ชื่อมงคลลำดับที่ 3801-3900
ชื่ออ่านว่าเพศ
ฐณธาดา ถะ-นะ-ทา-ดา หญิง
ฐณธีร์ ถะ-นะ-ที ชาย
ฐณวัฒน์ ถะ-นะ-วัด ชาย
ฐณิษภัคน์ ถะ-นิด-สะ-พัก หญิง
ฐนธาดา ถะ-นะ-ทา-ดา หญิง
ฐนนนท์ ถะ-นะ-นน ชาย
ฐนัญญดา ถะ-นัน-ยะ-ดา หญิง
ฐนิตพัฒน์ ถะ-นิด-ตะ-พัด ชาย
ฐปกร ถะ-ปะ-กอน ชาย
ฐปณิชย์ ถะ-ปะ-นิด หญิง
ฐปนกุล ถะ-ปะ-นะ-กุน หญิง
ฐปนนท์ ถะ-ปะ-นน ชาย
ฐปนนันท์ ถะ-ปะ-นะ-นัน หญิง
ฐปนพงศ์ ถะ-ปะ-นะ-พง ชาย
ฐปนรรฆ์ ถะ-ปะ-นัน หญิง
ฐปนวัฒน์ ถะ-ปะ-นะ-วัด ชาย
ฐปนัตถ์ ถะ-ปะ-นัด หญิง
ฐปนัตว์ ถะ-ปะ-นัด ชาย
ฐปนัท ถะ-ปะ-นัด หญิง
ฐปนี ถะ-ปะ-นี หญิง
ฐรัชญา ถะ-รัด-ชะ-ยา หญิง
ฐสิษฐ์ ถะ-สิด ชาย
ฐากูร ถา-กูน ชาย
ฐาณัชชา ถา-นัด-ชา หญิง
ฐาณัฏฐ์ ถา-นัด ชาย
ฐาณิญา ถา-นิ-นา หญิง
ฐาน ถาน ชาย
ฐานนันท์ ถา-นะ-นัน ชาย
ฐานพัชญ์ ถา-นะ-พัด ชาย
ฐานพัฒน์ ถา-นะ-พัด ชาย
ฐานพัฒนิภา ถา-นะ-พัด-นิ-พา หญิง
ฐานรัก ถา-นะ-รัก หญิง
ฐานศักดิ์ ถา-นะ-สัก ชาย
ฐานัตถ์ ถา-นัด ชาย
ฐานันดร ถา-นัน-ดอน ชาย
ฐานิกา ถา-นิ-กา หญิง
ฐานิดา ถา-นิ-ดา หญิง
ฐานิตา ถา-นิ-ตา หญิง
ฐานินทรา ถา-นิน-ทรา หญิง
ฐานุุตม์ ถา-นุด ชาย
ฐาปกรณ์ ถา-ปะ-กอน ชาย
ฐาปณี ถา-ปะ-นี หญิง
ฐาปณีย์ ถา-ปะ-นี หญิง
ฐาปนัสม์ ถา-ปะ-นัด ชาย
ฐาปนา ถา-ปะ-นา ชาย
ฐาปนี ถา-ปะ-นี หญิง
ฐาปนีย์ ถา-ปะ-นี หญิง
ฐาปานีย์ ถา-ปา-นี หญิง
ฐาพล ถา-พน ชาย
ฐาพิมุกต์ ถา-พิ-มุก หญิง
ฐายิกา ถา-ยิ-กา หญิง
ฐิชา ถิ-ชา หญิง
ฐิญาดา ถิ-ยา-ดา หญิง
ฐิญานันท์ ถิ-ยา-นัน หญิง
ฐิญาภา ถิ-ยา-พา หญิง
ฐิฏิกานต์ ถิ-ติ-กาน หญิง
ฐิณัฐฐา ถิ-นัด-ถา หญิง
ฐิดาธาร ถิ-ดา-ทาน หญิง
ฐิดาพร ถิ-ดา-พอน หญิง
ฐิดาภา ถิ-ดา-พา หญิง
ฐิดายุ ถิ-ดา-ยุ หญิง
ฐิต์เชษฐ์ ถิ-เชด หญิง
ฐิตา ถิ-ตา หญิง
ฐิตานันท์ ถิ-ตา-นัน หญิง
ฐิตาพร ถิ-ตา-พอน หญิง
ฐิตาภรณ์ ถิ-ตา-พอน หญิง
ฐิตาภัสร์ ถิ-ติ-พัด หญิง
ฐิตาภา ถิ-ตา-พา หญิง
ฐิตารี ถิ-ตา-รี หญิง
ฐิตารีย์ ถิ-ตา-รี หญิง
ฐิติ ถิ-ติ ชาย
ฐิติกร ถิ-ติ-กอน ชาย
ฐิติกรานนท์ ถิ-ติ-กรา-นน หญิง
ฐิติกา ถิ-ติ-กา หญิง
ฐิติกาญจน์ ถิ-ติ-กาน หญิง
ฐิติกานต์ ถิ-ติ-กาน หญิง
ฐิติกุล ถิ-ติ-กุน หญิง
ฐิติชญา ถิ-ติ-ชะ-ยา หญิง
ฐิติชญาน์ ถิ-ติ-ชะ-ยา หญิง
ฐิติเชษฐา ถิ-ติ-เชด-ถา หญิง
ฐิติเชษฐ์ ถิ-ติ-เชด หญิง
ฐิติ์เชษฐ์ ถิ-เชด หญิง
ฐิติญศักดิ์ ถิ-ติ-ยะ-สัก ชาย
ฐิติญา ถิ-ติ-ยา หญิง
ฐิติญาดา ถิ-ติ-ยา-ดา หญิง
ฐิติ์ญาดา ถิ-ยา-ดา หญิง
ฐิติญาภรณ์ ถิ-ติ-ยา-พอน หญิง
ฐิติฐานีย์ ถิ-ติ-ถา-นี หญิง
ฐิติณัชชา ถิ-ติ-นัด-ชา หญิง
ฐิติณัฏฐ์ ถิ-ติ-นัด ชาย
ฐิติ์ณัฏฐิญา ถิ-นัด-ถิ-ยา หญิง
ฐิติดา ถิ-ติ-ดา หญิง
ฐิติดาภา ถิ-ติ-ดา-พา หญิง
ฐิติเทพ ถิ-ติ-เทบ ชาย
ฐิติธนภูมิ ถิ-ติ-ทะ-นะ-พูม ชาย
ฐิติธร ถิ-ติ-ทอน หญิง
ฐิติธัญญ์กร ถิ-ติ-กัน-กอน ชาย
ฐิติธัญญ์ ถิ-ติ-ทัน หญิง
ฐิติธิดา ถิ-ติ-ทิ-ดา หญิง
ฐิตินนท์ ถิ-ติ-นน หญิง
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เวนิใโชคดีในปีนั้น