ชื่อมงคลลำดับที่ 3001-3100
ชื่ออ่านว่าเพศ
ชนสรณ์ ชะ-นะ-สอน ชาย
ชนสิษฎ์ ชะ-นะ-สิด ชาย
ชนะ ชะ-นะ ชาย
ชนะชล ชะ-นะ-ชน ชาย
ชนะชัย ชะ-นะ-ไช ชาย
ชนะทิศ ชะ-นะ-ทิด ชาย
ชนะพล ชะ-นะ-พน ชาย
ชนะพัชร์ ชะ-นะ-พัด ชาย
ชนะวรรณ ชะ-นะ-วัน หญิง
ชนะศึก ชะ-นะ-สึก ชาย
ชนัญ ชะ-นัน หญิง
ชนัญชภัค ชะ-นัน-ชะ-พัก หญิง
ชนัญชิดา ชะ-นัน-ชิ-ดา หญิง
ชนัญชิตา ชะ-นัน-ชิ-ตา หญิง
ชนัญชุดา ชะ-นัน-ชุ-ดา หญิง
ชนัญญ์ทิชา ชะ-นัน-ทิ-ชา หญิง
ชนัญญ์ธร ชะ-นัน-ทอน หญิง
ชนัญญ์พง ชะ-นัน-พง ชาย
ชนัญญา ชะ-นัน-ยา หญิง
ชนัญญุตา ชะ-นัน-ยุ-ตา หญิง
ชนัญญู ชะ-นัน-ยู หญิง
ชนัญณิชา ชะ-นัน-นิ-ชา หญิง
ชนัญธิดา ชะ-นัน-ทิ-ดา หญิง
ชนัญภัค ชะ-นัน-ยะ-พัก หญิง
ชนัฐกานต์ ชะ-นัด-ถะ-กาน หญิง
ชนัดดา ชะ-นัด-ดา หญิง
ชนัดพล ชะ-นัด-พน ชาย
ชนัต ชะ-นัด ชาย
ชนัตร ชะ-นัด ชาย
ชนัตรา ชะ-นัด-ตรา หญิง
ชนัติพล ชะ-นัด-ติ-พน ชาย
ชนันชิดา ชะ-นัน-ชิ-ดา หญิง
ชนันท์ญา ชะ-นัน-ยา หญิง
ชนันธร ชะ-นัน-ทอน หญิง
ชนันพร ชะ-นัน-พอน หญิง
ชนัศชัย ชะ-นัด-ไช ชาย
ชนา ชะ-นา ชาย
ชนากานต์ ชะ-นา-กาน หญิง
ชนากิตติ์ ชะ-นา-กิด ชาย
ชนาทิพย์ ชะ-นา-ทิบ ชาย
ชนาธินาถ ชะ-นา-ทิ-นาด หญิง
ชนาธิป ชะ-นา-ทิบ ชาย
ชนานนท์ ชะ-นา-นน ชาย
ชนานันท์ ชะ-นา-นัน หญิง
ชนาพร ชะ-นา-พอน หญิง
ชนาพัฒน์ ชะ-นา-พัด ชาย
ชนาภรณ์ ชะ-นะ-พอน หญิง
ชนาภัทร ชะ-นา-พัด ชาย
ชนาภา ชะ-นา-พา หญิง
ชนายุทธ ชะ-นา-ยุด ชาย
ชนารดี ชะ-นา-ระ-ดี หญิง
ชนาวิชญ์ ชะ-นา-วิด ชาย
ชนาวิทย์ ชะ-นา-วิด ชาย
ชนิกา ชะ-นิ-กา หญิง
ชนิกานต์ ชะ-นิ-กาน หญิง
ชนิชา ชะ-นิ-ชา หญิง
ชนิฎา ชะ-นิ-ดา หญิง
ชนิดา ชะ-นิ-ดา หญิง
ชนิดากานต์ ชะ-นิ-ดา-กาน หญิง
ชนิดาภา ชะ-นิ-ดา หญิง
ชนิตพล ชะ-นิด-พน ชาย
ชนิตร์นันท์ ชะ-นิด-นัน หญิง
ชนิตรา ชะ-นิด-ตรา หญิง
ชนิตว์ ชะ-นิด ชาย
ชนิตสิรี ชะ-นิด-สิ-รี หญิง
ชนิตา ชะ-นิ-ตา หญิง
ชนินทร์ทิพย์ ชะ-นิน-ทิบ หญิง
ชนินทร์ ชะ-นิน ชาย
ชนินพร ชะ-นิน-พอน หญิง
ชนินาถ ชะ-นิ-นาด หญิง
ชนิภรณ์ ชะ-นิ-พอน หญิง
ชนิภา ชะ-นิ-พา หญิง
ชนิภาดา ชะ-นิ-พา-ดา หญิง
ชนิศา ชะ-นิ-สา หญิง
ชนิษฐา ชะ-นิด-ถา หญิง
ชนิสร ชะ-นิ-สอน ชาย
ชนิสรา ชะ-นิด-สะ-รา หญิง
ชนุตต์ ชะ-นุด ชาย
ชนุตม์ ชะ-นุด ชาย
ชนุตรา ชะ-นุด-ตรา หญิง
ชนุตร์ ชะ-นุด หญิง
ชเนตร์ ชะ-เนด หญิง
ชเนนทร์ ชะ-เนน ชาย
ชโนดม ชะ-โน-ดม ชาย
ชโนทัย ชะ-โน-ไท หญิง
ชบาฉาย ชะ-บา-ฉาย หญิง
ชม ชม หญิง
ชมกัญ ชม-กัน หญิง
ชมกาณฑ์ ชม-กาน หญิง
ชมการ ชม-กาน หญิง
ชมกาล ชม-กาน หญิง
ชมขวัญ ชม-ขวัน หญิง
ชมขัณฑ์ ชม-ขัน หญิง
ชมชญารัช ชม-ชะ-ยา-รัด หญิง
ชมชนก ชม-ชะ-นก หญิง
ชมชาญ ชม-ชาน ชาย
ชมธนัญญ์ ชม-ทะ-นัน หญิง
ชมนันต์ ชะ-มะ-นัน ชาย
ชมนาด ชม-นาด หญิง
ชมบงกช ชม-บง-กด หญิง
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เวนิใโชคดีในปีนั้น