ชื่อมงคลลำดับที่ 3601-3700
ชื่ออ่านว่าเพศ
โชคชัย โชก-ไช ชาย
โชคฑีรภัคญ์ โชก-ที-ระ-พัก ชาย
โชคดี โชก-ดี ชาย
โชคถาวร โชก-ถา-วอน ชาย
โชคธีรภัค โชก-ที-ระ-พัก ชาย
โชติ โชด ชาย
โชติกะ โช-ติ-กะ ชาย
โชติกา โช-ติ-กา หญิง
โชติกาญจน์ โชด-ติ-กาน หญิง
โชติกานต์ โช-ติ-กาน หญิง
โชติกุล โชด-ติ-กุน ชาย
โชติชญาน์ โช-ติ-ชะ-ยา หญิง
โชติชนิต โช-ติ-ชะ-นิด ชาย
โชติธนะ โชด-ทะ-นะ ชาย
โชติธัช โช-ติ-ทัด ชาย
โชตินันท์ โช-ติ-นัน ชาย
โชตินารา โชด-นา-รา หญิง
โชติพัฒน์ โช-ติ-พัด ชาย
โชติพิชญ์ โชด-ติ-พิด หญิง
โชติภณ โช-ติ-พน ชาย
โชติภัค โช-ติ-พัก ชาย
โชติภูมิ โช-ติ-พูมิ ชาย
โชติมณี โชด-มะ-นี หญิง
โชติมนต์ โช-ติ-มน ชาย
โชติยนารา โช-ติ-ยะ-นา-รา หญิง
โชติย์นารา โช-ติ-นา-รา หญิง
โชติรส โช-ติ-รด หญิง
โชติรัตน์ โช-ติ-รัด หญิง
โชติรัศม์ โช-ติ-รัด หญิง
โชติวัต โช-ติ-วัด ชาย
โชติวิชช์ โช-ติ-วิด ชาย
โชติวิทย์ โช-ติ-วิด ชาย
โชติวุฒิ โช-ติ-วุด ชาย
โชว์รัตน์ โช-รัด ชาย
โชษิตา โช-สิ-ตา หญิง
ไชย ไช ชาย
ไชยกร ไช-ยะ-กอน ชาย
ไชยเชษฐ์ ไช-ยะ-เชด ชาย
ไชยเดช ไช-ยะ-เดด ชาย
ไชยทัศน์ ไช-ยะ-ทัด ชาย
ไชยธรรม ไช-ยะ-ทำ ชาย
ไชยนันท์ ไช-ยะ-นัน ชาย
ไชยบดินทร์ ไช-บอ-ดิน ชาย
ไชยพงศ์ ไช-ยะ-พง ชาย
ไชยพร ไช-ยะ-พอน ชาย
ไชยพศ ไช-ยะ-พด ชาย
ไชยพัฒน์ ไช-ยะ-พัด ชาย
ไชยพันธุ์ ไช-ยะ-พัน ชาย
ไชยภพ ไช-ยะ-พบ ชาย
ไชยภัฒนก์ ไช-ยะ-พัด ชาย
ไชยภัทร ไช-ยะ-พัด ชาย
ไชยยงค์ ไช-ยง ชาย
ไชยยศ ไช-ยด ชาย
ไชยยา ไช-ยา ชาย
ไชยยุทธ ไช-ยุด ชาย
ไชยยุทธิ์ ไช-ยุด ชาย
ไชยโย ไช-โย ชาย
ไชยรักษ์ ไช-ยะ-รัก ชาย
ไชยรัฐ ไช-รัด ชาย
ไชยรัตน์ ไช-รัด ชาย
ไชยวรรธน์ ไช-วัด ชาย
ไชยวัฒน์ ไช-วัด ชาย
ไชย์วัฒน์ ไช-วัด ชาย
ไชยวัศ ไช-ยะ-วัด ชาย
ไชยวิชญ์ ไช-ยะ-วิด ชาย
ไชยวิทย์ ไช-วิด ชาย
ไชยวุฑฒิ ไช-วุด ชาย
ไชยวุฒิ ไช-วุด ชาย
ไชยเวช ไช-เวด ชาย
ไชยสิทธิ์ ไช-ยะ-สิด ชาย
ไชยอนันต์ ไช-อะ-นัน ชาย
ไชยา ไช-ยา ชาย
ไชยากร ไช-ยา-กอน ชาย
ไชยานุชิต ไช-ยา-นุ-ชิด ชาย
ซำซูรี ซำ-ซู-รี ชาย
ซีรีน ซี-รีน หญิง
ซุ้มลดา ซุ้ม-ละ-ดา หญิง
แซม แซม ชาย
ฌณิณทร์ทิพย์ ชะ-นิน-ทิบ หญิง
ฌัชญา ชัด-ชะ-ยา หญิง
ฌาณชนะ ชาน-ชะ-นะ ชาย
ฌาณทวี ชาน-ทะ-วี ชาย
ฌาณธิดา ชาน-ทิ-ดา หญิง
ฌาณประโพธ ชาน-ประ-โพด ชาย
ฌาณพรรธน์ ชาน-นะ-วัด ชาย
ฌาณวัตน์ ชา-นะ-วัด ชาย
ฌาณิศา ชา-นิ-สา หญิง
ฌาณิษา ชา-นิ-สา หญิง
ฌาณีญา ชา-นี-ยา หญิง
ฌาน ชาน ชาย
ฌานชนะ ชาน-ชะ-นะ ชาย
ฌานทวี ชาน-ทะ-วี ชาย
ฌานธิดา ชาน-ทิ-ดา หญิง
ฌานประโพธ ชาน-ประ-โพด ชาย
ฌานวัตน์ ชาน-นะ-วัด ชาย
ฌานิศา ชา-นิ-สา หญิง
ฌานีญา ชา-นี-ยา หญิง
เฌอ เชอ หญิง
เฌอญดา เชอ-ยะ-ดา หญิง
เฌอณัช เชอ-นัด หญิง
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เวนิใโชคดีในปีนั้น