ชื่อมงคลลำดับที่ 12501-12600
ชื่ออ่านว่าเพศ
อรรถภูมิ อัด-ถะ-พูม ชาย
อรรถวัต อัด-ถะ-วัด ชาย
อรรถวิทย์ อัด-ถะ-วิด ชาย
อรรถวุฒิ อัด-ถะ-วุด ชาย
อรรถสิทธิ อัด-ถะ-สิด ชาย
อรรถสิทธิ์ อัด-ถะ-สิด ชาย
อรรยมน อัน-ยะ-มน หญิง
อรรัมภา ออน-รัม-พา หญิง
อรวรรณ ออ-ระ-วัน หญิง
อรวรรณญา ออ-ระ-วัน-ยา หญิง
อรวรรยา ออ-ระ-วัน-ยา หญิง
อรวรา ออน-วะ-รา หญิง
อรวีร์ ออ-ระ-วี หญิง
อรศิรี ออน-สิ-รี หญิง
อรษา ออ-ระ-สา หญิง
อรสินี ออน-สิ-นี หญิง
อรอนงค์ ออน-อะ-นง หญิง
อรอนันต์ ออน-อะ-นัน หญิง
อรอมล ออน-อะ-มน หญิง
อรอัปสร ออน-อับ-สอน หญิง
อรอินทุ์ ออน-อิน หญิง
อรอุมา ออน-อุ-มา หญิง
อรัชพร อะ-รัด-ชะ-พอน หญิง
อรัชภร อะ-รัด-ชะ-พอน หญิง
อรัญ อะ-รัน ชาย
อรัญชัย อะ-รัน-ไช ชาย
อรัญญภรณ์ อะ-รัน-ยะ-พอน หญิง
อรัญญา อะ-รัน-ยา หญิง
อรัญญาภรณ์ อะ-รัน-ยา-พอน หญิง
อรัณย์ อะ-รัน ชาย
อริญ อะ-ริน หญิง
อริญชญ์ อะ-ริน หญิง
อริญชย์วิธน์ อะ-ริน-ชะ-วิด ชาย
อริญชย์ อะ-ริน ชาย
อริญชยา อะ-ริน-ชะ-ยา หญิง
อริญา อะ-ริ-ยา หญิง
อริดา อะ-ริ-ดา หญิง
อรินญาดา อะ-ริน-ยา-ดา หญิง
อรินดา อะ-ริน-ดา หญิง
อรินทรา อะ-ริน-ทรา หญิง
อรินทิพย์ อะ-ริน-ทิบ หญิง
อรินยา อะ-ริน-ยา หญิง
อริยกานต์ อะ-ริ-ยะ-กาน ชาย
อริย์ธัช อะ-ริ-ทัด ชาย
อริยพล อะ-ริ-ยะ-พน ชาย
อริยะ อะ-ริ-ยะ ชาย
อริยา อะ-ริ-ยา หญิง
อริยาณัฏฐ์ อะ-ริ-ยา-นัด หญิง
อริยาณัฐ อะ-ริ-ยา-นัด หญิง
อริยาภรณ์ อะ-ริ-ยา-พอน หญิง
อริศรา อะ-ริด-สะ-รา หญิง
อริษา อะ-ริ-สา หญิง
อริสรา อะ-ริด-สะ-รา หญิง
อริสราวรรณ อะ-ริด-สะ-รา-วัน หญิง
อริสา อะ-ริ-สา หญิง
อรุณ อะ-รุน ชาย
อรุณณาภา อะ-รุน-นา-พา หญิง
อรุณภาส อะ-รุน-พาด ชาย
อรุณรัตน์ อะ-รุน-รัด ชาย
อรุณราภา อะ-รุน-รา-พา หญิง
อรุณี อะ-รุ-นี หญิง
อรุโณทัย อะ-รุ-โน-ไท หญิง
อรุษ อะ-รุด ชาย
อลงกรณ์ อะ-ลง-กอน ชาย
อลิชา อะ-ลิ-ชา หญิง
อลิน อะ-ลิน หญิง
อลินจิต อะ-ลิน-จิด หญิง
อลินดา อะ-ลิน-ดา หญิง
อลินลดา อะ-ลิน-ละ-ดา หญิง
อลิศ อะ-ลิด หญิง
อลิศรา อะ-ลิด-สะ-รา หญิง
อลิศา อะ-ลิ-สา หญิง
อลิษา อะ-ลิ-สา หญิง
อลิส อะ-ลิด หญิง
อลิสรา อะ-ลิด-สะ-รา หญิง
อลิสริน อะ-ลิด-สะ-ลิน หญิง
อลิสลา อะ-ลิ-สะ-หลา หญิง
อลิสา อะ-ลิ-สา หญิง
อลีนจิต อะ-ลีน-จิด หญิง
อวตาร อะ-วะ-ตาน ชาย
อวยชัย อวย-ไช ชาย
อวยพร อวย-พอน หญิง
อวสร อะ-วะ-สอน หญิง
อวัสดา อะ-วัด-สะ-ดา หญิง
อศลย์ อะ-สน ชาย
อศิรวรรณ อะ-สิ-ระ-วัน หญิง
อษกร อะ-สะ-กอน ชาย
อษมา อะ-สะ-มา หญิง
อสมาภรณ์ อะ-สะ-มา-พอน หญิง
อสิวิช อะ-สิ-วิด หญิง
อเสขสิษฐ์ อะ-เส-ขะ-สิด ชาย
อ่อนจันทร์ อ่อน-จัน ชาย
อ่อน อ่อน ชาย
อ้อน อ้อน หญิง
ออม ออม หญิง
ออมใจ ออม-ใจ หญิง
อ้อมใจ อ้อม-ใจ หญิง
ออมบุญ ออม-บุน หญิง
ออมพลอย ออม-พลอย หญิง
ออมรัตน์ ออม-รัด หญิง
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เวนิใโชคดีในปีนั้น