ชื่อมงคลลำดับที่ 3101-3200
ชื่ออ่านว่าเพศ
ชมบุญ ชม-บุน หญิง
ชมพล ชม-พน ชาย
ชมพูนิกข์ ชม-พู-นิก หญิง
ชมพูนุช ชม-พู-นุด หญิง
ชมพูนุท ชม-พู-นุด หญิง
ชมพูเนกข์ ชม-พู-เนก หญิง
ชมภู ชม-พู หญิง
ชมภูนุช ชม-พู-นุด หญิง
ชมภู่ ชม-พู่ หญิง
ชมมณี ชม-มะ-นี หญิง
ชมษร ชม-สอน หญิง
ชม้อย ชะ-ม้อย หญิง
ชมัยพร ชะ-ไม-พอน หญิง
ชไมพร ชะ-ไม-พอน หญิง
ชยกมล ชะ-ยะ-กะ-มน หญิง
ชยกร ชะ-ยะ-กอน ชาย
ชยณัฏฐ์ ชะ-ยะ-นัด ชาย
ชยณัฐ ชะ-ยะ-นัด ชาย
ชยณิช ชะ-ยะ-นิด ชาย
ชยทัต ชะ-ยะ-ทัด ชาย
ชยธร ชะ-ยะ-ทอน ชาย
ชยธรวิศาล ชะ-ยะ-ทอน-วิ-สาน หญิง
ชยธัช ชะ-ยะ-ทัด ชาย
ชยนันท์ ไช-ยะ-นัน ชาย
ชยพร ชะ-ยะ-พอน หญิง
ชยพล ชะ-ยะ-พน หญิง
ชยพัทธ์ ชะ-ยะ-พัด ชาย
ชยภณ ชะ-ยะ-พน ชาย
ชยภัทร์ ชะ-ยะ-พัด ชาย
ชยรพ ชะ-ยะ-รบ ชาย
ชยรัช ชะ-ยะ-รัด ชาย
ชยวรรธน์ ชะ-ยะ-วัด ชาย
ชยวัศ ชะ-ยะ-วัด ชาย
ชยังกูร ชะ-ยัง-กูน ชาย
ชยันต์ ชะ-ยัน ชาย
ชยา ชะ-ยา ชาย
ชยากร ชะ-ยา-กอน ชาย
ชยางกูร ชะ-ยาง-กูน ชาย
ชยานนท์ ชะ-ยา-นน ชาย
ชยานันต์ ชะ-ยา-นัน หญิง
ชยานันท์ ชะ-ยา-นัน ชาย
ชยานิษฐ์ ชะ-ยา-นิด หญิง
ชยาพรรณ ชะ-ยา-พัน หญิง
ชยาภรณ์ ชะ-ยา-พอน หญิง
ชยาภา ชะ-ยา-พา หญิง
ชยามญช์ ชะ-ยา-มน หญิง
ชยาโมท ชะ-ยา-โมด ชาย
ชยารมภ์ ชะ-ยา-รม หญิง
ชยาวิทย์ ชะ-ยา-วิด ชาย
ชยาวี ชะ-ยา-วี หญิง
ชยาวุธ ชะ-ยา-วุด ชาย
ชยิน ชะ-ยิน ชาย
ชยุดา ชะ-ยุ-ดา หญิง
ชยุต ชะ-ยุด ชาย
ชยุตพล ชะ-ยุด-พน ชาย
ชยุตพันธุ์ ชะ-ยุด-พัน ชาย
ชยุตภ์ ชะ-ยุด ชาย
ชยุตม์พันธุ์ ชะ-ยุด-พัน ชาย
ชยุตม์ ชะ-ยุด ชาย
ชยุตรา ชะ-ยุด-ตรา หญิง
ชยุตา ชะ-ยุ-ตา หญิง
ชโยดม ชะ-โย-ดม ชาย
ชรรินธรณ์ ชอน-ริน หญิง
ชรัญญ์ชัย ชะ-รัน-ไช ชาย
ชรัมพร ชะ-รัม-พอน หญิง
ชริตา ชะ-ริ-ตา หญิง
ชริตากาญจน์ ชะ-ริ-ตา-กาน หญิง
ชรินทร ชะ-ริน-ทอน หญิง
ชรินทร์ทิพย์ ชะ-ริน-ทิบ หญิง
ชรินทร์นภา ชะ-ริน-นะ-พา หญิง
ชรินทร์ ชะ-ริน ชาย
ชรินยา ชะ-ริน-ยา หญิง
ชลกนก ชน-กะ-หนก หญิง
ชลกร ชล-ละ-กอน ชาย
ชลชญา ชน-ชะ-ยา หญิง
ชลชญาน์ ชน-ชะ-ยา หญิง
ชลชาติ ชน-ละ-ชาด ชาย
ชลชินี ชน-ชิ-นี หญิง
ชลญา ชน-ละ-ยา หญิง
ชลณภัทร ชน-นะ-พัด ชาย
ชลณัชชา ชน-นัด-ชา หญิง
ชลดา ชน-ละ-ดา หญิง
ชลดาบดี ชน-ละ-ดา-บอ-ดี หญิง
ชลทรัพย์ ชน-ละ-ทรับ ชาย
ชลเทพ ชล-ละ-เทบ ชาย
ชลธนบงกช ชน-ทะ-นะ-บง-กด หญิง
ชลธเนติ์ ชน-ทะ-เน หญิง
ชลธร ชน-ละ-ทอน หญิง
ชลธาร ชน-ละ-ทาน ชาย
ชลธิชญ์ ชน-ละ-ทิด ชาย
ชลธิชา ชน-ทิ-ชา หญิง
ชลธิดา ชน-ทิ-ดา หญิง
ชลธี ชน-ละ-ที ชาย
ชลนิภา ชน-นิ-พา หญิง
ชลพัส ชน-ละ-พัด หญิง
ชลพินท์ ชน-ละ-พิน หญิง
ชลพินทุ์ ชน-ละ-พิน หญิง
ชลภรณ์ ชน-ละ-พอน หญิง
ชลภัคร ชน-ละ-พัก ชาย
ชลภัทร ชน-ละ-พัด หญิง
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เวนิใโชคดีในปีนั้น