ชื่อมงคลลำดับที่ 3701-3800
ชื่ออ่านว่าเพศ
เฌอธนันญา เชอ-ทะ-นัน-ยา หญิง
เฌอปราง เชอ-ปราง หญิง
เฌอพลอย เชอ-พลอย หญิง
เฌอมาลย์ เชอ-มาน หญิง
เฌอมาศ เชอ-มาด หญิง
เฌอร์ลิน เชอ-ลิน หญิง
เฌอรัช เชอ-รัด หญิง
เฌอราธี เชอ-รา-ที หญิง
เฌอริดา เชอ-ริ-ดา หญิง
เฌอลินดา เชอ-ลิน-ดา หญิง
เฌอวัลย์ เชอ-วัน หญิง
เฌอเอม เชอ-เอม หญิง
ญดา ยะ-ดา หญิง
ญภา ยะ-พา ชาย
ญภาญา ยะ-พา-ยา ชาย
ญวรท ยะ-วะ-รด หญิง
ญาชิตา ยา-ชิ-ตา หญิง
ญาญาณ ยา-ยาน หญิง
ญาฎา ยา-ดา หญิง
ญาณกร ยาน-นะ-กอน ชาย
ญาณชัย ยาน-นะ-ไช ชาย
ญาณโชติ ยา-นะ-โชด ชาย
ญาณญา ยาน-ยา หญิง
ญาณดา ยาน-นะ-ดา หญิง
ญาณเดช ยาน-เดด ชาย
ญาณตา ยาน-นะ-ตา หญิง
ญาณธร ยา-นะ-ทอน ชาย
ญาณ์นันท์ ยา-นัน หญิง
ญาณนิษฐา ยาน-นิด-ถา หญิง
ญาณ์นิษฐา ยา-นิด-ถา หญิง
ญาณพล ยาน-นะ-พน ชาย
ญาณพัฒน์ ยา-นะ-พัด ชาย
ญาณภร ยาน-นะ-พอน หญิง
ญาณภัค ยาน-นะ-พัก หญิง
ญาณภัทร ยา-นะ-พัด ชาย
ญาณภา ยา-นะ-พา หญิง
ญาณโรจน์ ยา-นะ-โรด ชาย
ญาณวร ยา-นะ-วอน ชาย
ญาณวรรธน์ ยา-นะ-วัด ชาย
ญาณวรุตม์ ยา-นะ-วะ-รุด ชาย
ญาณวัฒน์ ยา-นะ-วัด ชาย
ญาณวิริยะ ยา-นะ-วิ-ริ-ยะ ชาย
ญาณวีร์ ยา-นะ-วี ชาย
ญาณวุฒิ ยา-นะ-วุด ชาย
ญาณะ ยา-นะ หญิง
ญาณัจฉรา ยา-นัด-ฉะ-รา หญิง
ญาณัช ยา-นัด หญิง
ญาณัฐ ยา-นัด ไม่ระบุ
ญาณัท ยา-นัด หญิง
ญาณากร ยา-นา-กอน ชาย
ญาณาธร ยา-นา-ทอน ชาย
ญาณาธิป ยา-นา-ทิบ ชาย
ญาณิกา ยา-นิ-กา หญิง
ญาณิฐา ยา-นิ-ถา หญิง
ญาณิดา ยา-นิ-ดา หญิง
ญาณิตา ยา-นิ-ตา หญิง
ญาณิน ยา-นิน หญิง
ญาณินดา ยา-นิน-ดา หญิง
ญาณินท์พินท์ ยา-นิน-พิน หญิง
ญาณินทร์ ยา-นิน ชาย
ญาณินท์ ยา-นิน หญิง
ญาณินี ยา-นิ-นี หญิง
ญาณิภัทร ยา-นิ-พัด หญิง
ญาณิศา ยา-นิ-สา หญิง
ญาณิษา ยา-นิ-สา หญิง
ญาณิสา ยา-นิ-สา หญิง
ญาณิอร ยา-นิ-ออน หญิง
ญาณี ยา-นี หญิง
ญาณุมาศ ยา-นุ-มาด หญิง
ญาโณทัย ยา-โน-ไท หญิง
ญาดา ยา-ดา หญิง
ญาดากานต์ ยา-ดา-กาน หญิง
ญาดากุล ยา-ดา-กุน หญิง
ญาดาฐิตา ยา-ดา-ถิ-ตา หญิง
ญาดานันท์ ยา-ดา-นัน หญิง
ญาดาพัฒน์ ยา-ดา-พัด หญิง
ญาดาภา ยา-ดา-พา หญิง
ญาดาวดี ยา-ดา-วะ-ดี หญิง
ญาตา ยา-ตา หญิง
ญาตาวี ยา-ตา-วี หญิง
ญาติกา ยา-ติ-กา หญิง
ญาธิดา ยา-ทิ-ดา หญิง
ญาธิป ยา-ทิบ หญิง
ญานธนัท ยาน-ทะ-นัด หญิง
ญานภัทร ยา-นะ-พัด ชาย
ญานันต์ ยา-นัน หญิง
ญานันท์ ยา-นัน หญิง
ญานันธร ยา-นัน-ทอน หญิง
ญานิดา ยา-นิ-ดา หญิง
ญานิศา ยา-นิ-สา หญิง
ญาภากาญจน์ ยา-พา-กาน หญิง
ญาริกา ยา-ริ-กา หญิง
ญาลิสา ยา-ลิ-สา หญิง
ญาษิตา ยา-สิ-ตา หญิง
ญาสิตา ยา-สิ-ตา หญิง
ญาสุมินทร์ ยา-สุ-มิน หญิง
ถะ หญิง
ฐเชษฐา ถะ-เชด-ถา หญิง
ฐญามน ถะ-ยา-มน หญิง
ฐณดล ถะ-นะ-ดน ชาย
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เวนิใโชคดีในปีนั้น