ชื่อมงคลลำดับที่ 12701-12800
ชื่ออ่านว่าเพศ
อติเรก อะ-ติ-เรก ชาย
อติวิชญ์ อะ-ติ-วิด ชาย
อทิโชค อะ-ทิ-โชก ชาย
อทิตยา อะ-ทิด-ตะ-ยา หญิง
อธิกาญจน์ อะ-ทิ-กาน หญิง
อธิคม อะ-ทิ-คม ชาย
อธิคุณ อะ-ทิ-คุน ชาย
อธิชนันท์ อะ-ทิ-ชะ-นัน หญิง
อธิชา อะ-ทิ-ชา หญิง
อธิโชค อะ-ทิ-โชก ชาย
อธิณัฏฐ์ อะ-ทิ-นัด ชาย
อธิตยา อะ-ทิด-ตะ-ยา หญิง
อธินรี อะ-ทิ-นะ-รี หญิง
อธิบดี อะ-ทิบ-บอ-ดี ชาย
อธิป อะ-ทิบ หญิง
อธิปธร อะ-ทิบ-ทอน ชาย
อธิภัทร อะ-ทิ-พัด ชาย
อธิภูมิ อะ-ทิ-พูม ชาย
อธิเมธ อะ-ทิ-เมด ชาย
อธิเมศร์ อะ-ทิ-เมด ชาย
อธิย์รัช อะ-ทิ-รัด ชาย
อธิรดา อะ-ทิ-ระ-ดา หญิง
อธิวรรธน์ อะ-ทิ-วัด ชาย
อธิวัฒน์ อะ-ทิ-วัด ชาย
อธิวัต อะ-ทิ-วัด ชาย
อธิศพันธุ์ อะ-ทิด-พัน ชาย
อธิษฐ์ธนัน อะ-ทิด-ทะ-นัน ชาย
อธิษฐ์พัช อะ-ทิด-พัด หญิง
อธิษฐ์ อะ-ทิด ชาย
อนงค์พร อะ-นง-พอน หญิง
อนงค์รัตน์ อะ-นง-รัด หญิง
อนนต์ อะ-นน ชาย
อนนท์ อะ-นน ชาย
อนพัช อะ-นะ-พัด หญิง
อนพัทย์ อะ-นะ-พัด หญิง
อนรรฆ อะ-นัก ชาย
อนรรฆกมล อะ-นัก-กะ-มน หญิง
อนล อะ-นน ชาย
อนลัส อะ-นะ-ลัด ชาย
อนวัช อะ-นะ-วัด ชาย
อนวัทย์ อะ-นะ-วัด ชาย
อนัญญา อะ-นัน-ยา หญิง
อนัญพร อะ-นัน-ยะ-พอน หญิง
อนัญลักษณ์ อะ-นัน-ยะ-ลัก หญิง
อนัณ อะ-นัน ชาย
อนันดา อะ-นัน-ดา หญิง
อนันต์ชัย อะ-นัน-ไช ชาย
อนันตโชค อะ-นัน-ตะ-โชก ชาย
อนันต์ญภรณ์ อะ-นัน-ยะ-พอน หญิง
อนันตญา อะ-นัน-ตะ-ยา หญิง
อนันต์ญา อะ-นัน-ยา หญิง
อนันต์ยศ อะ-นัน-ยด ชาย
อนันตศักดิ์ อะ-นัน-ตะ-สัก ชาย
อนันตา อะ-นัน-ตา หญิง
อนันต์ อะ-นัน ชาย
อนันธิดา อะ-นัน-ทิ-ดา หญิง
อนันยช อ-น-ย ชาย
อนัสยา อะ-นัด-สะ-ยา หญิง
อนา อะ-นา ชาย
อนากร อะ-นา-กอน ชาย
อนาคิน อะ-นา-คิน ชาย
อนามิกา อะ-นา-มิ-กา หญิง
อนาวรณ์ อะ-นา-วอน หญิง
อนาวิล อะ-นา-วิน ชาย
อนาวิลธ์ อะ-นา-วิน ชาย
อนิจจญา อะ-นิด-จะ-ยา หญิง
อนิญญา อะ-นิน-ยา หญิง
อนิตยา อะ-นิด-ตะ-ยา หญิง
อนุกร อะ-นุ-กอน ชาย
อนุกูล อะ-นุ-กูน ชาย
อนุชธิดา อะ-นุด-ทิ-ดา หญิง
อนุชา อะ-นุ-ชา ชาย
อนุชาติ อะ-นุ-ชาด ชาย
อนุชิต อะ-นุ-ชิด ชาย
อนุชิษฐ์ อะ-นุ-ชิด ชาย
อนุตพงษ์ อะ-นุด-ตะ-พง ชาย
อนุตรีย์ อะ-นุด-ตะ-รี หญิง
อนุทิน อะ-นุ-ทิน หญิง
อนุทิศ อะ-นุ-ทิด ชาย
อนุเทพ อะ-นุ-เทบ ชาย
อนุธสา อะ-นุ-ทะ-สา หญิง
อนุธิดา อะ-นุ-ทิ-ดา หญิง
อนุพงศ์ อะ- นุ-พง ชาย
อนุพงษ์ อะ-นุ-พง ชาย
อนุพันธ์ อะ-นุ-พัน หญิง
อนุภัทร อะ-นุ-พัด ชาย
อนุภาพ อะ-นุ-พาบ ชาย
อนุรักษ์ อะ-นุ-รัก ชาย
อนุวัชช์ อะ-นุ-วัด ชาย
อนุวัฒน์ อะ-นุ-วัด ชาย
อนุวัต อะ-นุ-วัด ชาย
อนุวัตต์ อะ-นุ-วัด ชาย
อนุวัตร อะ-นุ-วัด ชาย
อนุวัตร์ อะ-นุ-วัด ชาย
อนุเวช อะ-นุ-เวด ชาย
อนุศิษฎ์ อะ-นุ-สิด ชาย
อนุศิษฎิ์ อะ-นุ-สิด ชาย
อนุศิษฏ์ อะ-นุ-สิด ชาย
อนุษณ์ อะ-นุด หญิง
อนุสรณ์ อะ-นุ-สอน ชาย
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

การดูดวงด้วยกราฟชีวิตเป็นการดูดวงโดยใช้วันเดือนปีเกิดเป็นสำคัญและใช้เวลาเกิดเพื่อหาวันเดือนปีเกิดที่ถูกต้อง การดูดวงด้วยกราฟชีวิตจะแบ่งภพออกเป็น 12 ภพเช่นเดียวกับโหราศาสตร์ไทยแต่ใช้วันเดือนปีเกิดเพื่อหาเลขประจำฐานทั้ง 12 แทนตำแหน่งของดาวในราศีจักร

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยเลขโหรา เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เพิ่มโชคดีในปีนั้น

เป็นตำราที่แม่นยำตำราหนึ่ง ซึ่งได้ใช้กันแพร่หลายเป็นอันมาก เดิมเป็นตำราของชาวยิปซี แล้วถูกถ่ายทอดเป็นภาษาอังกฤษ ตำราโอเรกุรัม เป็นตำราที่ไขความข้องใจของผู้รับคำพยากรณ์อย่างง่ายได้เป็นอันดี