ชื่อมงคลลำดับที่ 3501-3600
ชื่ออ่านว่าเพศ
ชิยารัตน์ ชิ-ยา-รัด หญิง
ชิระสุธี ชิ-ระ-สุ-ที ชาย
ชิราธีร์ ชิ-รา-ที ชาย
ชิษฐ์กัญญา ชิด-กัน-ยา หญิง
ชิษณุชา ชิด-สะ-นุ-ชา ชาย
ชิษนุพงศ์ ชิด-สะ-นุ-พง ชาย
ชิสา ชิ-สา หญิง
ชิสากัญญ์ ชิ-สา-กัน หญิง
ชิสาพัชร์ ชิ-สา-พัด หญิง
ชีพนนท์ ชีบ-พะ-นน ชาย
ชีพาคม ชี-พา-คม ชาย
ชีวเทพ ชี-วะ-เทบ ชาย
ชีวธันย์ ชี-วะ-ทัน ไม่ระบุ
ชีวนันท์ ชี-วะ-นัน หญิง
ชีวันธร ชี-วัน-ทอน ชาย
ชีวานนท์ ชี-วา-นน ชาย
ชีวาพร ชี-วา-พอน หญิง
ชีวาภร ชี-วา-พอน หญิง
ชีวาภรณ์ ชี-วา-พอน หญิง
ชีวินทร์ ชี-วิน ชาย
ชื่นกมล ชื่น-กะ-มน หญิง
ชุจิตราภรณ์ ชุ-จิด-ตรา-พอน หญิง
ชุดา ชุ-ดา หญิง
ชุตาพร ชุ-ตา-พอน หญิง
ชุติ ชุ-ติ ชาย
ชุติกนิษฐ์ภา ชุ-ติ-กะ-นิด-พา หญิง
ชุติกา ชุ-ติ-กา หญิง
ชุติกาญจณ์ ชุ-ติ-กาน หญิง
ชุติกาญจน์ ชุ-ติ-กาน หญิง
ชุติกาญนจ์ ชุ-ติ-กาน ชาย
ชุติกาล ชุ-ติ-กาน หญิง
ชุติเดช ชุ-ติ-เดด ชาย
ชุติเทพ ชุ-ตื-เทบ ชาย
ชุตินันท์ ชุ-ติ-นัน หญิง
ชุตินานันท์ ชุ-ติ-นา-นัน หญิง
ชุติพนธ์ ชุ-ติ-พน ชาย
ชุติพัชร ชุ-ติ-พัด หญิง
ชุติพัชร์ ชุ-ติ-พัด หญิง
ชุติพัฒน์ ชุ-ติ-พัด หญิง
ชุติภัค ชุ-ติ-พัก หญิง
ชุติภา ชุ-ติ-พา หญิง
ชุติมณฑน์ ชุ-ติ-มน หญิง
ชุติมณฑม์ ชุ-ติ-มน หญิง
ชุติมน ชุ-ติ-มน หญิง
ชุติมนต์ ชุ-ติ-มน หญิง
ชุติมันต์ ชุ-ติ-มัน หญิง
ชุติมา ชุ-ติ-มา หญิง
ชุติมาภร ชุ-ติ-มา-พอน หญิง
ชุติวัต ชุ-ติ-วัด ชาย
ชุติวิชัย ชุ-ติ-วิ-ไช ชาย
ชุติสา ชุ-ติ-สา หญิง
ชุธิตา ชุ-ทิ-ตา หญิง
ชุมโชค ชุม-โชก ชาย
ชุมพร ชุม-พอน ชาย
ชุมพล ชุม-พน ชาย
ชุมศักดิ์ ชุม-สัก ชาย
ชุลีกร ชุ-ลี-กอน หญิง
ชุษณะ ชุด-สะ-นะ ชาย
ชูกิจ ชู-กิด ชาย
ชูเกียรติ ชู-เกียด ชาย
ชูฉัตร ชู-ฉัด ชาย
ชูชาติ ชู-ชาด ชาย
ชูชีพ ชู-ชีบ ชาย
ชูญาณ ชู-ยาน ชาย
ชูพงศ์ ชู-พง ชาย
ชูพงษ์ ชู-พง ชาย
ชูพันธ์ ชู-พัน ชาย
ชูวิทย์ ชู-วิด ชาย
ชูศรี ชู-สี หญิง
ชูศักดิ์ ชู-สัก หญิง
ชูศิลป์ ชู-สิน ชาย
ชูสกุล ชู-สะ-กุน ชาย
ชูสิทธิ์ ชู-สิด ชาย
ชูสิน ชู-สิน ชาย
ชูแสง ชู-แสง ชาย
เชชิษา เช-ชิ-สา หญิง
เชฏฐวุฒิ เชด-ถะ-วุด ชาย
เชวงเกียรติ ชะ-เวง-เกียด ชาย
เชวงศักดิ์ ชะ-เวง-สัก ชาย
เชษฐณัทฐ์ เชด-ถะ-นัด หญิง
เชษฐ์ธิดา เชด-ทิ-ดา หญิง
เชษฐ์ธิตา เชด-ทิ-ตา หญิง
เชษฐพงศ์ เชด-ถะ-พง ชาย
เชษฐ์อุษา เชด-อุ-สา หญิง
เชษฐา เชด-ถา หญิง
เชษฐ์ เชด ชาย
เชาวนันท์ เชา-วะ-นัน ชาย
เชาวน์ เชา ชาย
เชาวภณ เชา-วะ-พน ชาย
เชาวโรจน์ เชา-วะ-โรด ชาย
เชาวลิต เชา-วะ-ลิด ชาย
เชาว์วัฒน์ เชา-วัด ชาย
เชาว์ เชา ชาย
เชิญ เชิน ชาย
เชิญบุญ เชิน-บุน ชาย
เชิญปิติ เชิน-ปิ-ติ หญิง
เชิด เชิด ชาย
เชิดชัย เชิด-ไช ชาย
เชิดศักดิ์ เชิด-สัก ชาย
เชียร เชียน ชาย
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เวนิใโชคดีในปีนั้น