ชื่อมงคลลำดับที่ 3201-3300
ชื่ออ่านว่าเพศ
ชลภัสสร ชน-พัด-สอน หญิง
ชลภัสสรณ์ ชน-พัด-สอน หญิง
ชลภัสส์ ชน-ละ-พัด หญิง
ชลมาก ชน-ละ-มาก หญิง
ชลลดา ชน-ละ-ดา หญิง
ชลลธรณ์ ชน-ละ-ทอน หญิง
ชลวิชช์ ชน-ละ-วิด ชาย
ชลเวช ชน-ละ-เวด ชาย
ชลศักดิ์ ชน-ละ-สัก ชาย
ชลัช ชะ-ลัด ชาย
ชลัชญา ชะ-ลัด-ชะ-ยา หญิง
ชลัท ชะ-ลัด ชาย
ชลันดา ชะ-ลัน-ดา หญิง
ชลันธร ชะ-ลัน-ทอน ชาย
ชลากร ชะ-ลา-กอน ชาย
ชลาคม ชะ-ลา-คม ชาย
ชลาลัย ชะ-ลา-ไล หญิง
ชลิดา ชะ-ลิ-ดา หญิง
ชลิต ชะ-ลิด ชาย
ชลิตเนตร ชะ-ลิด-เนด ชาย
ชลิตวรรณ ชะ-ลิด-วัน หญิง
ชลิตา ชะ-ลิ-ตา หญิง
ชลี ชะ-ลี หญิง
ชลียา ชะ-ลี-ยา หญิง
ชโลทร ชะ-โล-ทอน ชาย
ชโลบล ชะ-โล-บน ชาย
ชวกร ชะ-วะ-กอน ชาย
ชวการ ชะ-วะ-กาน ชาย
ชวณัณ ชะ-วะ-นัน หญิง
ชวน ชวน ชาย
ชวนชม ชวน-ชม หญิง
ชวนชื่น ชวน-ชื่น ชาย
ชวนพิศ ชวน-พิด หญิง
ชวนะ ชะ-วะ-นะ ชาย
ชวนันท์ ชะ-วะ-นัน ชาย
ชวนากร ชะ-วะ-นา-กอน หญิง
ชวนิกา ชะ-วะ-นิ-กา หญิง
ชวพร ชะ-วะ-พอน หญิง
ชวภณ ชะ-วะ-พน ชาย
ชวรัตน์ ชะ-วะ-รัด ชาย
ชวโรจน์ ชะ-วะ-โรด ชาย
ชวลัน ชะ-วะ-ลัน ชาย
ชวลิต ชะ-วะ-ลิด ชาย
ชวันภัทร์ ชะ-วัน-พัด หญิง
ชวัลกร ชะ-วัน-กอน ชาย
ชวัลญา ชะ-วัน-ยา หญิง
ชวัลฐินี ชะ-วัน-ถิ-นี หญิง
ชวัลนุช ชะ-วัน-นุด หญิง
ชวัลพัชร ชะ-วัน-พัด หญิง
ชวัลภัทร ชะ-วัน-พัด หญิง
ชวัลรัตน์ ชะ-วัน-รัด หญิง
ชวัลลักษณ์ ชะ-วัน-ลัก หญิง
ชวัลวัฒน์ ชะ-วัน-วัด ชาย
ชวัลวิทย์ ชะ-วัน-วิด ชาย
ชวารี ชะ-วา-รี หญิง
ชวาลา ชะ-วา-ลา หญิง
ชวิช ชะ-วิด ชาย
ชวิญา ชะ-วิ-ยา หญิง
ชวิดา ชะ-วิ-ดา หญิง
ชวิน ชะ-วิน ชาย
ชวินทร์วิทย์ ชะ-วิน-วิด ชาย
ชวินทร์ ชะ-วิน ชาย
ชวินท์ ชะ-วิน ชาย
ชวินธร ชะ-วิน-ทอน ชาย
ชวินรดา ชะ-วิน-ระ-ดา หญิง
ชวิศ ชะ-วิด ชาย
ชวิศรา ชะ-วิด-สะ-รา หญิง
ชวิศา ชะ-วิ-สา หญิง
ชวิษฐา ชะ-วิด-ถา หญิง
ชวิสรา ชะ-วิด-สะ-รา หญิง
ชษุกา ชะ-สุ-กา ชาย
ช้องมาศ ช้อง-มาด หญิง
ช่อชมพู ช่อ-ชม-พู หญิง
ช่อชิชา ช่อ-ชิ-ชา หญิง
ช่อทิพย์ ช่อ-ทิบ หญิง
ชอน ชอน ชาย
ชอบ ชอบ ชาย
ช่อเพียว ช่อ-เพียว ชาย
ช่อเฟื่องฟ้า ช่อ-เฟื่อง-ฟ้า หญิง
ชัช ชัด ชาย
ชัชกรณ์ ชัด-ชะ-กอน หญิง
ชัชขวัญ ชัด-ชะ-ขวัน หญิง
ชัชชญา ชัด-ชะ-ยา หญิง
ชัชชฎาภรณ์ ชัด-ชะ-ดา-พอน หญิง
ชัชชน ชัด-ชน ชาย
ชัชชล ชัด-ชน ชาย
ชัชชัย ชัด-ไช ชาย
ชัชชาติ ชัด-ชาด ชาย
ชัชญณัท ชัด-ยะ-นัด หญิง
ชัชญาณิจฌ์ ชัด-ชะ-ยา-นิด หญิง
ชัชญาณิช ชัด-ชะ-ยา-นิด หญิง
ชัชฎาพร ชัด-ชะ-ดา-พอน หญิง
ชัชฐิชา ชัด-ถิ-ชา หญิง
ชัชณัส ชัด-ชะ-นัด ชาย
ชัชนก ชัด-ชะ-นก ชาย
ชัชนันท์ ชัด-ขะ-นัน ชาย
ชัชนาวี ชัด-นา-วี ชาย
ชัชพงศ์ ชัด-ชะ-พง ชาย
ชัชพงษ์ ชัด-ชะ-พง ชาย
ชัชพร ชัด-ชะ-พอน หญิง
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เวนิใโชคดีในปีนั้น