ชื่อมงคลลำดับที่ 12401-12500
ชื่ออ่านว่าเพศ
อภิษิต อะ-พิ-สิด ชาย
อภิสรา อะ-พิด-สะ-รา หญิง
อภิสันต์ อะ-พิ-สัน ชาย
อภิสิทธิ์ อะ-พิ-สิด ชาย
อมตะ อะ-มะ-ตะ หญิง
อมร อะ-มอน หญิง
อมรกานต์ อะ-มอน-กาน หญิง
อมรชัย อะ-มอน-ไช ชาย
อมรเทพ อะ-มอน-เทบ ชาย
อมรพล อะ-มอน-พน ชาย
อมรพันธ์ อะ-มอน-พัน หญิง
อมรรัตน์ อะ-มอน-รัด หญิง
อมรวดี อะ-มะ-ระ-วะ-ดี หญิง
อมรวิชญ์ อะ-มอน-วิด ชาย
อมรวิทย์ อะ-มอน-วิด ชาย
อมรสรร อะ-มอน-สัน หญิง
อมราพร อะ-มะ-รา-พอน หญิง
อมราภรณ์ อะ-มะ-รา-พอน หญิง
อมราภัสร์ อะ-มะ-รา-พัด หญิง
อมราวดี อะ-มะ-รา-วะ-ดี หญิง
อมรินทร์ อะ-มะ-ริน ชาย
อมเรศ อะ-มะ-เรด ชาย
อมฤต อะ-มะ-ริด ชาย
อมฤทธิ์ อะ-มะ-ริด ชาย
อมลณัฐ อะ-มน-นัด หญิง
อมลพรรณ อะ-มน-พัน หญิง
อมลยา อะ-มน-ละ-ยา หญิง
อมลรดา อะ-มน-ระ-ดา หญิง
อมลรัต อะ-มน-รัด หญิง
อมลวรรณ อะ-มน-วัน หญิง
อมลวัทน์ อะ-มน-วัด ชาย
อมิตา อะ-มิ-ตา หญิง
อแมนด้า อะ-แมน-ด้า หญิง
อโยธยา อะ-โย-ทะ-ยา ชาย
อร ออน หญิง
อรกช ออ-ระ-กด หญิง
อรกัญญา ออน-กัน-ยา หญิง
อรกาญจน์ ออ-ระ-กาน หญิง
อรกานต์ ออ-ระ-กาน หญิง
อรกิริยา ออน-กิ-ริ-ยา หญิง
อรเกษมชัย ออน-กะ-เสม-ไช หญิง
อรจิรา ออน-จิ-รา หญิง
อรชพร อะ-ระ-ชะ-พอน หญิง
อรชร ออ-ระ-ชอน หญิง
อรชัญญา ออน-ชัน-ยา หญิง
อรชา ออ-ระ-ชา หญิง
อรชุตา ออน-ชุ-ตา หญิง
อรชุน ออ-ระ-ชุน ชาย
อรญา ออ-ระ-ยา หญิง
อรณพัชญ์ อะ-ระ-นะ-พัด หญิง
อรณัชชา ออน-นัด-ชา หญิง
อรณัญช์ภัสร์ ออน-นัน-ยะ-พัด หญิง
อรณัส ออ-ระ-นัด หญิง
อรณิชชา ออน-นิด-ชา หญิง
อรณิชา ออน-นิ-ชา หญิง
อรณิดา ออน-นิ-ดา หญิง
อรณิตา ออน-นิ-ตา หญิง
อรณิศา ออน-นิ-สา หญิง
อรณี ออ-ระ-นี หญิง
อรดา อะ-ระ-ดา หญิง
อรดี ออ-ระ-ดี หญิง
อรทัย ออ-ระ-ไท หญิง
อรไท ออ-ระ-ไท หญิง
อรธิรา ออน-ทิ-รา หญิง
อรนภา ออน-นะ-พา หญิง
อรนรินทร์ ออน-นะ-ริน หญิง
อรนันท์ ออ-ระ-นัน หญิง
อรนารา ออน-นา-รา หญิง
อรนิชา ออน-นิ-ชา หญิง
อรนุช ออ-ระ-นุด ชาย
อรบุษป์ ออ-ระ-บุด หญิง
อรปริยา ออน-ปริ-ยา หญิง
อรปรียา ออน-ปรี-ยา หญิง
อรพนิต ออน-พะ-นิด หญิง
อรพรรณ ออ-ระ-พัน หญิง
อรพิชญ์ ออ-ระ-พิด หญิง
อรพินท์ ออ-ระ-พิน หญิง
อรภัทรา ออน-พัด-ทรา หญิง
อรภิชา ออน-พิ-ชา หญิง
อรยา ออ-ระ-ยา หญิง
อรรคญาณินพร อัก-คะ-ยา-นิน-พอน หญิง
อรรคพล อัก-คะ-พน ชาย
อรรฆย์ อัก ชาย
อรรจกร อัด-จะ-กอน ชาย
อรรจธร อัด-จะ-ทอน ชาย
อรรจน์ อัด หญิง
อรรจนา ออน-รด-จะ-นา หญิง
อรรณณัฐ อัน-นะ-นัด ชาย
อรรณพ อัน-นบ ชาย
อรรถ อัด ชาย
อรรถกาญจน์ อัด-ถะ-กาน ชาย
อรรถชัย อัด-ถะ-ไช ชาย
อรรถโชติ อัด-ถะ-โชด ชาย
อรรถธนิน อัด-ถะ-ทะ-นิน ชาย
อรรถนนท์ อัด-ถะ-นน ชาย
อรรถพงษ์ อัด-ถะ-พง ชาย
อรรถพร อัด-ถะ-พอน ชาย
อรรถพล อัด-ถะ-พน ชาย
อรรถพันธ์ อัด-ถะ-พัน ชาย
อรรถภรณ์ อัด-ถะ-พอน หญิง
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เวนิใโชคดีในปีนั้น