ชื่อมงคลลำดับที่ 3501-3600
ชื่ออ่านว่าเพศ
ชัยยศ ไช-ยด ชาย
ชัยยา ไช-ยา ชาย
ชัยยุทธ ไช-ยุด หญิง
ชัยรพ ไช-ยะ-รบ ชาย
ชัยรัตน์ ไช-รัด ชาย
ชัยโรจน์ ไช-โรด ชาย
ชัยฤกษ์ ไช-ยะ-เริก ชาย
ชัยวรพงศ์ ไช-วอ-ระ-พง ชาย
ชัยวัฒน์ ไช-วัด ชาย
ชัยวัน ไช-ยะ-วัน ชาย
ชัยวิชญ์ ไช-ยะ-วิด ชาย
ชัยวิชิต ไช-วิ-ชิด ชาย
ชัยวุฒิ ไช-ยะ-วุด ชาย
ชัยสิทธิ์ ไช-ยะ-สิด ชาย
ชา ชา หญิง
ชาคร ชา-คอน ชาย
ชาคริต ชา-คริด ชาย
ชาคริตณัฏฐ์ ชา-คริด-นัด ชาย
ชาคริตณัฏฐา ชา-คริด-นัด-ถา หญิง
ชาคริยา ชา-คริ-ยา หญิง
ชาครียา ชา-ครี-ยา หญิง
ชาครีย์ ชา-คะ-รี หญิง
ชาญ ชาน หญิง
ชาญจิโรจน์ ชาน-จิ-โรด ชาย
ชาญชัย ชาน-ไช ชาย
ชาญณรงค์ ชาน-นะ-รง ชาย
ชาญปรีชา ชาน-ปรี-ชา ชาย
ชาญพัฒน์ ชาน-พัด ชาย
ชาญฤทธิ์ ชาน-ริด ชาย
ชาญวิชญ์ ชาน-วิด ชาย
ชาญวิทย์ ชาน-วิด หญิง
ชาญวุฒิ ชาน-วุด ชาย
ชาญเวช ชาน-เวด ชาย
ชาญสิทธิ์ ชาน-สิด ชาย
ชาฐิตตา ชา-ถิด-ตา หญิง
ชาณัชฐ์ปภา ชา-นัด-ปะ-พา หญิง
ชาณิดา ชา-นิ-ดา หญิง
ชาดา ชา-ดา ไม่ระบุ
ชาตพล ชา-ตะ-พน ชาย
ชาตพิทย์ ชา-ตะ-พิด ชาย
ชาตยา ชาด-ตะ-ยา หญิง
ชาตโยดม ชาด-ตะ-โย-ดม ชาย
ชาตรี ชา-ตรี ชาย
ชาตวิทย์ ชา-ตะ-วิด ชาย
ชาตอาชาไนย ชาด-อา-ชา-ไน ชาย
ชาติ ชาด ชาย
ชาติกฤช ชาด-กริด ชาย
ชาติชาย ชาด-ชาย ชาย
ชาติบดินทร์ ชาด-บอ-ดิน ชาย
ชาติพงศ์ ชาด-ติ-พง ชาย
ชาทชัย ชา-ทะ-ไช ชาย
ชานน ชา-นน ชาย
ชานนท์ ชา-นน ชาย
ชานัศญา ชา-นัด-สะ-ยา หญิง
ชาพัทธอร ชา-พัด-ทะ-ออน หญิง
ชาย ชาย ชาย
ชายชาญ ชาย-ชาน ชาย
ชายธวัช ชาย-ทะ-วัด ชาย
ชายรัตน์ ชาย-รัด ชาย
ชารินทร์ ชา-ริน ชาย
ชารี ชา-รี หญิง
ชาลิณี ชา-ลิ-นี หญิง
ชาลินี ชา-ลิ-นี หญิง
ชาลิศา ชา-ลิ-สา หญิง
ชาลิสา ชา-ลิ-สา หญิง
ชาลี ชา-ลี ชาย
ชาวิณี ชา-วิ-นี หญิง
ชาสิตา ชา-สิ-ตา หญิง
ชำนาญ ชำ-นาน ชาย
ชิงเยี่ยม ชิง-เยี่ยม ชาย
ชิชญา ชิ-ชะ-ยา หญิง
ชิชา ชิ-ชา หญิง
ชิชากร ชิ-ชา-กอน หญิง
ชิชาญา ชิ-ชา-ยา หญิง
ชิชาภา ชิ-ชา-พา หญิง
ชิณ ชิน ชาย
ชิณกฤช ชิน-นะ-กริด ชาย
ชิณณวรรธน์ ชิน-นะ-วัด ชาย
ชิณท์ณภัทร์ ชิน-นะ-พัด ชาย
ชิดจันทร์ ชิด-จัน หญิง
ชิดชญา ชิด-ชะ-ยา หญิง
ชิดชนก ชิด-ชะ-นก หญิง
ชิดพร ชิ-ดะ-พอน หญิง
ชิต ชิด ชาย
ชิตกัญญา ชิด-กัน-ยา หญิง
ชิตชญา ชิด-ชะ-ยา หญิง
ชิตชนก ชิด-ชะ-นก หญิง
ชิตชไม ชิด-ชะ-ไม หญิง
ชิตญา ชิด-ตะ-ยา หญิง
ชิตต์ชญาน์ ชิด-ชะ-ยา หญิง
ชิตพงศ์ ชิด-ตะ-พง ชาย
ชิตพล ชิด-ตะ-พน ชาย
ชิตมนัส ชิด-มะ-นัด ชาย
ชิตวร ชิ-ตะ-วอน หญิง
ชิตาพัณณ์ ชิ-ตะ-พัน หญิง
ชิติกานต์ ชิ-ติ-กาน หญิง
ชิติชาลินีย์ ชิ-ติ-ชา-ลิ-นี หญิง
ชิตินทรีย์ ชิ-ติน-ทรี ชาย
ชิติพัทธ์ ชิ-ติ-พัด ชาย
ชิติสรรค์ ชิ-ติ-สัน ชาย
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

การดูดวงด้วยกราฟชีวิตเป็นการดูดวงโดยใช้วันเดือนปีเกิดเป็นสำคัญและใช้เวลาเกิดเพื่อหาวันเดือนปีเกิดที่ถูกต้อง การดูดวงด้วยกราฟชีวิตจะแบ่งภพออกเป็น 12 ภพเช่นเดียวกับโหราศาสตร์ไทยแต่ใช้วันเดือนปีเกิดเพื่อหาเลขประจำฐานทั้ง 12 แทนตำแหน่งของดาวในราศีจักร

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยเลขโหรา เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เพิ่มโชคดีในปีนั้น

เป็นตำราที่แม่นยำตำราหนึ่ง ซึ่งได้ใช้กันแพร่หลายเป็นอันมาก เดิมเป็นตำราของชาวยิปซี แล้วถูกถ่ายทอดเป็นภาษาอังกฤษ ตำราโอเรกุรัม เป็นตำราที่ไขความข้องใจของผู้รับคำพยากรณ์อย่างง่ายได้เป็นอันดี