ชื่อมงคลลำดับที่ 12401-12500
ชื่ออ่านว่าเพศ
สุมณฑา สุ-มน-ทา หญิง
สุมนต์ สุ-มน ชาย
สุมนรัตน์ สุ-มน-รัด หญิง
สุมาลี สุ-มา-ลี หญิง
สุมิต สุ-มิด ชาย
สุมิตตา สุ-มิด-ตา หญิง
สุมิตร สุ-มิด ชาย
สุมิตรตรา สุ-มิด-ตรา หญิง
สุมิตรา สุ-มิด-ตรา หญิง
สุมินตา สุ-มิน-ตา หญิง
สุเมธ สุ-เมด ชาย
สุเมธนนท์ สุ-เม-ทะ-นน ชาย
สุรกานต์ สุ-ระ-กาน ชาย
สุรกิจ สุ-ระ-กิด ชาย
สุรกิต สุ-ระ-กิด ชาย
สุรกุล สุ-ระ-กุน ชาย
สุรจิต สุ-ระ-จิด ชาย
สุรเจต สุ-ระ-เจด ชาย
สุรชัย สุ-ระ-ไช ชาย
สุรชา สุ-ระ-ชา ชาย
สุรชาติ สุ-ระ-ชาด ชาย
สุรเชษฐ์ สุ-ระ-เชด ชาย
สุรเชาว์ สุ-ระ-เชา ชาย
สุรดา สุ-ระ-ดา หญิง
สุรเดช สุ-ระ-เดด ชาย
สุรธัญ สุ-ระ-ทัน หญิง
สุรนันท์ สุ-ระ-นัน ชาย
สุรนาถ สุ-ระ-นาด หญิง
สุรเนตร สุ-ระ-เนด ชาย
สุรพงศ์ สุ-ระ-พง ชาย
สุรพงษ์ สุ-ระ-พง ชาย
สุรพจน์ สุ-ระ-พด ชาย
สุรพล สุ-ระ-พน ชาย
สุรพัฒณ์ สุ-ระ-พัด ชาย
สุรพัฒน์ สุ-ระ-พัด ชาย
สุรพันธ์ สุ-ระ-พัน ชาย
สุรภา สุ-ระ-พา ชาย
สุรยุทธ สุ-ระ-ยุด ชาย
สุรวิช สุ-ระ-วิด ชาย
สุรวิทย์ สุ-ระ-วิด ชาย
สุรวุฒิ สุ-ระ-วุด ชาย
สุรเวช สุ-ระ-เวด ชาย
สุรศักดิ์ สุ-ระ-สัก ชาย
สุรสิทธิ์ สุ-ระ-สิด ชาย
สุระกุล สุ-ระ-กุน ชาย
สุระทิน สุ-ระ-ทิน ชาย
สุระวงษ์ สุ-ระ-วง ชาย
สุรัชฎา สุ-รัด-ชะ-ดา หญิง
สุรัชนา สุ-รัด-ชะ-นา หญิง
สุรัตน์ สุ-รัด ชาย
สุรัติ สุ-รัด ชาย
สุรัสวดี สุ-รัด-สะ-วะ-ดี หญิง
สุริชัยพัฒน์ สุ-ริ-ไช-ยะ-พัด ชาย
สุริดา สุ-ริ-ดา หญิง
สุริตา สุ-ริ-ตา หญิง
สุริธร สุ-ริ-ทอน ชาย
สุรินทร์ทิพย์ สุ-ริน-ทิบ หญิง
สุรินทร์นาท สุ-ริน-นาด ชาย
สุรินทร์ สุ-ริน ชาย
สุริยงค์ สุ-ริ-ยง ชาย
สุริย์วิภา สุ-ริ-วิ-พา หญิง
สุริยะ สุ-ริ-ยะ ชาย
สุริยัน สุ-ริ-ยัน ชาย
สุริยันต์ สุ-ริ-ยัน ชาย
สุริยา สุ-ริ-ยา ชาย
สุริยาวุธ สุ-ริ-ยา-วุด ชาย
สุริวิภา สุ-ริ-วิ-พา หญิง
สุรีกาญจน์ สุ-รี-กาน หญิง
สุรีพร สุ-รี-พอน หญิง
สุรีย์ สุ-รี ชาย
สุรีรัตน์ สุ-รี-รัด หญิง
สุโรชินี สุ-โร-ชิ-นี หญิง
สุฤทัย สุ-รึ-ไท หญิง
สุลาวัลย์ สุ-ลา-วัน หญิง
สุวนันต์ สุ-วะ-นัน หญิง
สุวนันท์ สุ-วะ-นัน หญิง
สุวพล สุ-วะ-พน ชาย
สุวพัชร์ สุ-วะ-พัด หญิง
สุวพิชญ์ สุ-วะ-พิด หญิง
สุวภัทร สุ-วะ-พัด หญิง
สุวภาพ สุ-วะ-พาบ หญิง
สุวรรณ สุ-วัน ชาย
สุวรรณนภา สุ-วัน-นะ-พา หญิง
สุวรรณพร สุ-วัน-นะ-พอน หญิง
สุวรรณ์ภรณ์ สุ-วัน-พอน หญิง
สุวรรณภูมิ สุ-วัน-นะ-พูม ชาย
สุวรรณมณี สุ-วัน-มะ-นี หญิง
สุวรรณษร สุ-วัน-นะ-สอน หญิง
สุวรรณ์ สุ-วัน หญิง
สุวรรณา สุ-วัน-นา หญิง
สุวรรณาภรณ์ สุ-วัน-นา-พอน หญิง
สุวรา สุ-วะ-รา หญิง
สุวริน สุ-วะ-ริน หญิง
สุวรินทร์ สุ-วะ-ริน หญิง
สุวริศร์ สุ-วะ-ริด ชาย
สุวัชร สุ-วัด ชาย
สุวัฒนา สุ-วัด-ทะ-นา ชาย
สุวัฒน์ สุ-วัด หญิง
สุวัสริสา สุ-วัด-ริ-สา หญิง
สุวิ สุ-วิ หญิง
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

การดูดวงด้วยกราฟชีวิตเป็นการดูดวงโดยใช้วันเดือนปีเกิดเป็นสำคัญและใช้เวลาเกิดเพื่อหาวันเดือนปีเกิดที่ถูกต้อง การดูดวงด้วยกราฟชีวิตจะแบ่งภพออกเป็น 12 ภพเช่นเดียวกับโหราศาสตร์ไทยแต่ใช้วันเดือนปีเกิดเพื่อหาเลขประจำฐานทั้ง 12 แทนตำแหน่งของดาวในราศีจักร

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยเลขโหรา เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เพิ่มโชคดีในปีนั้น

เป็นตำราที่แม่นยำตำราหนึ่ง ซึ่งได้ใช้กันแพร่หลายเป็นอันมาก เดิมเป็นตำราของชาวยิปซี แล้วถูกถ่ายทอดเป็นภาษาอังกฤษ ตำราโอเรกุรัม เป็นตำราที่ไขความข้องใจของผู้รับคำพยากรณ์อย่างง่ายได้เป็นอันดี