ชื่อมงคลลำดับที่ 101-200
ชื่ออ่านว่าเพศ
กนกรวี กะ-หนก-ระ-วี หญิง
กนกรักษ์ กะ-หนก-รัก ไม่ระบุ
กนกรัชต์ กะ-หนก-รัด ไม่ระบุ
กนกรัต กะ-หนก-รัด ไม่ระบุ
กนกรัตน์ กะ-หนก-รัด หญิง
กนกลดา กะ-หนก-ละ-ดา หญิง
กนกลักษณ์ กะ-หนก-ลัก หญิง
กนกเลขา กะ-หนก-เล-ขา หญิง
กนกวดี กะ-หนก-วะ-ดี หญิง
กนกวร กะ-หนก-วอน หญิง
กนกวรรณ กะ-หนก-วัน หญิง
กนกวลัย กะ-หนก-วะ-ไล หญิง
กนกวลี กะ-หนก-วะ-ลี หญิง
กนกวัณณ์ กะ-หนก-วัน หญิง
กนกวิช กะ-หนก-วิด ชาย
กนกอร กะ-หนก-ออน หญิง
กนกอรวรรณ กะ-หนก-ออ-ระ-วัน หญิง
กนกอาภา กะ-หนก-อา-พา หญิง
กนต์ณัฐ กน-นัด หญิง
กนต์ดนัย กน-ดะ-ไน ชาย
กนต์ธรา กน-ทะ-รา หญิง
กนต์ธร กน-ทอน ชาย
กนต์ยุพา กน-ยุ-พา หญิง
กนต์รพี กน-ระ-พี หญิง
กนต์รวี กน-ระ-วี หญิง
กนต์ระพี กน-ระ-พี หญิง
กนธิชา กน-ทิ-ชา หญิง
กนธี กน-ที ชาย
กนล กะ-นน ชาย
กนลา กน-นะ-ลา หญิง
กนิฎฐ์กันต์ กะ-นิด-กัน ชาย
กนิฎฐ์นันต์ กะ-นิด-นัน ชาย
กนิษฐา กะ-นิด-ถา หญิง
กบ กบ หญิง
กพล กะ-พน ชาย
กมน กะ-มน หญิง
กมนดนัย กะ-มน-ดะ-ไน ชาย
กมนทรรศน์ กะ-มน-ทัด ไม่ระบุ
กมนทัต กะ-มน-ทัด ชาย
กมนทิพย์ กะ-มน-ทิบ หญิง
กมนธิดา กะ-มน-ทิ-ดา หญิง
กมนนุช กะ-มน-นุด หญิง
กมนพันธุ์ กะ-มน-พัน หญิง
กมนภัค กะ-มน-พัก หญิง
กมนมณี กะ-มน-มะ-นี หญิง
กมนรัตน์ กะ-มน-รัด หญิง
กมนวัต กะ-มน-วัด ชาย
กมนวัทน์ กะ-มน-วัด ชาย
กมนียา กะ-มะ-นี-ยา หญิง
กมนีย์ กะ-มะ-นี หญิง
กมล กะ-มน ชาย
กมลกนก กะ-มน-กะ-หนก หญิง
กมลกัลย์ กะ-มน-กัน หญิง
กมลกานต์ กะ-มน-กาน หญิง
กมลขัณฑ์ กะ-มน-ขัน หญิง
กมลฉัตร กะ-มน-ฉัด หญิง
กมลฉันท์ กะ-มน-ฉัน หญิง
กมลชนก กะ-มน-ชะ-นก หญิง
กมลณัฐ กะ-มน-นัด หญิง
กมลณิชา กะ-มน-นิ-ชา หญิง
กมลทิพ กะ-มน-ทิบ หญิง
กมลทิพย์ กะ-มน-ทิบ หญิง
กมลเทพ กะ-มน-เทบ ชาย
กมลธร กะ-มน-ทอน หญิง
กมลธาศรน์ กะ-มน-ทา-สอน ชาย
กมลนภัช กะ-มน-นะ-พัด หญิง
กมลนัทธ์ กะ-มน-นัด หญิง
กมลนันท์ กะ-มน-นัน หญิง
กมลนัยน์ กะ-มน-ไน หญิง
กมลนิตย์ กะ-มน-นิด หญิง
กมลเนตร กะ-มน-เนด หญิง
กมลบัตร กะ-มน-ละ-บัด หญิง
กมลปัตร กะ-มน-ละ-ปัด หญิง
กมลปัตร์ กะ-มน-ละ-ปัด หญิง
กมลพร กะ-มน-พอน หญิง
กมลพรรณ กะ-มน-พัน หญิง
กมลพัชร กะ-มน-พัด หญิง
กมลพันธ์ กะ-มน-พัน หญิง
กมลพิชญ์ กะ-มน-พิด หญิง
กมลภพ กะ-มน-พบ ชาย
กมลภัทร กะ-มน-พัด หญิง
กมลภู กะ-มน-พู ชาย
กมลมาลย์ กะ-มน-มาน หญิง
กมลยุพา กะ-มน-ยุ-พา หญิง
กมลรส กะ-มน-รด ชาย
กมลรัตน์ กะ-มน-รัด หญิง
กมลรัศมิ์ กะ-มน-รัด หญิง
กมลลฎา กะ-มน-ละ-ดา หญิง
กมลลดา กะ-มน-ละ-ดา หญิง
กมลลักษณ์ กะ-มน-ลัก หญิง
กมลลักษมิ์ กะ-มน-ลัก หญิง
กมลโลจน์ กะ-มน-โลด ชาย
กมลวดี กะ-มน-วะ-ดี หญิง
กมลวร กะ-มน-วอน หญิง
กมลวรรณ กะ-มน-วัน หญิง
กมลวรรธน์ กะ-มน-วัด ชาย
กมลวัฒน์ กะ-มน-วัด ชาย
กมลวัทน์ กะ-มน-วัด ชาย
กมลวาทิน กะ-มน-วา-ทิน หญิง
กมลวิช กะ-มน-วิด ชาย
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เวนิใโชคดีในปีนั้น