ชื่อมงคลลำดับที่ 3601-3700
ชื่ออ่านว่าเพศ
ชิน ชิน หญิง
ชินกร ชิน-นะ-กอน ชาย
ชินกฤต ชิน-นะ-กริด ชาย
ชินกฤษฎิ์ ชิน-นะ-กริด ชาย
ชินกฤษฏิ์ ชิน-นะ-กริด ชาย
ชินเกตุ ชิน-นะ-เกด ชาย
ชินคุปต์ ชิน-นะ-คุบ ชาย
ชินโชติ ชิน-นะ-โชด ชาย
ชินณภัทร ชิน-นะ-พัด ชาย
ชินดนัย ชิน-ดะ-ไน ชาย
ชินตา ชิน-ตา หญิง
ชินทยุต ชิน-ทะ-ยุด ชาย
ชินธรรม ชิน-นะ-ทำ ชาย
ชินบุตร ชิน-นะ-บุด ชาย
ชินพงศ์ฐ ชิน-นะ-พง-ถะ ชาย
ชินพล ชิน-นะ-พน ชาย
ชินพัฒน์ ชิน-นะ-พัด ชาย
ชินภัค ชิน-นะ-พัก ชาย
ชินภัทร ชิน-นะ-พัด ชาย
ชินภัทรจิรา ชิน-นะ-พัด-จิ-รา หญิง
ชินภูธิป ชิน-พู-ทิบ ชาย
ชินราช ชิน-นะ-ราด ชาย
ชินวร ชิน-นะ-วอน ชาย
ชินวรารัตน์ ชิน-นะ-วะ-รา-รัด หญิง
ชินวัจน์ ชิน-นะ-วัด ชาย
ชินวัตร ชิน-นะ-วัด ชาย
ชินศรากรณ์ ชิน-สะ-รา-กอน ชาย
ชินาธิป ชิ-นา-ทิบ ชาย
ชินานันท์ ชิ-นา-นัน หญิง
ชินานาง ชิ-นา-นาง หญิง
ชินาภา ชิ-นา-พา หญิง
ชินารมณ์ ชิ-นา-รม หญิง
ชิโนธร ชิ-โน-ทอน ชาย
ชิโนรส ชิ-โน-รด ชาย
ชิยารัตน์ ชิ-ยา-รัด หญิง
ชิระสุธี ชิ-ระ-สุ-ที ชาย
ชิราธีร์ ชิ-รา-ที ชาย
ชิษฐ์กัญญา ชิด-กัน-ยา หญิง
ชิษณุชา ชิด-สะ-นุ-ชา ชาย
ชิษนุพงศ์ ชิด-สะ-นุ-พง ชาย
ชิสา ชิ-สา หญิง
ชิสากัญญ์ ชิ-สา-กัน หญิง
ชิสาพัชร์ ชิ-สา-พัด หญิง
ชีพนนท์ ชีบ-พะ-นน ชาย
ชีพาคม ชี-พา-คม ชาย
ชีวเทพ ชี-วะ-เทบ ชาย
ชีวธันย์ ชี-วะ-ทัน ไม่ระบุ
ชีวนันท์ ชี-วะ-นัน หญิง
ชีวันธร ชี-วัน-ทอน ชาย
ชีวานนท์ ชี-วา-นน ชาย
ชีวาพร ชี-วา-พอน หญิง
ชีวาภร ชี-วา-พอน หญิง
ชีวาภรณ์ ชี-วา-พอน หญิง
ชีวินทร์ ชี-วิน ชาย
ชื่นกมล ชื่น-กะ-มน หญิง
ชุจิตราภรณ์ ชุ-จิด-ตรา-พอน หญิง
ชุดา ชุ-ดา หญิง
ชุตาพร ชุ-ตา-พอน หญิง
ชุติ ชุ-ติ ชาย
ชุติกนิษฐ์ภา ชุ-ติ-กะ-นิด-พา หญิง
ชุติกา ชุ-ติ-กา หญิง
ชุติกาญจณ์ ชุ-ติ-กาน หญิง
ชุติกาญจน์ ชุ-ติ-กาน หญิง
ชุติกาญนจ์ ชุ-ติ-กาน ชาย
ชุติกาล ชุ-ติ-กาน หญิง
ชุติเดช ชุ-ติ-เดด ชาย
ชุติเทพ ชุ-ตื-เทบ ชาย
ชุตินันท์ ชุ-ติ-นัน หญิง
ชุตินานันท์ ชุ-ติ-นา-นัน หญิง
ชุติพนธ์ ชุ-ติ-พน ชาย
ชุติพัชร ชุ-ติ-พัด หญิง
ชุติพัชร์ ชุ-ติ-พัด หญิง
ชุติพัฒน์ ชุ-ติ-พัด หญิง
ชุติภัค ชุ-ติ-พัก หญิง
ชุติภา ชุ-ติ-พา หญิง
ชุติมณฑน์ ชุ-ติ-มน หญิง
ชุติมณฑม์ ชุ-ติ-มน หญิง
ชุติมน ชุ-ติ-มน หญิง
ชุติมนต์ ชุ-ติ-มน หญิง
ชุติมันต์ ชุ-ติ-มัน หญิง
ชุติมา ชุ-ติ-มา หญิง
ชุติมาภร ชุ-ติ-มา-พอน หญิง
ชุติวัต ชุ-ติ-วัด ชาย
ชุติวิชัย ชุ-ติ-วิ-ไช ชาย
ชุติสา ชุ-ติ-สา หญิง
ชุธิตา ชุ-ทิ-ตา หญิง
ชุมโชค ชุม-โชก ชาย
ชุมพร ชุม-พอน ชาย
ชุมพล ชุม-พน ชาย
ชุมศักดิ์ ชุม-สัก ชาย
ชุลีกร ชุ-ลี-กอน หญิง
ชุษณะ ชุด-สะ-นะ ชาย
ชูกิจ ชู-กิด ชาย
ชูเกียรติ ชู-เกียด ชาย
ชูฉัตร ชู-ฉัด ชาย
ชูชาติ ชู-ชาด ชาย
ชูชีพ ชู-ชีบ ชาย
ชูญาณ ชู-ยาน ชาย
ชูพงศ์ ชู-พง ชาย
ชูพงษ์ ชู-พง ชาย
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

การดูดวงด้วยกราฟชีวิตเป็นการดูดวงโดยใช้วันเดือนปีเกิดเป็นสำคัญและใช้เวลาเกิดเพื่อหาวันเดือนปีเกิดที่ถูกต้อง การดูดวงด้วยกราฟชีวิตจะแบ่งภพออกเป็น 12 ภพเช่นเดียวกับโหราศาสตร์ไทยแต่ใช้วันเดือนปีเกิดเพื่อหาเลขประจำฐานทั้ง 12 แทนตำแหน่งของดาวในราศีจักร

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยเลขโหรา เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เพิ่มโชคดีในปีนั้น

เป็นตำราที่แม่นยำตำราหนึ่ง ซึ่งได้ใช้กันแพร่หลายเป็นอันมาก เดิมเป็นตำราของชาวยิปซี แล้วถูกถ่ายทอดเป็นภาษาอังกฤษ ตำราโอเรกุรัม เป็นตำราที่ไขความข้องใจของผู้รับคำพยากรณ์อย่างง่ายได้เป็นอันดี