ชื่อมงคลลำดับที่ 3401-3500
ชื่ออ่านว่าเพศ
ชวิศรา ชะ-วิด-สะ-รา หญิง
ชวิศา ชะ-วิ-สา หญิง
ชวิษฐา ชะ-วิด-ถา หญิง
ชวิสรา ชะ-วิด-สะ-รา หญิง
ชษุกา ชะ-สุ-กา ชาย
ช้องมาศ ช้อง-มาด หญิง
ช่อชมพู ช่อ-ชม-พู หญิง
ช่อชิชา ช่อ-ชิ-ชา หญิง
ช่อทิพย์ ช่อ-ทิบ หญิง
ชอน ชอน ชาย
ชอบ ชอบ ชาย
ช่อเพียว ช่อ-เพียว ชาย
ช่อเฟื่องฟ้า ช่อ-เฟื่อง-ฟ้า หญิง
ชัช ชัด ชาย
ชัชกรณ์ ชัด-ชะ-กอน หญิง
ชัชขวัญ ชัด-ชะ-ขวัน หญิง
ชัชชญา ชัด-ชะ-ยา หญิง
ชัชชฎาภรณ์ ชัด-ชะ-ดา-พอน หญิง
ชัชชน ชัด-ชน ชาย
ชัชชล ชัด-ชน ชาย
ชัชชัย ชัด-ไช ชาย
ชัชชาติ ชัด-ชาด ชาย
ชัชญณัท ชัด-ยะ-นัด หญิง
ชัชญาณิจฌ์ ชัด-ชะ-ยา-นิด หญิง
ชัชญาณิช ชัด-ชะ-ยา-นิด หญิง
ชัชฎาพร ชัด-ชะ-ดา-พอน หญิง
ชัชฐิชา ชัด-ถิ-ชา หญิง
ชัชณัส ชัด-ชะ-นัด ชาย
ชัชนก ชัด-ชะ-นก ชาย
ชัชนันท์ ชัด-ขะ-นัน ชาย
ชัชนาวี ชัด-นา-วี ชาย
ชัชพงศ์ ชัด-ชะ-พง ชาย
ชัชพงษ์ ชัด-ชะ-พง ชาย
ชัชพร ชัด-ชะ-พอน หญิง
ชัชพล ชัด-ชะ-พน ชาย
ชัชพิมุข ชัด-พิ-มุก ชาย
ชัชรัณ ชัด-ชะ-รัน ชาย
ชัชรินทร์ ชัด-ชะ-ริน ชาย
ชัชฤทธิ์ ชัด-ชะ-ริด ชาย
ชัชวลิต ชัด-วะ-ลิด ชาย
ชัชวาล ชัด-ชะ-วาน ชาย
ชัชวาลย์ ชัด-ชะ-วาน ชาย
ชัชวีร์ ชัด-ชะ-วี ชาย
ชัญกร ชัน-ยะ-กอน หญิง
ชัญชนก ชัน-ชะ-นก หญิง
ชัญชนันท์ ชัน-ยะ-ชะ-นัน หญิง
ชัญญกัญญ์ ชัน-ยะ-กัน หญิง
ชัญญณัท ชัน-ยะ-นัด หญิง
ชัญญ์ธนัน ชัน-ทะ-นัน หญิง
ชัญญ์นิพา ชัน-นิ-พา หญิง
ชัญญ์นิภา ชัน-นิ-พา หญิง
ชัญญพัชร ชัน-ยะ-พัด หญิง
ชัญญพัชร์ ชัน-ยะ-พัด หญิง
ชัญญพิมพกาญจน์ ชัน-ยะ-พิม-พะ-กาน หญิง
ชัญญภัทร ชัน-ยะ-พัด หญิง
ชัญญมน ชัน-ยะ-มน หญิง
ชัญญรัชต์ ชัน-ยะ-รัด หญิง
ชัญญอร ชัน-ยะ-ออน หญิง
ชัญญา ชัน-ยา หญิง
ชัญญากร ชัน-ยา-กอน หญิง
ชัญญาณ์ ชัน-ยา หญิง
ชัญญาดา ชัน-ยา-ดา หญิง
ชัญญานุช ชัน-ยา-นุด หญิง
ชัญญาพัชญ์ ชัน-ยา-พัด หญิง
ชัญญาภัค ชัน-ยา-พัก หญิง
ชัญญาวีร์ ชัน-ชา-วี หญิง
ชัญญิณัท ชัน-ยิ-นัด หญิง
ชัญณัณ ชัน-ยะ-นัน หญิง
ชัญณิณ ชัน-ยะ-นิน หญิง
ชัญรยา ชัน-ยะ-ระ-ยา หญิง
ชัฏฎาวุฒิ ชัด-ดา-วุด ชาย
ชันยชา ชัน-ยะ-ชา หญิง
ชันยา ชัน-ยา หญิง
ชัพวิชญ์ ชับ-พะ-วิด ชาย
ชัย ไช ชาย
ชัยกร ไช-ยะ-กอน ชาย
ชัยกรณ์ ไช-ยะ-กอน ชาย
ชัยกฤต ไช-ยะ-กริด ชาย
ชัยค์บุริศฐ์ ไช-บุ-ริด ชาย
ชัยชนะ ไช-ชะ-นะ ชาย
ชัยชิด ไช-ยะ-ชิด ชาย
ชัยชิต ไช-ยะ-ชิด หญิง
ชัยณรงค์ ไช-นะ-รง ชาย
ชัยเดช ไช-ยะ-เดด ชาย
ชัยทัต ไช-ยะ-ทัด ชาย
ชัยธน ไช-ยะ-ทน ชาย
ชัยธนาวินท์ ไช-ทะ-นา-วิน ชาย
ชัยธวัช ไช-ทะ-วัด ชาย
ชัยธัช ไช-ยะ-ทัด ชาย
ชัยนันทน์ ไช-ยะ-นัน ชาย
ชัยนันท์ ไช-ยะ-นัน ชาย
ชัยนิตย์ ไช-ยะ-นิด หญิง
ชัยพร ไช-ยะ-พอน ชาย
ชัยพฤกษ์ ไช-ยะ-พรึก ชาย
ชัยพัชร ไช-ยะ-พัด ชาย
ชัยพิพัฒน์ ไช-พิ-พัด ชาย
ชัยภักดิ์ ไช-ยะ-พัก ชาย
ชัยภัทร ไช-ยะ-พัด ชาย
ชัยมงคล ไช-ยะ-มง-คน ชาย
ชัยมนัส ไช-มะ-นัด ชาย
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

การดูดวงด้วยกราฟชีวิตเป็นการดูดวงโดยใช้วันเดือนปีเกิดเป็นสำคัญและใช้เวลาเกิดเพื่อหาวันเดือนปีเกิดที่ถูกต้อง การดูดวงด้วยกราฟชีวิตจะแบ่งภพออกเป็น 12 ภพเช่นเดียวกับโหราศาสตร์ไทยแต่ใช้วันเดือนปีเกิดเพื่อหาเลขประจำฐานทั้ง 12 แทนตำแหน่งของดาวในราศีจักร

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยเลขโหรา เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เพิ่มโชคดีในปีนั้น

เป็นตำราที่แม่นยำตำราหนึ่ง ซึ่งได้ใช้กันแพร่หลายเป็นอันมาก เดิมเป็นตำราของชาวยิปซี แล้วถูกถ่ายทอดเป็นภาษาอังกฤษ ตำราโอเรกุรัม เป็นตำราที่ไขความข้องใจของผู้รับคำพยากรณ์อย่างง่ายได้เป็นอันดี