ชื่อมงคลลำดับที่ 2701-2800
ชื่ออ่านว่าเพศ
จีระพงษ์ จี-ระ-พง ชาย
จีระพัฒน์ จี-ระ-พัด ชาย
จีรัชญ์ จี-รัด หญิง
จีรัชยา จี-รัด-ชะ-ยา หญิง
จีรานุช จี-รา-นุด หญิง
จีราภา จี-รา-พา หญิง
จีรายุทธ จี-รา-ยุด ชาย
จีราวรรณ จี-ระ-วัน หญิง
จีริกา จี-ริ-กา หญิง
จีรินันท์ จี-ริ-นัน หญิง
จุฑา จุ-ทา หญิง
จุฑากรณ์ จุ-ทา-กอน หญิง
จุฑาทิพย์ จุ-ทา-ทิบ หญิง
จุฑาธิบดิ์ จุ-ทา-ทิบ ชาย
จุฑาธิป จุ-ทา-ทิบ หญิง
จุฑานวรัตน์ จุ-ทา-นะ-วะ-รัด หญิง
จุฑานันท์ จุ-ทา-นัน หญิง
จุฑาพจน์ จุ-ทา-พด ชาย
จุฑาพัชร จุ-ทา-พัด หญิง
จุฑาพัชร์ จุ-ทา-พัด หญิง
จุฑาภรณ์ จุ-ทา-พอน หญิง
จุฑาภร์ จุ-ทาบ หญิง
จุฑามณี จุ-ทา-มะ-นี หญิง
จุฑามาศ จุ-ทา-มาด หญิง
จุฑารัตน์ จุ-ทา-รัด หญิง
จุฑาวัชร จุ-ทา-วัด หญิง
จุฑาวิชญ์ จุ-ทา-วิด ชาย
จุฑาสรณ์ จุ-ทา-สอน หญิง
จุตติชัย จุด-ติ-ไช ชาย
จุติ จุ-ติ ชาย
จุติภรณ์ จุ-ติ-พอน หญิง
จุบแจง จุบ-แจง หญิง
จุมพฏ จุม-พด ชาย
จุมพต จุม-พด ชาย
จุมพล จุม-พน หญิง
จุรี จุ-รี หญิง
จุรีพร จุ-รี-พอน หญิง
จุรีรัตน์ จุ-รี-รัด หญิง
จุรีวัลย์ จุ-รี-วัน หญิง
จุไรรัตน์ จุ-ไร-รัด หญิง
จุล จุน ชาย
จุลจักร จุน-ละ-จัก ชาย
จุลเดช จุน-เดด ชาย
จุลทล จุน-ทน ชาย
จุลเทพ จุน-ละ-เทบ ชาย
จุลปรีชา จุน-ละ-ปรี-ชา ชาย
จุลินทร์ จุ-ลิน ชาย
จุลินทิพย์ จุ-ลิน-ทิบ หญิง
จุฬาทิพย์ จุ-ลา-ทิบ หญิง
จุฬารักษ์ จุ-ลา-รัก หญิง
จุฬารัตน์ จุ-ลา-รัด หญิง
จุฬาลักษณ์ จุ-รา-ลัก หญิง
จุฬาวรรณ จุ-รา-วัน หญิง
เจ เจ ชาย
เจณิตตา เจ-นิด-ตา หญิง
เจณิสา เจ-นิ-สา หญิง
เจด็จ จะ-เด็ด ชาย
เจตดิลก เจด-ดิ-หลก ชาย
เจตน์นิพัทธ์ เจด-นิ-พัด ชาย
เจตนา เจด-ตะ-นา ชาย
เจตนิพัทธ์ เจด-นิ-พัด ชาย
เจตนิพิฐ เจด-นิ-พิด ชาย
เจตน์ เจด ชาย
เจตปรียา เจด-ปรี-ยา หญิง
เจตพล เจด-ตะ-พน ชาย
เจตรินทร์ เจด-ตะ-ริน ชาย
เจตวัฒน์ เจด-ตะ-วัด ชาย
เจติญา เจ-ติ-ยา หญิง
เจนจิรา เจน-จิ-รา หญิง
เจนจีรา เจน-จี-รา หญิง
เจนณรงค์ เจน-นะ-รว ชาย
เจนต์ธิดา เจน-ทิ-ดา หญิง
เจนธรรม เจน-ทำ ชาย
เจนธรรมพัฒน์ เจน-ทำ-พัด หญิง
เจนนิช เจน-นิ-ชา หญิง
เจนนิสา เจน-นิ-สา หญิง
เจนภพ เจน-พบ ชาย
เจนฤทธิ์ เจน-ริด ชาย
เจนวิทย์ เจน-วิด ชาย
เจรดา เจ-ระ-ดา หญิง
เจริญ จะ-เริน ชาย
เจริญเกียรติ จะ-เริน-เกียด ชาย
เจริญชง จะ-เริน-ชง หญิง
เจริญรัตน์ จะ-เริน-รัด หญิง
เจริญวิชญ์ จะ-เริน-วิด ชาย
เจริญวิทย์ จะ-เริน-วิด ชาย
เจษฎา เจด-สะ-ดา ชาย
เจษฎาพร เจด-สะ-ดา-พอน หญิง
เจษฎาวิชญ์ เจด-สะ-ดา-วิด ชาย
เจสิญา เจ-สิ-ยา หญิง
เจสิตา เจ-สิ-ตา หญิง
เจ้าจิต เจ้า-จิด หญิง
เจิดศักดิ์ เจิด-สัก ชาย
เจิมขวัญ เจิม-ขวัน หญิง
เจิมพัฒน์ เจิม-พัด ชาย
เจิมวิทย์ เจิม-วิด ชาย
เจียมจิต เจียม-จิด หญิง
เจียระไน เจีย-ระ-ไน หญิง
เจือจิตต์ เจือ-จิด หญิง
ใจขวัญ ใจ-ขวัน หญิง
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เวนิใโชคดีในปีนั้น