน หญิง
ณภพ นะ-พบ ชาย
ณภรณ์ นะ-พอน หญิง
ณภรัก นะ-พะ-รัก หญิง
ณภวุฒิ นบ-พะ-วุด ชาย
ณภะชัย นะ-พะ-ไช ชาย
ณภัค นะ-พัก หญิง
ณภัชกมล นะ-พัด-กะ-มน หญิง
ณภัชชา นะ-พัด-ชา หญิง
ณภัท นะ-พัด ชาย
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เวนิใโชคดีในปีนั้น